HØRING

Opdateret: 9. januar 2018

Allerød Kommune ønsker at revidere Regulativ for Uvelse Å. Udkast til regulativ sendes hermed i 8 ugers høring. Høringsperioden udløber den 6. marts 2018.

Hillerød Kommune ønsker i samarbejde med Allerød Kommune at revidere regulativ for Uvelse Å.

Uvelse Å er 3,3 km, hvoraf kun 350 meter er beliggende i Allerød Kommune. I Allerød er vandløbet rørlagt og danner grænsevandløb til Hillerød Kommune.

Forslaget til nyt regulativ afspejler de eksisterende vandløbsmæssige forhold, som er registreret ved opmåling i 2016. Det betyder, at de regulativmæssige bundkoter er sænket på en kortere strækning i Hillerød Kommune i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Det nye vandløbsregulativ beskriver, ligesom det eksisterende regulativ, vandløbets fysiske forhold, bestemmelser om bredejerforhold, drænudløb, grødeskæring, oprensning, tilsyn, administrative forhold m.v. I det nye regulativ er der foretaget mindre ændringer mht. oplandsafgrænsning og periode for gennemførelse af vandløbssyn. Endelig er regulativet opdateret til nyt kote-system, DVR90.

Har du indsigelser, væsentlige oplysninger om vandløbet, forslag eller ændringer til tekstudkast til det nye regulativ, er du velkommen til at sende oplysningerne til Allerød Kommune. Høringssvar kan sendes til Natur og Miljøs mailadresse naturogmiljø@alleroed.dk.

Eventuelle høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 6. marts 2018.

Regulativ, redegørelse og kortbilag kan ses herunder.