billede

Søparken skifter vejnavn til Søstjernevej - på strækningen fra Lyngevej mod motorvejen.

Navneskiftet sker i forbindelse med vejlukningen af Søparken ved Lyngevej.

  • Vejnavnet er valgt ud fra det samme tema som sidevejene er navngivet efter.
  • Der er ingen beboere på vejen, så ingen borgere er direkte berørt af vejnavneskiftet.

Baggrund

I den nye adresselov står der, at alle vejstykker med samme vejnavn skal være sammenhængende, for at beredskabet kan finde den rigtige adresse så snart de er kørt ind på den rigtige vej. For at Beredskabet ikke kører forkert, og må ud på en omvej for at komme hen til den rigtige adresse, ændres vejnavnet.

For at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for især bløde trafikanter, etablerer Allerød Kommune i henhold til Trafikplan 2017-2020 følgende arbejder:

  • Høveltsvangvej – Anbefalet 40 km/t zone og 4 bump
  • Kokkedalen – 2 bump i den eksisterende 40 km/t zone

Arbejderne udføres primo september 2019.

For at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for især bløde trafikanter, etablerer Allerød Kommune etablerer en 40 km/t zone i området mellem Hillerødvej, Uggeløse Bygade og Vejrmøllevej. 

40 km/t zonen bliver evalueret i foråret 2020.

Der kommer bump og vejskilte - udføres ultimo august 2019
Ved alle indgange til området opsættes 40 km/t hastighedsbegrænsende skilte og der etableres 11 bump. Se oversigt her (link åbner i nyt vindue)  

Arbejdet udføres ultimo august 2019, såfremt vejret tillader det.

Hold øje med kampagnen og nye vejskilte

 

Kampagneskiltene ’Husk 40 km’ opsættes, når 40 km/t zonen er etableret for at huske bilisterne på hastighedsbegrænsningen. Kampagnen nedtages medio november 2019.


 

Skiltning i hastighedszonen

 

Når skiltet med 40 km/t zonen passeres må hastigheden maksimalt være 40 km/t.

 

 

Den 40 km/t hastighedsbegrænsende zone ophører først, når dette skilt passeres.

 

Hvorfor etableres hastighedszonen?

Med den nye hastighedsbegrænsende zone følger Allerød Kommune op på Trafikplan 2017-2020, som viser hastighedsoverskrivelser og utryghed i trafikken i området.

Spørgsmål

Spørgsmål til kan stilles til Teknik og Drift på teknikogdrift@alleroed.dk.

Hent oversigtskort over 40 km/t zonen her

Medio marts begyndte anlægsarbejdet til 160 m ny offentlig vej, som bliver adgangsvej til de nye boligområder ved Teglskoven samt ny adgang til XL-Byg.

Langs vejen anlægges en cykel- og gangsti, som kan benyttes af de nye beboere samt eleverne på Allerød Privatskole.

Den nye sti Stien forbindes med stierne ved Allerød Sø.

Allerød Kommunen er bygherre og anlægsarbejder forventes afsluttet i juli 2019, inden skolestart.

I forbindelse med privat byggeri på Amtsvej 9-11, er der givet tilladelse til at inddrage en del af vejarealet under byggeriet, da den kommende bygning ligger meget tæt på Amtsvej.

Det betyder at fortovet i begge sider af Amtsvej inddrages, for at kunne fastholde kørsel i begge retninger, således at de knap 3000 trafikatner i hver retning på Amtsvej, generes mindst muligt. Vejen er planlagt forlagt over fortovet igen fra uge 1 og frem til august 2019.

Fodgængere henvises til Torvestrædet og Prins Valdemars Alle.

Amtsvej vil desuden blive spærret et par dage i uge 5, 7, 10 og 12 grundet elementmontering. Der vil blive opsat skilte med de konkrete dato'er ugen op til afspærringen.

Novafos etablerer ny regnvandsledning i Byagervej, Kærvej og en lille del af Blovstrød Alle i perioden fra april – september 2019.

Læs mere på https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-etablerer-ny-regnvandskloak-byagervej-blovstrod-alle-kaervej

Allerød Kommune anlægger ’Kirkestien’ fra Kongevejen til Østre Teglværksvej i perioden den 24. juni  til den 15. september 2019.

Stien anlægges mellem Drabæk Huse og Frugtlunden og nord for Grønningen.

Stien etableres som en fællessti i asfalt og med stibelysning.

For at forbedre sikkerheden i krydset Søparken-Lyngevej, er der gennemført et forsøg med lukning af overkørslen fra Søparkens vestlige del til Lyngevej.

På baggrund af evaluering af forsøget, er det vedtaget at gøre lukningen permanent. Anlægsarbejdet udføres i juli-august 2019.

Baggrunden for lukningen er krydsets udformning, som giver dårlig oversigt og risiko for at overse krydset. Til- og frakørsel til Søparkens vestlige del vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Til yderligere forbedring af trafiksikkerheden er der etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Høj hastighed på Lyngevej, er også med til at gøre krydset ved Søparken usikkert. Der er derfor anlagt bump på hele strækningen fra Røglevej til bygrænsen, og der er opsat en fartviser på Lyngevej ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er også, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej på grund af den høje fart.

Som konsekvens af vejlukningen, vil Søparkens vestlige del få nyt navn.

Novafos etablere ny regnvandsledning for enden af Prunusvej via Engsvinget og Prøvestensvej fra Kollerødvej og Frederiksborgvej. Arbejdet starter august 2019 og varer frem til juli 2020.

Læs mere her 

Teknik og Drift har påbegyndt en tiltrængt renovering af fortovene på Blovstrød Alle.

I 2019 renoveres begge sider på strækningen fra Sjælsø Alle til Sandholmgårdsvej, og vi forventer at kunne fortsætte arbejdet næste år.

I forbindelse med renoveringen udskiftes de gamle fliser og kantsten.

Vi skal anmode om forståelse for de gener, som arbejdet nødvendigvis vil medføre.