TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 meddelt miljøgodkendelse af Pankas A/S’s asfaltfabrik på Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød, matr. nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse.

Godkendelsen indeholder dels standardvilkår efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse herom og dels vilkår som i særlig grad skal beskytte jord og grundvand. Desuden indeholder godkendelsen vilkår om støj, og infralyd efter Miljøstyrelsens vejledninger herom.  

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 1. april 2019 og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk.

Se den fulde miljøgodkendelse herunder.

Clipart Pankas A/S Miljøgodkendelse

Pankas A/S Miljøgodkendelse