TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 givet tilladelse til nedgravning af AdBlue tank til YX Truck på Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød, matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.

Klagefrist: senest den 17. september 2019

Tilladelsen indeholder vilkår om indretning, drift og vilkår for virksomhedens egenkontrol.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 17. september 2019 og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Clipart YX Truck - Tilladelse til AdBlue-anlæg

YX Truck - Tilladelse til AdBlue-anlæg