TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 5. marts 2019

Lokalplanens ikrafttræden medfører, at der hverken retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 i LBK nr. 287 af 16. april 2018 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, dvs. klagefristen er mandag d. 1. april 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Allerød kommune. Hvis Allerød kommune fastholder afgørelsen, sender Allerød kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Allerød kommune. Allerød kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for modtagelsen af afgørelsen.

Clipart Lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Clipart Vedtagelsesbrev m. klagevejledning

Vedtagelsesbrev m. klagevejledning