TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven givet Novafos tilladelse til midlertidig udledning af overfladevand fra forsyningsselskabets regnvandssystem i Erhvervsområdet Farremosen til mosen Farremosen.

Klagefristen for tilladelsen er d. 30. august 2019. 

Tilladelsen omfatter afledning af regnvand fra den sydvestlige del af Erhvervsområdet Farremosen, der kloakeres af Novafos.

Tilladelsen indeholder vilkår for udledningen, der sikrer, at mosen ikke bliver påvirket af udledningen.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen for tilladelsen er d. 30. august 2019. Yderligere klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Se den fulde tilladelse herunder.

Clipart Midlertidig udledningstilladelse fra separat regnvandssystem til Farremosen

Midlertidig udledningstilladelse fra separat regnvandssystem til Farremosen

Clipart Bilag 1

Bilag 1