HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 28. september 2018

Allerød Byråd har den 18. september 2018 vedtaget at offentliggøre ovennævnte planforslag.

Planforslaget er i offentlig høring i 6 uger fra den 21. september til den 2. november 2018.

Planen kan ses her

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages efter bestemmelserne i planloven. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagevejledning findes i vedlagte vedtagelsesbrev. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.naevneneshus.dk

Clipart Offentliggørelsesbrev til lokalplan 3-396,  for Erhvervsområde i Vassingerød

Offentliggørelsesbrev til lokalplan 3-396, for Erhvervsområde i Vassingerød