Myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af Pankas A/S i Farremosen

Kommunen er nu så langt i myndighedsbehandlingen af Pankas A/S ansøgninger om tilladelser i forbindelse med etablering, at der foreligger udkast til afgørelser, som er sendt i partshøring, den 27. november 2018. Det drejer sig om

 • VVM screening
 • Byggetilladelse
 • Terrænregulering
 • Miljøgodkendelse
 • Tilslutningstilladelse
 • Nedsivningstilladelse
   

Alle udkast til afgørelser er kvalitetssikret eksternt hos COWI og NIRAS.

Ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har Allerød Kommune valgt at offentliggøre alle udkast til afgørelser, samt de mange hundrede dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på.Partshøringen skal medvirke til at forbedre kommunens beslutningsgrundlag. Eventuelle kommentarer til de faktiske omstændigheder og eksterne faglige vurderinger, der fremgår af kommunens udkast til afgørelser, kan sendes til naturogmiljoe@alleroed.dk

Nederst på siden finder du i de grønne bokse:

 • Udkast til myndighedsafgørelserne
 • Oversigter med link til den sagsbehandling, afgørelserne bygger på
   

Hvad er processen herfra?

 • Fra 27. november til 19. december 2018: parthøring af udkast til afgørelserne
 • Herefter myndighedsbehandler forvaltningen de indkomne høringssvar ud fra lovgivningen og plangrundlaget
 • I februar 2019 forventes de endelige udkast til afgørelser at blive forelagt til orientering i Teknik- Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, samt i byrådet


De endelige afgørelser bliver offentliggjort under menupunktet "politisk behandlede sager og afgørelser"

 

VVM-Screening - udkast til afgørelse

VVM-Screening - sagsbehandlingen

Byggetilladelse - udkast til afgørelse

Tilladelse til terrænregulering - udkast til afgørelse

Byggetilladelse og tilladelse til terrænregulering - sagsbehandlingen

Miljøgodkendelse - udkast til afgørelse

Miljøgodkendelse - sagsbehandlingen

Tilslutningstilladelse - udkast til afgørelse

Tilslutningstilladelse - sagsbehandlingen

Nedsivningstilladelse - udkast til afgørelse

Nedsivningstilladelse - sagsbehandlingen