Indhold

Ovenfor ses opgaveudvalgets medlemmer

Opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg) kan nedsættes af byrådet for at løse en bestemt opgave. Som medlemmer af opgaveudvalg kan borgere, eksperter eller andre interessentgrupper udpeges. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges.

Opgaveudvalget for Verdensmålene (OV) i Allerød Kommune er et midlertidigt udvalg, nedsat af byrådet i Allerød med den opgave at udarbejde anbefalinger til hvordan Allerød Kommune skal koble til verdensmål, samt til indholdet af den kommende Natur-, Miljø- og Klimapolitik for Allerød Kommune, som skal have afsæt i FN’s verdensmål.

Sammensætningen af Opgaveudvalg for Verdensmål er beskrevet nedenfor.

Opgaveudvalget har afsæt i byrådets konstitueringsaftale, hvoraf fremgår:

”Det er vigtigt, at vi lokalt bidrager til at mindske vores klimaaftryk, bruge vores
ressourcer fornuftigt og forurene mindre. Derfor skal Allerød Kommune have fokus på den grønne omstilling. Vi skal reducere CO2 udslippet, investere i grønne løsninger i vores kommunale bygninger og øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Hensynet til grundvandet og naturen skal tydeligt afspejle i vores lokalplaner." 

Byrådet har bedt opgaveudvalget om at udarbejde anbefalinger hvordan Allerød Kommune skal koble til verdensmål, samt til indholdet af den kommende Natur-, Miljø- og Klimapolitik for Allerød Kommune

Udvalgsperiode

Opgaveudvalgets arbejde er påbegyndt i november 2018 og afsluttes april 2020, med fremlæggelse af de samlede anbefalinger for Teknik- Erhverv, Plan-og Miljøudvalget

Medlemmer

Opgaveudvalget består af:

 • Merete Them Kjølholm (formand), medlem af byrådet (B)
 • Bettina Hauge, medlem af byrådet (A)
 • Lisbeth Skov, medlem af byrådet (V)
 • Miki Dam Larsen, medlem af byrådet (S)
 • Axel Nielsen, medlem af byrådet (C)
 • Lars Johnsson, medlem af Rådet for Bæredygtig Udvikling
 • Marianne Thorsø, bestyrelsesmedlem i foreningen Den Grønne Guide
 • Marie Stougaard /Alberte Nissen, unge repræsentanter
 • Camilla Kronborg Damgaard, afdelingsleder Niras
 • Phillip Hartmann, seniormedarbejder i Gate 21
 • Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen
 • Bent Aaby, biolog
 • Christian Ibsen, direktør i tænketanken Concito/Anna Esbjørn, Programleder, Fremtidens Byer
 • Søren Gram, projektleder i Fonden Teknologirådet
 • Finn Yde-Andersen, medlem af Danmarks Naturfredningsforening

Fra Allerød Kommunes forvaltning deltager:

 • Agnete Thomsen, direktør
 • Niels Erik Von Freiesleben, miljøchef
 • Annette Linda Pedersen, projektleder Miljø og Bæredygtighed
 • Michala Tarbo Andersson, chefkonsulent, sekretær for udvalget

Byrådet har bedt Opgaveudvalget for Verdensmål om at  udarbejde anbefalinger til hvordan Allerød Kommune skal koble til verdensmål, samt til indholdet af den kommende Natur-, Miljø- og Klimapolitik for Allerød Kommune.

Udvalgets opgave skal udmønte sig i 2 leverancer: 

 • Leverance 1: Anbefaling til Verdensmål i Allerød Kommune.
 • Leverance 2: anbefalinger til indhold i kommunens kommende Natur-, Miljø-,  og Klimapolitik.

I afsnittene nedenfor fremgår hvor arbejdet er i processen.

Første leverance for opgaveudvalget var at levere anbefalinger til hvordan, Allerød Kommune på overordnet strategisk niveau skal arbejde med verdensmål.

Opgaveudvalget har leveret deres anbefalinger, der er indarbejdet i Planstrategien.

Læs opgaveudvalgets første anbefaling fra marts 2018

Nedenfor er illustreret de 7 verdensmål, som Opgaveudvalget for Verdensmål har anbefalet, at Planstrategien i første omgang skal koncentrere sig om.

 

Som anden leverance skal opgaveudvalget udarbejde en anbefaling til inholdet af den kommende Natur-, Miljø- og Klimapolitik for Allerød Kommune.

Anbefalingerne forventes leveret i april 2020.

En nærmere beskrivelse af opgaven kan ses i kommissoriet, som kan downloades nederst på siden.

Opgaveudvalget for Verdensmål refererer til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. 

Når opgaveudvalget har afsluttet sit arbejde behandles udvalgets samlede anbefalinger i
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som indstiller til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse.