TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til en multihal på 640 m2. Ejendommen er beliggende, Matr. nr. 2a,  Kollerød By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 påklages indtil 19. september 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk

Ansøgningen er behandlet af Teknik- og Planudvalget den 14. august 2018.

I henhold til § 35 stk. 1 i Planloven giver Allerød Kommune hermed landzonetilladelse til:

  • Etablering af skulpturpark som vist på bilag 1.
  • Bibeholdelse af ridebanen som vist på bilag 1.
  • Etablering af multihal på 16 x 40 meter, som vist på bilag 1.

Tilladelsen meddeles med vilkår om, at

  • Der etableres mulighed for parkering af minimum 25 biler.
  • Parkering i forbindelse med arrangementer skal holdes på egen grund.
  • Der skal være afskærmende beplantning på syd og vestsiden af hallen.
  • Lys på ridebanen etableres i maksimalt 1 meters højde og afskærmes mod naboer.

Begrundelsen for tilladelsen er, at hallen ikke er væsentlig større en 500 m2 som virksomheder har ret til at udvide med samt at der ikke er væsentlige natur- og landskabsinteresser i området.

Se sagsredegørelse og klagevejledning i bilaget nedenfor

Clipart Landzonetilladelse til multihal, Kollerød Bygade 36 A-C

Landzonetilladelse til multihal, Kollerød Bygade 36 A-C