TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af anlæg til fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet ved Farremosen

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt).

Projektet omfatter en vekslerstation, der trækker på varme fra en eksisterende transmissionsledning langs vejen Farremosen vest for erhvervsområdet, samt et nedgravet ledningsnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 22. juni 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde afgørelse og klagevejledning i bilag herunder.

Clipart Screeningsafgørelse for Farum Fjernvarme vekslerstation

Screeningsafgørelse for Farum Fjernvarme vekslerstation