Din virksomhed er omfattet af og forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for følgende affaldstyper: 

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv (almindeligt affald).
  • Farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, samt affald fra olie- og benzinudskillere.
  • Klinisk risikoaffald. 

Under Selvbetjening for erhvervsaffald kan du blandt andet anmelde manglende afhentning af affald, anmelde byggeaffald og farligt affald, eller ansøge om fritagelse for gebyrer.

Alle virksomheder i kommunen skal være tilmeldt med minimum en 110 liters sæk til dagrenovation.

Hvis din virksomhed kun består af dig selv, og er etableret på din private bopæl, kan du benytte det materiel, der er tilknyttet bopælen.

Tilmelding, afmelding - eller ændringsønsker

Hvis du vil til- eller afmelde dig indsamlingsordningen, eller har ændringsønsker angående materiel, så skriv til renovation@alleroed.dk.

Køb af materiel

Ønsker du at købe materiel, kan du bruge kommunens selvbetjeningsløsning: Køb materiel og særtømning

Manglende afhentning

Har du ikke fået afhentet affald, skal du anvende kommunens selvbetjeningsløsning: Er dit affald ikke hentet?

Du kan læse mere om indsamlingsordningen for dagrenovation i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Virksomheder, som ønsker at benytte genbrugspladsen, skal tegne et abonnement og betale et fast årligt gebyr eller købe en månedsbillet.

Du kan læse mere om abonnement, adgang for virksomheder, sorteringsvejledning mm. på Norfors’ hjemmeside.

Norfors driver genbrugspladsen og kan kontaktes på Tlf. 45 16 05 00 eller på norfors@norfors.dk

Genbrugsplads Allerød
Nordkranvej 10
3540 Lynge

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Kl. 07.00 - 18.00

Lørdag, søndag og helligdage
Kl. 10.00 - 18.00

Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og 31. december og den 1. januar.

Byggeaffald, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, skal altid anmeldes til kommunen.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherre anmelde byggeaffaldet, hvis:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 tons affald eller
  • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller nedrives, er større end 10 m²

Alle typer affald skal anmeldes - uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Gennemfør Anmeld byggeaffald senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis bygningen, som anmeldelsen vedrører, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der endvidere foretages en screening for PCB. 
Dette gælder også, hvis der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen skal dokumenteres samtidig med anmeldelsen af affaldet.

Hvis screeningen for PCB viser, at bygningen kan indeholde PCB, skal der foretages en kortlægning af de dele af bygningen, der kan indeholde PCB. Kortlægningen vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Hvis din virksomhed frembringer farligt affald, skal dette bortskaffes via den kommunale ordning for indsamling af farligt affald. 

Farligt affald skal anmeldes til kommunen via Anmeld farligt affald.

Læs mere om Farligt affald og tilmeld din virksomhed på Norfors' hjemmeside.

Hvis din virksomhed frembringer klinisk risikoaffald skal det indsamles via den kommunale ordning.

Læs mere og tilmeld på Norfors' hjemmeside om klinisk risikoaffald. 

 

Allerød Kommune opkræver grundgebyret efter oplysningerne om virksomheders branche, virksomhedsform og antal ansatte i CVR-registret pr. 1. januar.

Din virksomhed bliver opkrævet én gang årligt, på hvert P-nummer din virksomhed har, via elektronisk faktura tilsendt din virksomheds digitale postkasse. Opkrævningerne af gebyret for 2018 sendes ud i uge 35.

Grundgebyret dækker generelle administrative omkostninger i forbindelse med virksomheders affaldshåndtering, herunder vejledning, planlægning og anvisning af affald.

Alle virksomheder skal udover betaling for benyttelse af kommunens indsamlingsordninger, også betale grundgebyr.

Affaldsbekendtgørelsens § 60 fritager nogle virksomheder for betaling af grundgebyret på forhånd. Hvis du mener, at din virksomhed falder under dette, men ikke er blevet fritaget, kan du søge om fritagelse.

Derudover kan der søges om fritagelse for grundgebyret, hvis:

  • Du kan dokumentere, at virksomheden 2 år før gebyråret havde en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. (Nystartede virksomheder ikke kan benytte denne mulighed).
  • Du kan sandsynliggøre, at din virksomhed ikke producerer affald. Det er Allerød Kommunens vurdering, at alle aktive virksomheder har affald i form af fx madaffald, emballager (f.eks. plast og pap), papir/fagblade/breve, elektronikaffald (såsom computere og printerpatroner), kontorinventar, farligt affald (f.eks. lysstofrør/sparepærer og batterier) eller andet, som skal udskiftes eller smides væk. Som udgangspunkt er det derfor kun inaktive virksomheder (ingen omsætning i hele gebyråret) og virksomheder, som er ophørt eller under konkurs, likvidation eller lignende jævnfør oplysningerne i CVR-registret inden udsendelse af opkrævningen (fakturadato), der kan opnå fritagelse efter denne bestemmelse.

Fritagelse for grundgebyret søges årligt, ansøgningsfristen i år er den 26. oktober 2018.

Selvbetjening af erhvervsaffald

Kontakt Norfors