TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at etablering af et asfaltanlæg med oplag af bitumen ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at etablering af et asfaltanlæg med oplag af bitumen ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Projektet omfatter et asfaltblandeanlæg med tilhørende oplag, mandskabsfaciliteter og et bassin til opsamling og forsinkelse af regnvand.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 1. april 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Se den fulde afgørelse med klagevejledning og bilag herunder.

Clipart Pankas A/S VVM Screening

Pankas A/S VVM Screening