Indhold

Læs om din og Allerød Kommunes vedligeholdelsespligt herunder.

Ring til 70 10 60 50 (Nordsjællands Brandvæsen/Kommune vagten), hvis du finder trafikdræbt vildt.

Allerød Kommune vedligeholder følgende, i det omfang og i den rækkefølge der er behov for det:

 • Offentlige veje
 • Stier
 • Fortove
 • Pladser
 • Broer
 • Rabatter
 • Grøfter
 • Riste
 • Ramper

De private fællesveje reguleres i forhold til lovgivningen af Lov om Private Fællesveje.

Lovens afsnit I og IV er generelle regler. Afsnit II omhandler de private fællesveje på landet og afsnit III omhandler: 

Private fællesveje i bymæssige områder

Det er de grundejere der bor op til en eller på en privat fællesvej, med vejret til vejen, der har pligt til at vedligeholde vejen. 

Kommunen kan bestemme hvordan grundejerne skal vedligeholde de private fællesveje. Det gælder kørebane, fortove og pladser m.v. 

Som borger i Allerød Kommune kan du opfordre til at en vejs tilstand vurderes. Hvis en sådan besigtigelse konkluderer, at vejen ikke er i brugbar stand og udgør en sikkerhedsmæssig risiko, vil kommunen opfordre de ansvarlige grundejere til at renovere vejen. 

Hvis dette ikke giver det ønskede resultat, kan kommunen gennemføre en administrativ vejsynsprocedure. Det betyder, at kommunen udarbejder et forslag til istandsættelse, samt forslag til udgiftsfordeling.

Efter en høringsperiode vedtages kendelsen i Teknik- og Planudvalget med eventuelle rettelser.  

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. 

Beskæring

Som grundejer med skel ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du beskære dine træer, buske og hække, så:

 • Din beplantning holdes inde på din egen grund året rundt og ikke vokser ud over skel (jf. Hegnsloven § 11).
 • Lys fra gadelamper uhindret når veje, fortove, pladser og stier.
 • Skilte er synlige for trafikanter.
 • Brandhaner, el- og antenneskabe m.m. let kan benyttes.

Træer og buske må gerne rage ud over vejarealet, hvis grenene sidder så højt oppe, at alle kan passere frit under grenene:

 • Over fortove: 2,75 meter.
 • Over kørebaner: 4,20 meter.

Beskæringsvejledning

Hvis du planter nyt

Hvis du planter ny hæk, busk eller træ mod offentligt vejareal eller offentligt grønt areal, skal du plante minimum 30 cm fra skel.

Det gør det nemmere:

 • For dig som grundejer at beskære/klippe din beplantning og hæk helt ind til skel.
 • For kommunen at komme til brandhane, skilt, vejbelysning, antenneskab m.m., der er placeret i dit skel.

Du skal søge om tilladelse, hvis du skal holde et offentligt arrangement, bygge nyt og har brug for at anvende fortovet til at aflæsse byggemateriale eller på anden vis har brug for at bruge vejarealet.

Vejarealet inkluderer rabatten, fortovet, cykelstien og vejen.

Husk at søge i god tid.

Du skal benytte ansøgningerne via Virk.dk:

En overkørsel er det stykke fortov og cykelsti du kører over, for at komme fra vejen og ind i din indkørsel.

Anlæg af nye overkørsler og ombygning af eksisterende overkørsler på kommuneveje og private fællesveje, skal godkendes af Allerød Kommune.

Du ansøger tilladelse, ved at skrive en mail til teknikogdrift@alleroed.dk der beskriver dit projekt, samt en  tegning der viser ændringen af placering.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til:

Vejdirektoratet
Postboks 9018
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Telefon: 72 44 33 33
Mail: vd@vd.dk

Klageadgangen omfatter kun retslige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager en afgørelse fra Allerød Kommune.

Din klage skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Ingen opsættende virkning

En klage har ikke automatisk opsættende virkning, dvs. at din hæk stadig skal beskæres, selvom du er uenig i afgørelsen og ønsker at klage over den. 

Du skal derfor rette dig efter afgørelsen, selvom du klager.

Vejdirektoratet kan dog bestemme, at en eventuel klage skal have opsættende virkning, indtil Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen.

Allerød Kommune har overtaget driften af vejbelysningen med Ørsted som leverandør.

Du har mulighed for selv at fejlmelde manglende gadebelysning og skader på belysningsanlæggene via Allerød Borgertip.

Ved risiko for stød eller anden direkte fare, skal du ringe direkte til Ørsted på tlf. 70 25 50 02.

Byrådet har den 12.03.19 vedtaget en belysningsplan for Allerød Kommune.

Belysningsplanens formål er at sætte rammerne for eksisterende og fremtidige belysningsanlæg.

Belysningsplanens målsætninger er, at belysningen skal medvirke til at:

 • Sikre trafiksikkerhed og tryghed
 • Skabe identitet og godt bymiljø
 • Være energi- og driftseffektiv
 • Skabe balance mellem lys og mørke
 • Understøtte udeliv

Belysningsplanen er udarbejdet som et planlægningsværktøj til brug for planlægning og projektering af ny vejbelysning og skal medvirke til at sikre, at belysningen er økonomisk, energimæssigt og driftsmæssigt velfunderet.

Belysningsplanen omfatter vejbelysningen på kommunale og private fællesveje, kommunale ejendommes offentlige arealer, og grønne områder.