TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 10. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 meddelt dispensation til Hillerød Ejendomsselskab A/S til nedlæggelse af eksisterende § 3 sø på matr. nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse, mod at der etableres en ny sø i området.

Afgørelsen kan af klageberettigede påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 07. februar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk

Du kan se afgørelsen med bilag og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Dispensation til nedlæggelse af sø mod etablering af ny sø

Dispensation til nedlæggelse af sø mod etablering af ny sø