Indhold

Hvert år i oktober vedtager byrådet kommunens budget for de kommende år.

Byrådet har i budgetstrategien fastlagt processen for budgetlægningen 2020-27

Processen tager højde for, at der forventes et årligt finansieringsbehov, som blandt andet skal findes gennem konkrete effektiviseringer og servicereduktioner.

  • Rammevilkåret er således, at der er begrænset råderum til nye tiltag.
  • Byrådet lægger vægt på åbenhed og dialog om budgettet. Alle budgetnotater og kataloger lægges derfor løbende på kommunens hjemmeside.
  • Af årshjulet ovenfor fremgår, hvornår de dokumenter der indgår i forberedelserne, offentliggøres.
  • Der er løbende mulighed for at sende kommentarer og forslag i budgetprocessen. 

Send mailen til: sekretariat@alleroed.dk. Alle indkomne kommentarer og forslag videreformidles til hele byrådet.

Årshjul, budgetstrategi og øvrige dokumenter kan løbende findes nedenfor

Årshjulet, Byrådets budgetstrategi og de øvrige dokumenter i processen kan downloades herunder, efterhånden som de offentliggøres.

2019 Årshul for offentlighed og høringer i budgetprocessen

Budgetnotat 1 - Budgetstrategi 2020-27

Budgetnotat 2 - Rammevilkår og budgetrammer 2020-27

Budgetnotat 2, bilag 1 - Rammevilkår og budgetrammer 2020-27

Budgetnotat 3 - Befolkningsprognose 2020-39

Budgetnotat 4 - Nøgletal

Budgetnotat 5 - Kvalitetsnotat

Budgetnotat 6 - Administrativt budgetgrundlag 2020-27

Budgetnotat 6 - Bilag til Administrativt budgetgrundlag 2020-27

Fagudvalgenes omprioriteringskatalog - Budget 2020-27

Effektiviseringskatalog - forår 2019

Borgmesterens budgetoplæg 2020-27

Borgmesterens budgetoplæg 2020-27 - Bilag 1

Borgmesterens budgetoplæg 2020-27 - Takstbilag

Præsentation fra borgermøde, den 28.08.2019 om Planstrategi og Budget