TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere en ny røroverkørsel i den åbne grøft, der løber langs grundene på Skovbrynet. Røroverkørslen bliver 6 meter bred og etableres i forbindelse med et ønske fra ejere om at etablere en ny indkørsel til ejendommen fra Skovbrynet, i stedet for den nuværende indkørsel fra Tokkekøbvej.

Tilladelse til regulering af vandløbet meddeles efter reguleringsbekendtgørelsens § 17 og § 9, stk. 1 jf. vandløbslovens § 47. Rørlægning af grøften berører matr. nr. 2ax og 2d, Lillerød By, Lillerød.

Kommunen har vurderet og godkendt anlægsprojektet om regulering af vandløbet.

Kommunen offentliggør hermed afgørelsen efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers klagefrist.

Eventuelle klager skal således være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den 29. marts 2019.

En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen og bilag ses herunder.