TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at etablering af et regnvandsbassin på matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse ikke vil påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Projektet omfatter etablering af et regnvandsbassin, der skal modtage vejvand fra Bøgeholm Alle og Unicon A/S arealer.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 30. januar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se den fulde afgørelse og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Regnvandsbassin, VVM-screeningsafgørelse

Regnvandsbassin, VVM-screeningsafgørelse