TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 givet tilladelse til tilslutning af spildevand fra Pankas A/S’s asfaltfabrik på Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød, matr. nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse til NOVAFOS A/S regnvandsledning.

Tilladelsen indeholder vilkår om rensning, maksimale mængder pr. tidsenhed og vilkår for virksomhedens egenkontrol.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 1. april 2019 og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk.

Se den fulde tilladelse herunder.

Clipart Tilladelse til tilslutning af spildevand

Tilladelse til tilslutning af spildevand