TILLADELSER OG AFGØRELSER

Opdateret: 9. august 2018

Allerød Kommune har truffet afgørelse, iht. husdyrbrugloven, om tilladelse til etablering af dyrehold på Vassingerød Bygade 28, 3540 Lynge.

Allerød Kommune meddeler i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 stk. 3 og Husdyrbruglovens § 9 stk. 1 dispensation til dyrehold på ejendommen Vassingerød Bygade 28, matr. nr. 5e og 5f, Vassingerød By, Uggerløse. Tilladelsen indeholder endvidere afgørelse om IKKE-godkendelsespligt af dyreholdet på ejendommen. 

Etablering af dyreholdet sker i eksisterende stalde. Det vurderes, at det ansøgte kan udføres på ejendommen uden at medføre krav om miljøtilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven. Det ansøgte har været i nabohøring og kommunen har ikke modtaget høringssvar.

Afgørelsen kan jf. Husdyrbruglovens §§ 76 og 77 påklages indtil den 6. september 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks herunder.