Din virksomhed er omfattet af og forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for følgende affaldstyper: 

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv (almindeligt affald).
  • Farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, samt affald fra olie- og benzinudskillere.
  • Klinisk risikoaffald. 

Under Selvbetjening for erhvervsaffald kan du blandt andet anmelde manglende afhentning af affald, anmelde byggeaffald og farligt affald, eller ansøge om fritagelse for gebyrer.

Virksomheder har pligt til at frasortere dagrenovationslignende affald som f.eks. køkkenaffald, affald fra oprydning og rengøring o. lign.

Affaldet må ikke indeholde genanvendeligt affald, deponeringsegnet affald eller farligt affald til specialbehandling

Virksomheder med dagrenovationslignende affald skal enten være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning eller have en aftale med en privat affaldstransportør om indsamling af dagrenovationen.

Hvis virksomheden kun består af dig selv, og er etableret på din private bopæl, kan du benytte det materiel, der er tilknyttet bopælen.

Virksomheden er selv ansvarlige for til- og afmelding af indsamling af dagrenovation hos enten kommunen eller en privat transportør.

Du kan læse mere om reglerne for håndtering af dagrenovationslignende affald i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Den kommunale indsamlingsordning

Hvis du vil til- eller afmelde dig kommunens indsamlingsordningen, så skriv til renovation@alleroed.dk.

Virksomheder skal være tilmeldt med minimum en 110 liters sæk til dagrenovation. Såfremt der undtagelsesvis forekommer mere affald end der er plads til i den tilmeldte affaldsbeholder, kan virksomheden købe ekstra sække, som medtages af renovatøren på den ordinære tømningsdag.

Ønsker du at købe et affaldsstativ, en beholder på hjul eller ekstra sække, kan du bruge kommunens selvbetjeningsløsning: Køb materiel og særtømning

Har du ikke fået afhentet affald, skal du anvende kommunens selvbetjeningsløsning: Er dit affald ikke hentet?

Den private henteordning (anvisningsordningen)

Hvis du vælger at benytte en privat transportør til at håndtere virksomhedens dagrenovation, så skal du indgå en skriftlig aftale med en transportør. Affaldstransportøren skal være registreret i Affaldsregisteret.  Aftalen skal på forlangende fremsendes til Allerød Kommune.

Dagrenovationen skal som minimum afhentes én gang om ugen og skal køres til forbrænding hos I/S Norfors. Affaldet må ikke køres til andre forbrændingsanlæg eller midlertidigt deponi.

Hvis dagrenovationen håndteres sammen med virksomhedens småt forbrændingsegnede affald, så skal alt affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald (EAK 200301 og Fraktion E01).

Derudover skal affaldet håndteres efter bestemmelserne i regulativet for erhvervsaffald.

Virksomheder, som ønsker at benytte genbrugspladsen, skal tegne et abonnement og betale et fast årligt gebyr eller købe en månedsbillet.

Du kan læse mere om abonnement, adgang for virksomheder, sorteringsvejledning mm. på Norfors’ hjemmeside.

Norfors driver genbrugspladsen og kan kontaktes på Tlf. 45 16 05 00 eller på norfors@norfors.dk

Genbrugsplads Allerød
Nordkranvej 10
3540 Lynge

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Kl. 07.00 - 18.00

Lørdag, søndag og helligdage
Kl. 10.00 - 18.00

Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og 31. december og den 1. januar.

Byggeaffald, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, skal altid anmeldes til kommunen.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherre anmelde byggeaffaldet, hvis:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 tons affald eller
  • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller nedrives, er større end 10 m²

Alle typer affald skal anmeldes - uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Gennemfør Anmeld byggeaffald senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis bygningen, som anmeldelsen vedrører, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der endvidere foretages en screening for PCB. 
Dette gælder også, hvis der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen skal dokumenteres samtidig med anmeldelsen af affaldet.

Hvis screeningen for PCB viser, at bygningen kan indeholde PCB, skal der foretages en kortlægning af de dele af bygningen, der kan indeholde PCB. Kortlægningen vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Hvis din virksomhed frembringer farligt affald, skal dette bortskaffes via den kommunale ordning for indsamling af farligt affald. 

Farligt affald skal anmeldes til kommunen via Anmeld farligt affald.

Læs mere om Farligt affald og tilmeld din virksomhed på Norfors' hjemmeside.

Hvis din virksomhed frembringer klinisk risikoaffald skal det indsamles via den kommunale ordning.

Læs mere og tilmeld på Norfors' hjemmeside om klinisk risikoaffald. 

 

Folketinget vedtog den 20. december 2018 lovforslag nr. L 119 af 5. december 2018, som ophæver kommunalbestyrelsens mulighed for at opkræve et generelt affaldsadministrationsgebyr for virksomheder på affaldsområdet.  Det betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2019 ikke længere må opkræve det generelle administrationsgebyr (benævnt Grundgebyret i Allerød Kommune) hos virksomhederne.

Virksomheder vil derfor ikke blive opkrævet det administrative grundgebyr af Allerød Kommune i 2019 og fremadrettet.

I det nedenstående kan du læse om de daværende regler for opkrævningen af grundgebyret og fritagelsesmulighederne.

Allerød Kommune opkrævede grundgebyret efter oplysningerne om virksomheders branche, virksomhedsform og antal ansatte i CVR-registret pr. 1. januar.

Virksomhederne blev opkrævet én gang årligt, på hvert P-nummer virksomheden havde, via elektronisk faktura tilsendt virksomhedens digitale postkasse.

Grundgebyret dækkede generelle administrative omkostninger i forbindelse med virksomheders affaldshåndtering, herunder vejledning, planlægning og anvisning af affald.

Alle virksomheder skulle udover betaling for benyttelse af kommunens indsamlingsordninger, også betale grundgebyr.

Jf. § 60 i den tidligere affaldsbekendtgørelse kunne nogle virksomheder fritages for betaling af grundgebyret på forhånd.

Derudover kunne der søges om fritagelse for grundgebyret i Allerød Kommune, hvis:

  • Virksomheden kunne dokumentere, at virksomheden 2 år før gebyråret havde en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. (Nystartede virksomheder kunne  ikke benytte denne mulighed).
  • Virksomheden kunne sandsynliggøre, at virksomheden ikke producerede affald. Det er Allerød Kommunens vurdering, at alle aktive virksomheder har affald i form af fx madaffald, emballager (f.eks. plast og pap), papir/fagblade/breve, elektronikaffald (såsom computere og printerpatroner), kontorinventar, farligt affald (f.eks. lysstofrør/sparepærer og batterier) eller andet, som skal udskiftes eller smides væk. Som udgangspunkt var det derfor kun inaktive virksomheder (ingen omsætning i hele gebyråret) og virksomheder, som var ophørt eller under konkurs, likvidation eller lignende jævnfør oplysningerne i CVR-registret inden udsendelsen af opkrævningen (fakturadato), der kunne opnå fritagelse efter denne bestemmelse.

Fritagelse for grundgebyret skulle søges årligt. Ansøgningsfristen for 2018 var den 26. oktober 2018.