Opdateret: 30. juni 2017

Allerød Byråd vedtog den 15. december 2016 et forslag til lokalplan nr. 1-141 for boliger ved Teglskoven. Planforslaget var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2016 til den 20. februar 2017.

Der blev gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det blev vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da den ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til det eksisterende plangrundlag.

I høringsperioden er der indkommet indsigelser fra Dansk Naturfredningsforening om bebyggelsens nærhed til skoven. Derudover har Miljøstyrelsen påpeget, at bebyggelsen bør holdes i en afstand på 30 meter fra skoven. For at overholde afstanden, og samtidig fastholde principperne i lokalplanen, skal byggefeltet forskydes yderligere 20 meter væk fra skoven.

En ændring i byggefeltets placering kræver, at lokalplanens afgrænsning udvides, og at planen sendes i fornyet 8 ugers høring.