Indhold

Hjemmehjælp kan bestå af hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet.

Det er kommunen, der vurderer, om en borger er berettiget til at modtage hjemmehjælp. Organisatorisk er det visitationen i afdelingen Ældre og Sundhed, der har opgaven. 

Du kan læse mere om hjemmehjælp få Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside. Klik her - linket åbner i nyt vindue

Hvis du har tabt færdigheder og har svært ved at klare din personlige pleje eller de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, kan du søge om hjælp hertil.

Hjælpen kan gives som varig hjælp, i en midlertidig periode eller som aflastning.

Afgørelsen om hvilken hjælp du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Under denne vurdering kan der indgå et besøg fra en terapeut fra kommunens tema Aktiv Hverdag, som vil hjælpe med at afprøve, hvilke opgaver du med råd og vejledning selv er i stand til at udføre.

Det vil ligeledes blive vurderet, om du har mulighed for at opnå større selvhjulpenhed i forhold til den bevilgede hjælp, og hvis det er aktuelt vil du blive tilbudt et rehabiliterende forløb, hvor du vil modtage besøg af en terapeut fra Aktiv Hverdag.

I fællesskab vil I se på, om der er områder, hvor du kan støttes til at genvinde de tabte færdigheder og lægge en plan for, hvordan du kan blive mere selvhjulpen.

Hvis dit behov for hjælp er uopsætteligt, vil du modtage hjemmehjælp samtidig med dit samarbejde med Aktiv Hverdag.

Du skal kontakte kommunens visitationen (se kontaktoplysninger og åbningstider, nederst på siden).

Hvis du er indlagt, og hospitalet vurderer, at du har behov for hjælp ved udskrivelsen, vil hospitalet sikre, at kommunen er orienteret om dit akutte behov for hjælp, før du udskrives.

Visitationen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på denne baggrund, hvilken hjælp du kan bevilges, og om hjælpen er nødvendig i en kortere eller længere periode. Hvis din situation ændres, vil hjælpen blive ændret i forhold til dit behov.

Kommunens afgørelse er skriftlig. Er du ikke tilfreds med afgørelsen har du mulighed for at klage. Vejledning hertil findes i afgørelsen.

Det er byrådet i Allerød Kommune, som har besluttet hvordan serviceniveauet i kommunen er.

Du finder link til kommunens kvalitetsstandarder nederst på siden.

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har mulighed for at bytte ydelser inden for bestemte rammer.

Hvis du modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugning med en gåtur eller få vasket dit køleskab.

Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for, da nogle opgaver kan være så væsentlige, at det ikke er fagligt forsvarligt at undlade at udføre dem.

Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen vil i så fald sammen med dig revurdere dit behov for hjælp.

Hjemmehjælp er som udgangspunkt gratis. Du skal dog selv betale for din madservice, ligesom du skal betale for de udgifter til vaskeordningen, der angår vaskemiddel, vand og elektricitet mv.

Du kan som udgangspunkt vælge om du ønkser, at den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør skal udføre den bevilgede hjælp. 

Det er kommunen, der indgår aftalerne med leverandørerne og det er også kommunen, der står for at afregne med dem. Nedenfor kan du se, hvilke private leverandører, Allerød Kommune har aftaler med.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte kommunens visitationsafdeling (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Ønsker om hjælp fra specifikke personer
Har du et specifikt ønske om hvem der skal hjælpe dig med den bevilgede hjælp, kan du søge om, at få personen ansat i Allerød Kommune til varetagelse af den hjælp, som du er bevilget.

Er du bevilget mere end 20 timers hjælp om ugen, har du ligeledes mulighed for at ansætte din private hjælper og få løntilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person du vælger skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Private leverandører
Allerød Kommune har indgået aftaler med følgende private leverandører af hjemmehjælp:

Hvis du er bevilget hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, f.eks. i forbindelse med ferie eller besøg hos familie.

Du skal i god tid kontakte visitationen i din bopælskommune. De vil kontakte den midlertidige opholdskommune og aftale dit behov for hjælp.

Det er den midlertidige opholdskommune som beslutter, hvilken hjælp du kan få, ud fra deres serviceniveau

Du skal først og fremmet kontakte visitationen i din bopælskommune. De vil derefter kontakte din midlertidige opholdskommune, og aftale tilbuddet om hjælp.

Det er din midlertidige opholdskommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger fra afgørelsen. 

Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.