Din virksomhed er omfattet af og forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for følgende affaldstyper: 

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv (almindeligt affald).
  • Farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, samt affald fra olie- og benzinudskillere.
  • Klinisk risikoaffald. 


Der skal til husholdningslignende affald være tilmeldt en 110 liters sæk pr. virksomhed. Hvis din virksomhed kun består af dig selv, og er etableret på din private bopæl, kan du benytte den affaldsordning der er tilknyttet bopælen.

Under Selvbetjening for erhvervsaffald kan du blandt andet anmelde manglende afhentning af affald, anmelde byggeaffald og farligt affald, eller ansøge om fritagelse for gebyrer.

Byggeaffald, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, skal altid anmeldes til kommunen.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherre anmelde byggeaffaldet, hvis:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 tons affald eller
  • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller nedrives, er større end 10 m²

Alle typer affald skal anmeldes - uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Gennemfør Anmeld byggeaffald senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis bygningen, som anmeldelsen vedrører, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der endvidere foretages en screening for PCB. 
Dette gælder også, hvis der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen skal dokumenteres samtidig med anmeldelsen af affaldet.

Hvis screeningen for PCB viser, at bygningen kan indeholde PCB, skal der foretages en kortlægning af de dele af bygningen, der kan indeholde PCB. Kortlægningen vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Allerød Kommune opkræver grundgebyret efter oplysningerne om branche, virksomhedsform og antal ansatte i CVR-registret pr. 1. januar.

Fritagelse for grundgebyret søges årligt, ansøgningfristen i år er d. 12. december 2017.

Din virksomhed bliver opkrævet én gang årligt, på hvert P-nummer din virksomhed har, via elektronisk faktura i din virksomheds e-Boks.

Grundgebyret dækker generelle omkostninger i forbindelse med virksomheders affaldshåndtering.

Alle virksomheder skal udover betaling for benyttelse af indsamlingsordning, også betale grundgebyr.

Affaldsbekendtgørelsens § 60 fritager nogle virksomheder for grundgebyret på forhånd. Hvis du mener at du falder under dette, men ikke er blevet fritaget, kan du søge om fritagelse.

Derudover kan der søges om fritagelse for grundgebyret, hvis:

  • Du kan dokumentere, at virksomheden 2 år før gebyråret havde en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. (Nystartede virksomheder ikke kan benytte denne mulighed).
  • Du kan sandsynliggøre, at din virksomhed ikke producerer affald. Det er Allerød Kommunens vurdering, at alle aktive virksomheder har affald i form af fx madaffald, emballager (f.eks. plast og pap), papir/fagblade/breve, elektronikaffald (såsom computere og printerpatroner), kontorinventar, farligt affald (f.eks. lysstofrør/sparepærer og batterier) eller andet, som skal udskiftes eller smides væk. Som udgangspunkt er det derfor kun inaktive virksomheder (ingen omsætning i hele gebyråret) og virksomheder, som er ophørt eller under konkurs, likvidation eller lignende jævnfør oplysningerne i CVR-registret inden udsendelse af opkrævningen (fakturadato), der kan opnå fritagelse efter denne bestemmelse.

Hvis din virksomhed frembringer farligt affald, skal dette bortskaffes via den kommunale ordning for indsamling af farligt affald. 

Farligt affald skal anmeldes til kommunen via Anmeld farligt affald.

Læs mere om Farligt affald og tilmeld din virksomhed på Norfors' hjemmeside.

Hvis din virksomhed frembringer klinisk risikoaffald skal det indsamles via den kommunale ordning.

Læs mere og tilmeld på Norfors' hjemmeside om klinisk risikoaffald. 

 

Selvbetjening af erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Erhvervsaffaldsgebyrer

Kontakt Norfos