billede

På Rønnealle etableres i uge 43 bump på den del af vejen, hvor der i dag ikke er bump, dvs. fra Linde Alle til Lilledal. Samtidig fornyes de eksisterende bump, idet de havde mistet effekten. Strækningen af Rønnealle fra Pilealle til Lilledal markeres som 2 minus 1 vej. Dermed er hele Rønnealle 2 minus 1 vej, undtagen et kort stykke ved svinget mellem Kirkevænget og Pilealle, hvor der ikke er tilstrækkelig oversigt til at have 2 minus 1 vej. Formålet er at skabe bedre forhold for cyklisterne på Rønnealle.

  • Kongevejen, cykelsti mellem Sortemosevej og Nymøllevej, primo uge  43
  • Lilledal, adgangsvejen til nr. 1, 3 og 5, primo uge 43
  • Rundkørsler: Engholm Parkvej/Rørmosevej, Engholm Parkvej/Kollerødvej og Rådhusvej/Kollerødvej, arbejdet udføres som natarbejde
  • Rørmosevej, medio uge 43
  • Krobakken i Lynge, medio uge 43

Arbejdet er meget vejrafhængigt, hvorfor det ikke er muligt at være mere præcis mht. udførelsestidspunkt.

Vi skal anmode om forståelse for de gener, som arbejdet nødvendigvis vil medføre.

Teknik og Drift, Veje.

I forbindelse af anlæg af Sundhedshuset, Allerød Stationsvej 10, skal der etableres en rundkørsel i svinget ved Allerød Stationsvej / Lilledal.

Arbejdet udføres i perioden 14.10 - 29.11. Arbejdet medfører, at vejen ensrettes fra Lilledal mod Amtsvej i hele perioden.

Se skitseoversigt over vejarbejde her.

Trafikselskabet Movia omlægger busserne, således at busserne også følger ensretningen. Tjek rejseplanen for ændringer.

Allerød Kommune opretter flisebelægningen ved Stationen i den nordgående kørebane under ensretningen. Belægningen sættes i beton og skal hærde en del af tiden.

Arbejdet udføres i perioden 14. - 28. oktober 2019. 

Søparken skifter vejnavn til Søstjernevej - på strækningen fra Lyngevej mod motorvejen.

Navneskiftet sker i forbindelse med vejlukningen af Søparken ved Lyngevej.

  • Vejnavnet er valgt ud fra det samme tema som sidevejene er navngivet efter.
  • Der er ingen beboere på vejen, så ingen borgere er direkte berørt af vejnavneskiftet.

Baggrund

I den nye adresselov står der, at alle vejstykker med samme vejnavn skal være sammenhængende, for at beredskabet kan finde den rigtige adresse så snart de er kørt ind på den rigtige vej. For at Beredskabet ikke kører forkert, og må ud på en omvej for at komme hen til den rigtige adresse, ændres vejnavnet.

For at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for især bløde trafikanter, etablerer Allerød Kommune etablerer en 40 km/t zone i området mellem Hillerødvej, Uggeløse Bygade og Vejrmøllevej. 

40 km/t zonen bliver evalueret i foråret 2020.

Der kommer bump og vejskilte - udføres ultimo august 2019
Ved alle indgange til området opsættes 40 km/t hastighedsbegrænsende skilte og der etableres 11 bump. Se oversigt her (link åbner i nyt vindue)  

Arbejdet udføres ultimo august 2019, såfremt vejret tillader det.

Hold øje med kampagnen og nye vejskilte

 

Kampagneskiltene ’Husk 40 km’ opsættes, når 40 km/t zonen er etableret for at huske bilisterne på hastighedsbegrænsningen. Kampagnen nedtages medio november 2019.


 

Skiltning i hastighedszonen

 

Når skiltet med 40 km/t zonen passeres må hastigheden maksimalt være 40 km/t.

 

 

Den 40 km/t hastighedsbegrænsende zone ophører først, når dette skilt passeres.

 

Hvorfor etableres hastighedszonen?

Med den nye hastighedsbegrænsende zone følger Allerød Kommune op på Trafikplan 2017-2020, som viser hastighedsoverskrivelser og utryghed i trafikken i området.

Spørgsmål

Spørgsmål til kan stilles til Teknik og Drift på teknikogdrift@alleroed.dk.

Hent oversigtskort over 40 km/t zonen her

Allerød Kommune anlægger ’Kirkestien’ fra Kongevejen til Østre Teglværksvej i perioden den 24. juni  til den 15. september 2019.

Stien anlægges mellem Drabæk Huse og Frugtlunden og nord for Grønningen.

Stien etableres som en fællessti i asfalt og med stibelysning.

For at forbedre sikkerheden i krydset Søparken-Lyngevej, er der gennemført et forsøg med lukning af overkørslen fra Søparkens vestlige del til Lyngevej.

På baggrund af evaluering af forsøget, er det vedtaget at gøre lukningen permanent. Anlægsarbejdet udføres i juli-august 2019.

Baggrunden for lukningen er krydsets udformning, som giver dårlig oversigt og risiko for at overse krydset. Til- og frakørsel til Søparkens vestlige del vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Til yderligere forbedring af trafiksikkerheden er der etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Høj hastighed på Lyngevej, er også med til at gøre krydset ved Søparken usikkert. Der er derfor anlagt bump på hele strækningen fra Røglevej til bygrænsen, og der er opsat en fartviser på Lyngevej ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er også, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej på grund af den høje fart.

Som konsekvens af vejlukningen, vil Søparkens vestlige del få nyt navn.

Novafos etablere ny regnvandsledning for enden af Prunusvej via Engsvinget og Prøvestensvej fra Kollerødvej og Frederiksborgvej. Arbejdet starter august 2019 og varer frem til juli 2020.

Læs mere her 

Teknik og Drift har påbegyndt en tiltrængt renovering af fortovene på Blovstrød Alle.

I 2019 renoveres begge sider på strækningen fra Sjælsø Alle til Sandholmgårdsvej, og vi forventer at kunne fortsætte arbejdet næste år.

I forbindelse med renoveringen udskiftes de gamle fliser og kantsten.

Vi skal anmode om forståelse for de gener, som arbejdet nødvendigvis vil medføre.