Budgetprocessen tilrettelægges i byrådets budgetstrategi, og er opdelt i de fire faser, der fremgår af nedenstående figur.

Fase 1 (jan-april) - byrådet beslutter budgetstrategien og rejser alle større politiske spørgsmål og ønsker, som input til den videre proces.

Fase 2 (maj-august) fagudvalgene udarbejder forslag og input til budgettet, som dokumenteres i følgende leverancer:

  • Politiske ønsker til budgettet
  • Effektiviseringskatalog
  • Omprioriteringskatalog med servicereduktioner

Fase 3 (august-oktober) borgmesteren fremlægger sit budgetoplæg. Herefter igangsættes budgetforhandlinger, høringer og borgermøder

Budgettet for 2019-2026 skal endelig vedtages af byrådet den 9. oktober 2018.

Fase 4 angår implementeringen

Nedenfor er processen og udvalgte elementer i fase 1, 2 og 3 nærmere beskrevet. Under beskrivelserne finder du de centrale dokumenter, der knytter sig til budgetperioden.

I den første fase af budgetprocessen har opgaven for Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene været, at:

  • Godkende Budgetstrategien for budget 2019-22.
  • Have tid til politiske drøftelser af budgettet de kommende år.
  • Kunne orientere sig i kommunens samlede økonomiske rammevilkår og ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning, med de konsekvenser det har for kommunens økonomi på kort og på lang sigt (budgetnotat 1 og 2).
  • Afklare hvilke større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2019-22 og afgive disse senest den 3. april.
  • Afholde Forårsseminaret for Byrådet den 20-21. april.

 

I den anden fase af budgetprocessen omsættes input fra fase 1 til konkrete forslag til budgetændringer, der kan indgå i de politiske budgetforhandlinger.

Fagudvalgenes opgave er, at:

  • Udarbejde et effektiviseringskatalog, som blev besluttet i maj 2018 af byrådet
  • Udarbejde et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner, som fagudvalgene godkendte i maj 2018 og prioriterede i juni 2018. Omprioriteringskataloget indgår i budgetforhandlingerne i fase 3.

Fagudvalgene har i april til august behandlet og prioriteret initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker til brug for budgetforhandlingerne i fase 3. Initiativsagerne kategoriseres i drift, anlægsinvesteringer og analyser.

Fase 2 afsluttes med, at Økonomiudvalget og Byrådet i august i Budgetnotat 4 orienteres om det administrative budgetgrundlag.

Budgetnotat 4: Status og Bilag (Administrativt budgetgrundlag)

Budgetnotat 4 er væsentlig som fundament for den videre budgetproces og indeholder en status på kommunens økonomi for hele perioden 2019-26, samt en fremlæggelse af fem forskellige modeller for, hvordan budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage.

 Budgetnotat 4 (2019-2026) består af 2 dokumenter:

Omprioriteringskataloget 2018 - Bilag A og B

Omprioriteringskatalog 2018 indeholder fagudvalgenes 89 forslag til servicereduktioner, samt 12 forslag fra effektiviseringskataloget, som byrådet har truffet beslutning om skal indgå i dette katalog. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene tages først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.

Omprioriteringskataloget 2018 består af 2 dokumenter:

I den tredje fase af budgetprocessen gennemføres årets budgetforhandlinger.

Borgmesterens budgetoplæg - 27. august

Fasen indledes med, at borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser, samt på det administrative budgetgrundlag (budgetnotat 4).

Budgetoplægget er offentliggjort den 27. august, og sætter rammerne for de videre budgetforhandlinger.

Høringsperiode - 27. august til 6. september
Borgmesterens budgetoplæg for 2019-22 er offentliggjort og sendt i høring den 27. august. Høringssvarene skal være kommunen i hænde senest den 6. september kl. 8.00.

Borgermøde - 29. august
Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 29. august 2018, som afholdes fra kl. 19.00 – 21.00 i Centerhallen. Til mødet har borgerne i Allerød Kommune mulighed for at komme med input til byrådet og få svar på spørgsmål, inden forhandlingerne om de kommende års budget går i gang.

Se programmet

Førstebehandling i Byrådet - 18. september
Byrådets første behandling af budgettet finder sted, den 18. september med afsæt i borgmesterens budgetoplæg for 2019-26. Efter Byrådets førstebehandling oversendes budgettet til andenbehandlingen og dermed også de mellemliggende budgetforhandlinger.

Endelig vedtagelse i Byrådet - 9. oktober

Det endelige budget bliver vedtaget af byrådet den 9. oktober 2018.