TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. juni 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til udstykning af ny landbrugejendom uden beboelse fra ovennævnte adresse. Ejendommen er beliggende, matr. nr. 8a m.fl, Lynge By, Lynge. 

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 2. juli 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/ 

Clipart Landzonetilladelse Ganløsevej 3, 3540 Lynge

Landzonetilladelse Ganløsevej 3, 3540 Lynge