Opdateret: 28. august 2017

Allerød Byråd har den 24. maj 2017 vedtaget at offentliggøre kommuneplanforslaget.

Planforslaget er offentligt fremlagt i 11 uger fra den 6. juni til d. 22. august 2017.

Se planforslag for Allerød Kommune 2017-2029

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold. Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Planklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk .