TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 meddelt miljøgodkendelse af Unicon A/S’s betonfabrik på Bøgeholm Alle 9, 3450 Allerød, matr. nr. 11v, Vassingerød By, Uggeløse.

Godkendelsen indeholder dels standardvilkår efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse herom og dels vilkår som i særlig grad skal beskytte jord og grundvand. Desuden indeholder godkendelsen vilkår om spildevand, støj og infralyd efter Miljøstyrelsens vejledninger herom. Godkendelsens vilkår om udledning af overfladevand vedrører bestemmelser om tilslutning til privat anlæg ejet af Hillerød Ejendomsselskab A/S.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 30. januar 2020 og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk.

Du kan se den fulde afgørelse og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Unicon miljøgodkendelse

Unicon miljøgodkendelse