TILLADELSER OG AFGØRELSER

Opdateret: 21. december 2017

Allerød Kommune træffer afgørelse om, at Røglegrøften ændrer status fra at være et offentligt vandløb til at være et privat vandløb. 

Byrådet har den 23.11.2017 godkendt indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, om at Røglegrøften nedklassificeres til et privat vandløb efter vandløbslovens bestemmelser.

Røglegrøften blev i 1961 optaget som offentligt vandløb efter uddybning og rørlægning af grøften med støtte fra staten iht. daværende landvindingslov. Kommunen vurderer, at Røglegrøften i dag helt overvejende tjener private interesser, og alene har en funktion i forhold til dræning af landbrugsarealerne langs Røglegrøften.

Nedklassificeringen berører ejendomme langs Røglegrøften og øvrige ejendomme, der kan have dræn tilsluttet Røglegrøften.

Kommunen offentliggør hermed afgørelsen efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers klagefrist.

Eventuelle klager skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den 18. januar 2018.

En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen og bilag 1, 2, 3 og 4 ses herunder.