HØRING | HØRINGSSIDE

Opdateret: 18. marts 2019

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget tilkendegav på mødet den 12. marts 2019, med baggrund i § 15 i Lov om Offentlige Veje, at ovennævnte areal, efter den krævede høringsperiode på 8 uger, kan nedlægges og efterfølgende sælges til naboejendommen matr.nr. 5ir Lillerød By, Lillerød, Viaduktvej 22.

Det drejer sig om ca. 10 m2, som i dag er ”vejareal”. Se vedlagte kortbilag. Arealet anvendes ikke som færdselsareal, da det er beliggende bag fortovet.

Grundejeren er indforstået med at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.

Nedlæggelsesproceduren følger kap. 11 i Lov om Offentlige Veje. Af § 124, stk. 6 fremgår, at forslaget skal offentliggøres og sendes i høring ved de berørte ejendomme.

Efter høringsperioden på 8 uger vil forslaget blive behandlet af byrådet med henblik på at beslutte at nedlægge og afhænde arealet.

Hvis du har bemærkninger til forslaget skal disse være forvaltningen i hænde inden mandag den 13. maj 2019.

Du er velkommen til at skrive til teknikogdrift@alleroed.dk eller til Allerød Kommunes hovedpostkasse via Borger.dk