TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Opdateret: 22. februar 2018

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at anlæg af en ny vej – Bøgeholm Alle – i erhvervsområdet ved Farremosen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 22. marts 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde afgørelse og klagevejledning i bilag herunder.

 

Clipart Bilag: Screeningsafgørelse for Bøgeholm Alle

Bilag: Screeningsafgørelse for Bøgeholm Alle