Indsatstrappen over støtte i skolen kan skitseres som på billedet ovenfor. Indsatserne er nærmere beskrevet i dette afsnit.

Elever med særlige behov skal have den nødvendige støtte for at kunne få et udbytterigt skoleforløb, og det er almenskolens ansvar at sikre en tidlig indsats og etablering af inkluderende indsatser på skolen.

Som udgangspunkt gives en sådan støtteindsats inden for rammerne af den almindelige undervisning bl.a. i form af undervisningsdifferentiering og holddannelse. Skolerne kan endvidere gøre brug af to-lærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. 

I dette arbejde trækker skolerne først og fremmest på ekspertisen i deres egne ressourcecentre, dvs. AKT-vejleder, inklusionsagent, psykolog, socialrådgiver, logopæd, konsultativ pædagog m.fl.

Er der behov for yderligere støtte, kan dette gives som 

  • Personlig assistance
  • Supplerende undervisning op til 9 timer ugt.
  • Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand over 9 timer ugt.
  • Undervisning i et specialtilbud

Hvis du vurderer, at dit barn ikke får den hjælp, det har brug for, bør du først og fremmest tale med barnets skole. Det kan fx være på baggund af, at dit barn er udfordret fagligt, socialt, adfærdsmæssigt eller fysisk. 

Du kan blandt andet drøfte med skolen, hvordan skolen vil imødekomme dit barns undervisningsmæssige behov i den almindelige undervisning.

Support fra Det Tværfaglige Kompetencecenter opnås via skolens ledelse. 

Som forælder kan du også altid henvende sig direkte til en fagperson fra Det Tværfaglige Kompetencecenter for at få råd og vejledning.

Hvis dit barn har omfattende støttebehov, skal der tages stilling til, om der er behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Det er skolelederen, der efter pædagogisk-psykologisk rådgivning (læs mere herom i afsnittet nedenfor), og i samråd med eleven og forældrene, beslutter, om en elev skal henvises til specialundervisning inden for skolens rammer. Hvis dit barn skal henvises til en specialklasse på en anden skole eller en specialskole, er det et centralt placeringsudvalg, der træffer afgørelsen, efter indstilling fra skolelederen.

Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

For at understøtte, at disse elevers udvikling og læring i videst mulig omfang finder sted i den almindelige undervisning, kan der anvendes undervisningsdifferentiering, holddannelse og supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Der kan også anvendes tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed.

Der kan desuden, efter kommunens eller skolens afgørelse, gives personlig assistance til eleven med henblik på at hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Det kan for eksempel være i form af hjælp til elever med fysiske handicap, hvor eleven har brug for en personlig hjælper i forskellige praktiske situationer.

Beslutningen om supplerende undervisning, anden faglig støtte og personlig assistance til barnet kan iværksættes uden indhentning af en pædagogisk psykologisk vurdering. Skolen kan dog have brug for en pædagogisk psykologisk vurdering af nogle af de børn, der har behov for støtte i mindre end 9 timer ugentlig og kan derfor efter samråd med forældrene anmode om en sådan. Læs mere herom i afsnittet nedenfor. Hvis resultatet af den pædagogisk psykologiske vurdering er, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand, der vanskeligt lader sig opfylde inden for rammerne af den almene undervisning, kan skolelederen – i samarbejde med forældre og den tilknyttede psykolog – indstille barnet til tildeling af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for specialpædagogisk bistand.

En pædagogisk-psykologisk vurdering har til formål at belyse elevens faglige, personlige og sociale potentialer og færdigheder med henblik på at yde skolen, eleven og forældrene rådgivning og støtte til elevens fortsatte undervisning i relation til elevens særlige behov og forudsætninger. Den pædagogisk-psykologiske vurdering laves af kommunens PPR-enhed, i Allerød kommune kaldet Det Tværfaglige Kompetencecenter. 

Beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand træffes af skoleleder på baggrund af den pædagogisk-psykologiske vurdering og efter samråd med forældrene. På baggrund af den pædagogisk psykologiske vurdering udarbejder skolen forslag til rammerne for og indholdet i barnets videre undervisning/pædagogiske praksis.

Vurderes elevens behov at kunne imødekommes på den pågældende skole, iværksættes specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand dér.

Vurderes elevens behov bedre imødekommet via et specialtilbud væk fra almenklassen, indstiller skolens leder til kommunens centrale placeringsudvalg om at pege på et alternativt skoletilbud, der kan imødekomme barnets behov. 

Specialundervisning er undervisning, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer. Denne tildeles børn med omfattende behov for specialpædagogisk støtte pga. svære fysiske eller psykiske handicap.

Specialpædagogisk bistand omfatter foranstaltninger, som er nødvendige for elevernes deltagelse i undervisningen, eller som medvirker til at fremme formålet med undervisningen for eleven.

Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand i folkeskolen, der omfatter:

  • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
  • Særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven
  • Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger
  •  Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at klare sig trods sine funktionsvanskeligheder
  • Personlig assistance til at klare praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
  • Særligt tilrettelagte aktiviteter.

Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af specialpædagogisk bistand vil være, at elevens udvikling og læring i videst muligt omfang skal understøttes i den almindelige folkeskole og i elevens nærmiljø.

Ressourcerne er således til stede på skolen til at yde specialundervisning, hvorfor det kun er børn, som er vurderet med behov for et mindre læringsmiljø og helt særlige specialpædagogiske rammer, som ikke vil kunne imødekommes i regi af almenskolen, som vil være i målgruppe for en visitation til et specialtilbud uden for almenklasen. 

Henvisning til specialundervisning skal ske efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i samråd med eleven og forældrene. Se mere herom i afsnittet ovenfor. 

Skolens leder skal ifølge lovgivningen følge udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand og mindst én gang årligt tage stilling til, om denne skal fortsætte, ændres eller ophøre.

Beslutningen træffes på grundlag af en pædagogisk psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til dennes alder og modenhed.

Der ses her på elevens udvikling og progression ved indsatsen, og der foretages en vurdering af, hvorvidt tilbuddet fortsat er det mest hensigtsmæssige for eleven i relation til dennes trivsel og udvikling, samt hvorvidt eleven fortsat har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Såfremt skoleleder vurderer, at et barns behov ikke kan imødekommes i regi af almenskolen, kan der indstilles til placering i et specialtilbud via det centrale placeringsudvalg i Det Tværfaglige Kompetencecenter.

Det er en forudsætning for visitation, at skolen har haft samråd med eleven og forældrene. Forældrene skal altid give samtykke til, at deres barn bringes op i placeringsudvalget, ligesom deres perspektiver skal fremgå af den pædagogisk psykologiske vurdering (PPV) og visitationsakterne i øvrigt.

De børn, der visiteres til et specialtilbud væk fra almenskolen bør udelukkende være børn, hvis støttebehov forinden er søgt imødekommet i regi af almenklassen, og som er vurderet med behov for et mindre læringsmiljø og helt særlige specialpædagogiske rammer, der ikke vil kunne imødekommes i regi af almenskolen.

Dette er en følge af vores børne- og læringssyn, hvor vi ser fællesskabet som konteksten for den enkeltes udvikling og læring og tror på, at børn og unge trives og lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Vi ønsker derfor at sikre, at alle børn, der profiterer af at være på almenområdet, bliver på almenområdet. 

Når et barn henvises til det centrale placeringsudvalg, vil der blive peget på et specialtilbud, som vurderes at matche barnets beskrevne behov bedst muligt. Der undersøges først og fremmest muligheden for en placering i et af kommunens egne specialtilbud. Såfremt det vurderes nødvendigt med en afsøgning af et specialtilbud uden for Allerød kommune, påbegyndes en afsøgning af pladser og muligheder inden for målgruppen. Dette i dialog med forældrene om, hvilke tilbud der søges.

Der visiteres til specialtilbud hvert år i januar måned med henblik på opstart i tilbuddet ved næstkommende skoleårs start.

Efterskoleophold kan bevilges til elever med vurderet behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand og i de tilfælde, hvor Allerød kommune ikke selv formår at tilbyde et egnet undervisningstilbud.

Den valgte efterskole skal kunne imødekomme elevens vurderede behov ved enten at være en specialefterskole eller ved at erklære sig indstillet på at søge SPS-midler i Styrelsen for Kvalitet og Undervisning.

Hvis der er ønsker om et ophold i 10. klasse, er det den tilknyttede psykolog fra Det Tværfaglige Kompetencecenter, der bringer sagen op i det centrale placeringsudvalg.