TILLADELSER OG AFGØRELSER

Opdateret: 22. maj 2018

Allerød Kommune har på byrådsmødet den 26. april 2018 vedtaget et nyt regulativ for Uvelse Å.

Uvelse Å er 3,3 km, hvoraf kun 350 meter er beliggende i Allerød Kommune. I Allerød er vandløbet rørlagt og danner grænsevandløb til Hillerød Kommune. Regulativet er vedtaget i Hillerød Kommune den 20. december 2017.

Forslag til nyt regulativ har været i offentlig høring fra den 9. januar 2018 til den 8. marts 2018. Kommunen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

Det nye regulativ afspejler de eksisterende vandløbsmæssige forhold, som er registreret ved opmåling i 2016. Det betyder, at de regulativmæssige bundkoter er sænket i forhold til i det forudgående regulativ på en kortere strækning i Hillerød Kommune i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Det nye vandløbsregulativ beskriver, ligesom det eksisterende regulativ, vandløbets fysiske forhold, bestemmelser om bredejerforhold, drænudløb, grødeskæring, oprensning, tilsyn, administrative forhold m.v. I det nye regulativ er der foretaget mindre ændringer mht. oplandsafgrænsning og periode for gennemførelse af vandløbssyn. Endelig er regulativet opdateret til nyt kote-system, DVR90.

Det nye regulativ for Uvelse Å og redegørelse for Uvelse Å kan ses herunder.

Klagevejledning

Det nye regulativ kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”Klageportal”. Klagen skal være oprettet på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger efter offentliggørelse af det nye regulativ, dvs. senest den 18. juni 2018.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelse af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Retsvirkning af dispensation

Efter Vandløbslovens § 82 er regulativet først gældende når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.