TILLADELSER OG AFGØRELSER

Opdateret: 7. august 2018

Allerød Kommune har truffet afgørelse, iht. husdyrbrugloven, om tilladelse til etablering af hestestald på Rødpælevej 20, 3450 Allerød.

Allerød Kommune meddeler i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 stk. 3 og Husdyrbruglovens § 9 stk. 3 dispensation til etablering af en ny hestestald og afgørelse om IKKE-godkendelsespligt på ejendommen Rødpælevej 20, matrikel nr. 6b, Lynge By, Lynge.

Det ansøgte kan udføres på ejendommen uden at medføre krav om miljøtilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven. Det ansøgte har være i nabohøring og kommunen har ikke modtaget høringssvar. Der kan derfor meddeles dispensation til den ansøgte afstand til naboskel og til beboelsen på den ansøgte ejendom.

Afgørelsen kan jf. Husdyrbrugslovens §§ 76 og 77 påklages indtil den 4. september 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk