HØRING | HØRINGSSIDE

Opdateret: 6. marts 2019

Allerød Byråd har den 22. november 2018 vedtaget at offentliggøre forslag til ophævelse af lokalplan nr. 305 Grusgrave og lossepladser, Lynge-Uggeløse. Planforslaget er i offentligt fremlagt i 4 uger fra den 6. marts til den 3. april 2019.

Miljøvurdering
 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da en ophævelse af lokalplanen ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Screeningsskemaet findes nederst på siden.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 48 stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018). Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 3

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Frist for indsendelse af klage er 3. april 2019.

En klage til Planklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Link til Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.