Til borgermødet den 24. oktober 2017 og i den efterfølgende tid er der blevet stillet spørgsmål om Farremosen. Du kan læse dem og Allerød Kommunes svar her på siden.
Vi har modtaget over 250 spørgsmål. Spørgsmål indenfor samme temaområde, er blevet grupperet, og svaret på samlet.
Vi opdaterer løbende hjemmesiden med spørgsmål og svar, når kommunen mærker interesse for nye temaer i sagen.

Tidslinjer - Vassingerød Nord og Farremosen beskriver forløbet omkring udlæg af erhvervsområder til ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”transport- og distribution” i Allerød Kommune. Herunder hvad der findes dokumenteret omkring udarbejdelsen af de forskellige planer (Fingerplaner, kommune- og lokalplaner).

Med hensyn til sammenhængen mellem lokalplan 3-392 og revision af Fingerplanen spor 1, kan det oplyses, at:

 • Lokalplan 3-392 er udarbejdet med udgangspunkt i Kommuneplan 2013 og kommuneplanens rammeområde LU.E04

 • Lokalplanen blev igangsat i 2015 på baggrund af henvendelse fra Farum Fjernvarme, der ønskede at placere et biomasseanlæg (miljøklasse 6 – en virksomhed med særlige beliggenhedskrav). Derudover har der været dialog med ejerne af arealerne om vejføring mm, for at indrette erhvervsområdet til den type virksomhed, som kommuneplan gav mulighed for og som ejerne lå i forhandling med

 • Sagen om Norreccos fortsatte drift i Vassingerød har ikke haft nogen indvirkning på lokalplanprocessen, hverken før eller efter Allerød Kommunes vedtagelse af lokalplanen og Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af Fingerplan 2017.

Der er mange spørgsmål omhandlende planprocessen, alle spørgsmål kan ses her

Erhvervsministeriet er resortministerium for planlægning.

Ønsker til revision af Fingerplanen spor 2 skal have en planmæssig begrundelse.

Vedrørende grundvand
Da området ved Farremosen (Ny Vassingerød Nordøst) i Kommuneplan 2013 blev udlagt til ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”transport- og distributionsvirksomheder”, blev der udarbejdet en grundvandsredegørelse af det rådgivende firma Niras. Denne indgår som forarbejde til kommuneplan 2013 og er baseret på rådgivning fra Niras. Af redegørelsen fremgår blandt andet:

”Allerød Kommune vurderer, at området, på trods af at det er OSD, har begrænset sårbarhed overfor nitratnedsivning og hermed formodentlig også en række andre miljøfremmede stoffer indenfor Ny Vassingerød Nordøst. Det skyldes, at der i området overvejende er stor lertykkelse, især i den centrale og sydvestlige del.”

(OSD står for Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Hele Allerød Kommune er OSD område).

”Allerød Kommune finder, at placering af industri i området vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen og i eventuelle godkendelser til virksomheder”.

”Det vurderes på baggrund af arealets anvendelse til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, vurderingen af alternative placeringsmuligheder og krav i kommuneplan, spildevandsplan og miljøgodkendelse, at udlæg af rammeområde LU.E.04 til mindre eller potentielt grundvandstruende aktiviteter, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på grundvandet og i øvrigt er i overensstemmelse med vandplanerne og kommunens ønsker om grundvandsbeskyttelse”.

På denne baggrund vil det være svært at pege på hensyn til grundvandet som en planmæssig begrundelse for at ændre kommune- og lokalplanen.

Vedrørende øvrige miljøforhold
Flere miljøforhold er beskrevet i den miljøvurdering, der ledsager Allerød Kommuneplan 2013-2025, som omfatter temaerne: Grundvand, Trafikafvikling, Støj, Lugt og Luftforurening. Her står blandt andet:

”Det vurderes, at der i miljøgodkendelsen vil blive stillet tilstrækkelige vilkår til at regulere påvirkning af grundvand samt belastning fra støj, lugt og luftforurening. Der vil desuden blive udarbejdet en lokalplan som bl.a. vurderer trafikale forhold og fastlægger ind- og udkørselsmuligheder. Herudover vil nogle virksomhedstyper, bl.a. biogasanlæg, være omfattet af lov om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), hvor forholdene vurderes nærmere.

Sideløbende med udarbejdelse af lokalplan 3-392 blev der gennemført en miljø-screening og udarbejdet en miljørapport med temaerne: Natur, Grundvand og spildevand, Trafik, Støj og luftforurening samt Landskab og geologiske interesser. Her står blandt andet:

”I lokalplanen er der på baggrund af miljøvurderingen indarbejdet en række foranstaltninger, der kan begrænse miljøindvirkningen. Det drejer sig om randbeplantning der kan sikre den landskabelige indpasning og begrænse de visuelle påvirkninger på omgivelserne, nye adgangsveje og svingbaner på Nymøllevej af hensyn til trafiksikkerheden samt krav til håndtering af regn- og spildevand.

Samlet set vurderes lokalplanen at kunne gennemføres uden væsentlige negative miljøpåvirkninger”.

På denne baggrund vil det være svært at pege på hensyn til øvrige miljøforhold som en planmæssig begrundelse for at ændre kommune- og lokalplanen.

Hvis spor 2 anmodningen ikke imødekommes
Hvis kommunen ikke har mulighed for at vedtage en ændret kommune-  og lokalplan på grund af bestemmelser i Fingerplanen (landsplandirektiv), så vil eventuelle § 14-forbud bortfalde.

 


 

Byrådet har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om et § 14-forbud.

På byrådsmøde den 10. oktober blev det besluttet, at der fremlægges en sag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet med alle de handlemuligheder kommunen har, herunder mulighederne for en VVM undersøgelse, § 14 forbud og eventuelle alternative placeringer i kommunen.

Byrådet besluttede den 13. oktober 2017 at rette henvendelse til ministeriet og anmode om ændret anvendelse af erhvervsområdet ved Farremosen. Ændringen går på, at området ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav men alene som et areal til transport- og distributionserhverv. Som opfølgning herpå bestilte borgmesteren en sag, hvor byrådet beslutter, hvorvidt der skal varsles et forbud efter planlovens § 14 mod et ansøgt projekt i erhvervsområde Farremosen, En sådan sag, efter forvaltningsloven indeholder forslag til proces for myndighedsafgørelse inkl. den nødvendige tid til partshøring forud for en afgørelse træffes.

Et § 14 forbud vil kunne meddeles, forudsat at der er en planmæssig begrundelse herfor, som vil kunne forhindres ved en lokalplan. Det er beskrevet i planlovens § 15, hvad en lokalplan kan regulere. En ny lokalplan med et indhold, der forhindrer etableringen af det byggeri / den anvendelse, som forbuddet er rettet imod, skal vedtages senest 1 år efter, at forbuddet er nedlagt - ellers bortfalder det.

Hvis der er givet byggetilladelse eller bindende forhåndstilsagn, kan der ikke meddelelse § 14 – forbud.

Konsekvensen af at nedlægge et § 14 forbud er umiddelbart, at det byggeri, som forbuddet er rettet mod, ikke vil kunne opføres i den periode, hvor forbuddet er gældende (maksimalt 1 år).

Såvel et § 14 forbud som en eventuelt opfølgende lokalplan vil kunne påklages.

Hvis det i forbindelse med en klagesag måtte afgøres, at der ikke var hjemmel til at nedlægge § 14-forbuddet (eller vedtage den opfølgende lokalplan), kan kommunen efter omstændighederne være erstatningsansvarlig for tab, som virksomhederne måtte være blevet påført.

Det igangværende byggeri vedrører anlæg i kategorien ”Transport- og distributionsvirksomheder”, de har allerede fået byggetilladelse og der vil ikke kunne træffes en afgørelse efter § 14 vedr. denne virksomhed.

Virksomheder, der etablerer sig i erhvervsområdet ved Farremosen, vil skulle overholde alle vejledende grænseværdier mht. støj, lugt og luft, jf. lokalplanens bestemmelser.

Pankas vil skulle have en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse, før der gives byggetilladelse. I miljøtilladelsen vil der blive stillet en række vilkår til anlæg, oplag, drift og kontroller.

Pankas vil etablere et nyt anlæg, som bliver indrettet efter vilkårene i miljøgodkendelsen. Det bliver derfor ikke bliver helt som Pankas anlæg i Sorø. Eksempelvis vil skorstenen blive lavere – og kravene til effektive filtre tilsvarende større. 

Pankas henviste til Sorø på nogle punkter i VVM-anmeldelsen, hvor produktionsmetode mv. er sammenlignelig. Dokumentation fra andre anlæg kan indgå i ansøgningen om miljøgodkendelse, men der bliver også stillet krav om fx støjberegninger, der udarbejdes med baggrund i de konkrete forhold i Farremosen (herunder omgivende boligbebyggelse).

SCT har endnu ikke indsendt VVM-anmeldelse, ansøgning om miljøtilladelse, byggetilladelse eller spildevandstilladelse. Virksomheden har oplyst, at der indgår aktiviteter, der vil klassificeres til miljøklasse 6 – 7. Allerød Kommune er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med hvilke aktiviteter.

Kommuneplan 2013:
Da området ved Farremosen (Ny Vassingerød Nordøst) i Kommuneplan 2013 blev udlagt til ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”transport- og distributionsvirksomheder”, blev der udarbejdet en grundvandsredegørelse af det rådgivende firma Niras. Denne indgår som forarbejde til kommuneplan 2013 og er baseret på rådgivning fra Niras. Af redegørelsen fremgår blandt andet:

”Allerød Kommune vurderer, at området, på trods af at det er OSD, har begrænset sårbarhed overfor nitratnedsivning og hermed formodentlig også en række andre miljøfremmede stoffer indenfor Ny Vassingerød Nordøst. Det skyldes, at der i området overvejende er stor lertykkelse, især i den centrale og sydvestlige del.”

(OSD står for Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Hele Allerød Kommune er registreret som OSD område).

”Allerød Kommune finder, at placering af industri i området vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen og i eventuelle godkendelser til virksomheder”.

”Det vurderes på baggrund af arealets anvendelse til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, vurderingen af alternative placeringsmuligheder og krav i kommuneplan, spildevandsplan og miljøgodkendelse, at udlæg af rammeområde LU.E.04 til mindre eller potentielt grundvandstruende aktiviteter, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på grundvandet og i øvrigt er i overensstemmelse med vandplanerne og kommunens ønsker om grundvandsbeskyttelse”.

I forbindelse med Kommuneplan 2013 blev der endvidere udarbejdet en miljøvurdering, omfatter temaerne: Grundvand, Trafikafvikling, Støj, Lugt og Luftforurening.

Lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen
I lokalplanens står der at:

”Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er endvidere indvindingsopland for almen vandforsyning. Det bliver dermed omfattet af: ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almen vandforsyning uden for disse”. BEK nr. 1697 af 21/12 2016.

Bekendtgørelsen med tilhørende vejledning er en modernisering og videreførelse af retningslinje 40 og 41 i vandplanerne for 2009-2015, som den 1. juli 2016 er erstattet af nye vandplaner for 2015-2021.

I vejledningen til bekendtgørelsen står, at: Der er generelt ikke grundlag for en forbudsliste for virksomhedstyper ved udlæg af arealer i kommune - og lokalplaner, men at der er grundlag for at være opmærksom på virksomhedstyper, der er listet i bilag 1.

Vejledningens bilag 2 beskriver ”Tekniske tiltag”, som kan indarbejdes i kommune- og lokalplaner for at forebygge grundvandsforurening, når der planlægges for potentielt grundvandstruende virksomheder i OSD-områder. Det er gjort i lokalplanens bestemmelser som følger:

3.3

Der kan inden for området ikke etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.

6.4

Bygningsdele, der påvirkes af regn (tage, tagrender, inddækninger, facader mv.), må ikke opføres af materialer, der indeholde miljøskadelige stoffer, som for eksempel tungmetaller.

6.5

Parkeringspladser, kørearealer samt alle områder, hvor der transporteres, oplagres eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal etableres med tætte belægninger og med kontrolleret afløb, så overfladevand kan opsamles og renses.

6.6

Områder til opbevaring og håndtering af stoffer, der kan forurene grundvandet, skal indrettes, så risikoen for ulykker og spild minimeres, og så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.

Bestemmelse 3.3 udelukker ikke virksomheder i klasse 6 og 7, hvis de opfylder lokalplanens bestemmelser og bliver omfattet af miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, der stiller de fornødne vilkår til anlæg, oplag, drift og løbende kontroller.

Det kan tilføjes, at der allerede er omkring 30 godkendelsespligtige liste-virksomheder i Allerød Kommune, der alle ligger i OSD-områder med miljøgodkendelser, der tager højde for dette.

 


 

I lokalplanens bestemmelser, afsnit 9.2 er der listet en række krav til afskærmning af erhvervsområdet. De omfatter 20 meter brede bælter mod vest, syd og øst og et 50 meter bredt bælte mod boligområdet mod nord, der skal indrettes med grønne jordvolde, støjskærme og beplantning, der skærmer for bygninger og aktiviteter i erhvervsområdet.

 

Mod nord (mod boligbebyggelsen) og mod øst (mod motorvejen) skal der indgå beplantede jordvolde i de grønne bælter.

I den endelige lokalplan blev beplantningsbælterne udvidet i forhold til forslaget. Efter den endelige vedtagelse er der ikke sket ændringer.

Voldene omkring Farremosen er på nuværende tidspunkt kun etableret ud for DHL’s areal.

Der kan gerne være 20 meter brede beplantede jordvolde. Se ex de beplantede jordvolde, der afskærmer golfbanen ud imod motorvejen længere mod syd (ved Farum Kasernes tidligere øvelsesterræn).

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2015 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Farremosen Erhvervsområde (Ny Vassingerød Nordøst) i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Forslaget til lokalplan 3-392 blev vedtaget af Allerød Byråd den 15. december 2016, og fremlagt i høring fra den 19.december 2016 til den 19. februar 2017.

Lokalplanen blev vedtaget af Allerød Byråd den 24. maj 2017 og offentligt bekendtgjort den 30. juni 2017.

Samlet er der således gået 2½ år fra beslutningen om at igangsætte lokalplanen til den blev offentliggjort,

Der er ingen forskel på, om der udarbejdes et tillæg til en lokalplan eller en ny lokalplan. Proceduren og planens retsvirkning er det samme. En lokalplan med et tillæg udgør tilsammen en ny lokalplan. 

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der tager stilling til, om en klage over VVM-screeningen skal gives opsættende virkning.

Det fremgår af Fingerplan 2013 – Redegørelse & Baggrundsmateriale side 39:

”Udpegningen af Vassingerød Nord i Allerød Kommune ophæves, da området i dag rummer en større kontorlignende domicilejendom med nogen produktion. Ophævelsen forudsætter, at der udpeges et erstatningsareal. Naturstyrelsen og Allerød Kommune har derfor aftalt, at der i Fingerplan 2013 udpeges et ca. 33,5 ha stort område ved Hillerød-motorvejen, som forbeholdes transport- og distributionserhverv og miljøbelastende virksomheder (ny Vassingerød Nordøst). Det ny område vil kunne huse eksisterende virksomhed til affaldshåndtering, som i dag er beliggende i Lynge”.

Ny Vassingerød Nordøst kaldes senere for Farremosen.

Lokalplan 3-392 blev sat i gang af Økonomiudvalget i Allerød Kommune den 20. januar 2015. Den er udarbejdet på grundlag af Kommuneplan 2013, hvor rammeområde LU.E.04 blev udlagt til fremtidig byzone, nyt erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv, så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenør- og medicinalvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed. Inden for området kan endvidere etableres fælles biogasanlæg Miljøklasserne var i rammebestemmelserne fastlagt til 5 -7. Det vil sige, at områdets anvendelse har været kendt siden vedtagelsen af kommuneplanen i december 2013.

Lokalplanen blev igangsat i 2015 på baggrund af henvendelse fra Farum Fjernvarme, der ønskede at placere et biomasseanlæg (miljøklasse 6 – en virksomhed med særlige beliggenhedskrav). Derudover har der været dialog med ejerne af arealerne om vejføring mm, for at indrette erhvervsområdet til den type virksomhed, som kommuneplan gav mulighed for og som ejerne lå i forhandling med.

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om placeringen af anlæg / aktiviteter i forhold til miljøzoner, at virksomhederne ikke må udgøre en trussel mod grundvandet, at der ikke må bygges højere end 20 meter, og at grænseværdier for støj, luft og lugt skal kunne overholdes mv. En virksomheds etablering forudsætter herefter, at der kan meddeles alle de tilladelser, der er krævet for den pågældende type af virksomhed - miljøgodkendelse, spildevandstilladelse, byggetilladelse mv.

I sagsbehandlingen skal alle virksomheder behandles lige, som det gælder andre steder, hvor forskellige butikker, foreninger eller liberale erhverv skal behandles efter samme regler.

Virksomheder, boligudviklere, investorer mv. har ofte behov for at kunne afklare planforhold/muligheder i et område - uden at skulle informere kunder, medarbejdere og konkurrenter om deres overvejelser. Vedrørende erhvervsarealet i Farremosen har der været usædvanligt mange henvendelser fra virksomheder, rådgivere, formidlere og erhvervsejendomsmæglere fra ind- og udland. Henvendelser sker både telefonisk og i form af møder. Erfaringsmæssigt resulterer en mindre del af henvendelserne i, at en virksomhed senere køber eller lejer en ejendom og etablerer sig i kommunen.

Forvaltningen arbejder generelt med fortrolighed omkring virksomhedernes forhold. Virksomhederne offentliggør selv, at de flytter til kommunen, hvor de flytter hen, og med hvilken produktion, de etablerer sig.

Alle, der henvender sig, kan informeres om regler, sagsbehandlingstider, krav til byggemodning mv., men det understreges, at det er lokalplanen, der vedtages politisk af byrådet, som sætter rammerne for et område.

Praksis indebærer, at forvaltningen ikke påvirker igangværende ejendomshandler mellem private. I Farremosen, der var en landbrugsejendom i landzone, antages købsaftaler at være betingede, indtil en ny lokalplan har overført arealet til byzone.

Al sagsbehandling i administrationen sker på anmodning af en konkret ejer af et areal / en ejendom - eller med dennes bemyndigelse i form af en ejerfuldmagt.

Tidshorisonten for en mulig etablering er ofte af afgørende betydning for virksomhederne. For at effektivisere sagsbehandlingen og ikke forlænge etableringsfasen unødigt, er det praksis, at de kan indsende ansøgninger og materiale, før en lokalplan er vedtaget. Afgørelser træffes – og tilladelser meddeles – dog først, når klagefristen for lokalplanen er udløbet.

Den 24. august, blev der - efter samtykke fra de 6 berørte virksomheder – givet byrådet en samlet fortrolig orientering om de virksomheder, der efter administrationens kendskab på det tidspunkt havde købt / lejet, eller havde planer om, at etablere sig i området. Nogle af disse virksomheder har endnu ikke selv offentliggjort oplysninger om en evt. etablering / flytning.

VVM bekendtgørelsen indeholder 2 bilag, der beskriver, hvordan forskellige typer af virksomheder skal behandles. Virksomheder opført på bilag 1 er VVM-pligtige. Virksomheder opført på bilag 2 er screeningspligtige.

 

For bilag 2 gælder det, at kun virksomheder, som på baggrund af screeningen vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, vil være omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Asfaltværker har frem til 1. januar 2017 været opført på bilag 2, punkt 5f.

Ved en ændring af bekendtgørelsen, første gang i LBK nr. 1440 af 23. november 2016 og efterfølgende i LBK 448 af 10. maj 2017, er asfaltværker taget ud. Formålet har været at sikre, at EU-direktivets bilag implementeres ”direktivnært” i den danske lovgivning.

Pankas asfaltværk er således ikke længere omfattet af bilag 2, men Dansk Miljørådgivning har peget på, at der indgår et petrokemisk produkt ”bitumen” i blandingen af asfalt. Og at ”anlæg til oplagring af petrokemiske produkter” er opført på bilag 2 punkt 6c.

Af anmeldelsen fremgår, at Pankas anlæg vil omfatte oplag af maksimalt 200 ton bitumen, der opbevares i et lukket tanksystem placeret i en støbt tankgård. Da Pankas anlæg forudsætter en miljøgodkendelse, som vil stille krav til indretning og drift – herunder opbevaring og håndtering af de råvarer, der indgår i asfaltblandingen, er det vurderet, at oplaget af bitumen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Den maksimale byggehøjde i lokalplan 3-392 er fastsat til 20 meter i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Da kommuneplanen blev behandlet, var der lagt op til beslutning om, hvorvidt byggehøjden i rammeområde LU.E.04 skulle være 15 meter, 20 meter eller 30 meter. Byrådet besluttede, at den maksimale højde skulle være 20 meter for alt byggeri i området.

Ved en senere lejlighed, hvor Farum Fjernvarme i november 2014 anmoder Allerød Kommune om at udarbejde en lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen med henblik på etablering af et biomassekraftvarmeværk, søges højden øget, så der kan bygges en skorsten på op til 65 meter og akkumulationstanke på 25 meter.

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2015 at igangsætte en lokalplan i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, dvs. med en højde på max. 20 meter. Og altså ikke gøre det muligt at etablere en skorsten i den ønskede højde.

Pankas har ikke søgt om dispensation til at overskride bygningshøjden i lokalplanen for det planlagte anlæg i Farremosen. Der er fremsendt en ansøgning om byggetilladelse med en bygningshøjde på 20 meter.

Nej. Der er den 5. september 2017 modtaget ansøgning om byggetilladelse til asfaltproduktionsanlæg på del af matr. nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse. En byggetilladelse til projektet kan først meddeles, når der foreligger en miljøgodkendelse. Det følger af Byggelovens § 16, stk. 11 og Bygningsreglement 2015 (BR 15), kap. 1.10. Pankas er d. d. ikke i gang med at bygge.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte servicemål for sagsbehandlingstiden på byggesager, jf. BR 15, kap. 1.16. Allerød Kommune har forpligtet sig på vidt muligt at overholde et servicemål på gennemsnitligt 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri. Dette gælder fra sagen er fuldt oplyst fra ansøgers side. Byggesager skal screenes indenfor 14 dage. For sager, der kræver dispensation, eller tilladelse efter anden lovgivning, f. eks. landzonesager eller etablering af virksomheder, der skal have miljøgodkendelse, vil servicemålet først ”tælle” fra denne afgørelse er meddelt.

Dansk Hal A/S har den 17. august 2017 fået grave-støbetilladelse og den 22. september 2017 fået byggetilladelse til 10.962 m² lager og 481 m² administration (logistikcenter) på del af matr. nr. 11f Vassingerød By, Uggeløse.

På Byrådsmødet den 10. oktober 2017 blev det besluttet, at der fremlægges en sag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet med alle de handlemuligheder kommunen har, herunder mulighederne for en VVM undersøgelse, § 14 forbud og eventuelle alternative placeringer i kommunen.

Byrådet besluttede den 13. oktober 2017 at rette henvendelse til ministeriet og anmode om ændret anvendelse af erhvervsområdet ved Farremosen. Ændringen går på, at området ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav men alene som et areal til transport- og distributionserhverv. Som opfølgning herpå bestilte Borgmester en sag, hvor byrådet beslutter, hvorvidt der skal varsles et forbud efter planlovens § 14 mod et ansøgt projekt i erhvervsområde Farremosen, En sådan sag, efter forvaltningsloven indeholder forslag til proces for myndighedsafgørelse inkl. den nødvendige tid til partshøring forud for en afgørelse træffes.

Byrådets beslutninger kan ser her

Byrådet blev orienteret på et byrådets aften den 24. august 2017. Lokalplanen blev igangsat i 2015 på baggrund af en henvendelse fra Farum Fjernvarme om etablering af et biomasseværk (klasse 6 virksomhed). Desuden var der forud for Teknik- og Planudvalgets møde behandling af lokalplanen en besigtigelse af den nordlige del af arealet den 11. maj 2017. I den forbindelse oplyste en ejendomsmægler nogle af de virksomheder, som arealet var aftalt solgt til, herunder SCT. Desuden var der en repræsentant for DHL/Verdion til stede. Asfaltværket blev dog ikke nævnt.

På Teknik- og Planudvalgets møde den 24. maj 2017, pkt. 3 ”Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremosen”, er der et bilag 3 fra en borger som skriver, ”jeg har så erfaret at det er til et betonværk (Det er Klasse 5 - altså 150 m afstand), en Asfalt-fabrik (min klasse 6 300 m) og en affaldssortingsvirksomhed i stil med Norreco's i Lynge.

Læs mere under spørgsmål nr. 12 her på siden

Opdateret den 16. november 2017

Fingerplan 2013 og kommuneplan 2013 udlægger et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, samt transport- og distributionsvirksomheder, og der vedtages en lokalplan den 24. maj 2017 i overensstemmelse hermed. Ejerne af arealerne har solgt byggegrunde til private virksomheder. Den kommunale opgave er dels, at sikre at virksomheder lovligt etableres indenfor gældende lokalplan, dels efterfølgende at meddele vilkår mv. i miljøgodkendelser mv.

Allerød Kommune har ikke konkret taget stilling til et asfaltværk. Der er endnu ikke truffet nogen myndighedsafgørelser.

Allerød Kommune er som offentlig myndighed forpligtet til at træffe afgørelser efter den regulering, der er på det pågældende område.

Allerød Kommune – Forvaltningen og byrådet – er forpligtet til at træffe afgørelser på et oplyst beslutningsgrundlag.

I forbindelse med det fælleskommunale udbud af asfalt, har for Allerød Kommunes vedkommende, ingen sammenhæng med det forhold, at Pankas vælger at købe en grund i Farremosen.

Det er besluttet at der skal afholdes ekstraordinært byrådets møde den 17. november 2017.

Byrådet træffer beslutning på møder og der er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde herom den 17. november 2017. Afgørelsen vil skulle følge forvaltningsloven og dermed blandt andet sikre partshøring og et oplyst beslutningsgrundlag for afgørelserne.

Afgørelse om et eventuelt forbud efter planlovens § 14 kræver at der er et oplyst beslutningsgrundlag.

Fagudvalg og byråd træffer i henhold til styrelseslovens bestemmelser beslutning på møder. Enkelt medlemmer har således ikke kompetence til at give tilsagn på byrådets vegne.

Allerød Kommune giver ikke afslag på etablering af en olietank på baggrund af, at en ejendom ligger i et OSD område. Da reglerne omkring etablering og sløjfning af olietanke er reguleret i olietankbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines), kan Allerød Kommune udelukkende give tilladelse til etablering af en overjordisk eller nedgravet olietank, når reglerne i olietankbekendtgørelsen og evt. anden lovgivning er overholdt. I henhold til reglerne i olietankbekendtgørelsen, kan en grundejer få tilladelse til at etablere en nedgravet eller overjordisk olietank i et OSD område, når etableringen af olietanken overholder de krav der findes i bekendtgørelsen og eventuel anden lovgivning.

Vedrørende muligheden for at etablere klasse 6 – 7 virksomheder i Farremosen, herunder et asfaltværk, henvises til spørgsmål nr. 6 her på siden.

Det eksisterende vandhul vurderedes at have en dårlig naturtilstand idet vandhullet vurderes at være næringsbelastet fra drift af den omgivende mark og var ved besigtigelsen ved at gro helt til i pil, tagrør og andre næringskrævende planter. Ved besigtigelsen blev der desuden fundet smådyr i vandmiljøet karakteristisk for næringsbelastede vandhuller. På baggrund af vandhullets tilstand forventer Allerød Kommune at meddele dispensation til nedlæggelse af vandhullet med krav om etablering af et nyt, og større, erstatningsvandhul, idet det er kommunens vurdering, at et erstatningsvandhul vil være til gavn for vandmiljøet og skabe bedre forudsætninger for flora og fauna i området. Kommunen afventer en samlet ansøgning for både nedlæggelse af sø og etablering af erstatningssø.

Ja, virksomhederne bliver behandlet jf. gældende bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen og der bliver udarbejdet de nødvendige tilladelser. Efterfølgende bliver der ført tilsyn med at tilladelserne overholdelse.

Grundvandsredegørelsen fra 2013, udarbejdet af det rådgivende firma Niras, bygger på Allerød Kommunes hydrologiske model og den nationale vandressourcemodel NOVANA. Datagrundlaget var kommunens nyeste viden, og der er således i overensstemmelse med statens krav ikke udført yderligere undersøgelser som f.eks. boringer til yderligere belysning af de geologiske og grundvandsmæssige forhold. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (www.geus.dk) samler og opbevarer data om Danmarks undergrund. Deres databaser danner grundlag for de omtalte modeller og er i mange tilfælde kilde til kommunens viden om forhold i undergrunden

På grunden, hvor der er ansøgt om at placere et asfaltværk, er der udført 5 geotekniske boringer til mellem 4 og 8 meters dybde. Boringerne har undergået standard geotekniske beskrivelser, hvilket blandet andet omfatter en bedømmelse af jordlagene per halve meter.

Alle boringerne viser overordnet, at der under det dyrkede muldlag findes et klassisk lag fra istidens afslutning med flydejord og smeltevandsler og –sand. Herunder findes i alle boringer i mellem 1 og 3 meters dybde et egentligt lag af moræneler, som ingen af boringerne har gennemboret.

Kort over boringernes placering

Vurderingen af sikkerhedsdatabladene sker i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om miljøgodkendelse.

Allerød Kommune har endnu ikke taget stilling til, hvilke konkrete kemkalier asfaltværket må anvende i forbindelse med udarbejdelsen af en eventuel miljøgodkendelse.

Virksomheden skal inden start ved beregninger dokumentere, at de kan overholde støjgrænserne. Det er indbygget i beregningsmodellen, at der er den forskel.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte servicemål for sagsbehandlingstiden på byggesager, jf. BR 15, kap. 1.16. Allerød Kommune har forpligtet sig på vidt muligt at overholde et servicemål på gennemsnitligt 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri. Dette gælder fra sagen er fuldt oplyst fra ansøgers side.

Allerød Kommune har 130 kalenderdage til at færdiggøre miljøgodkendelsen fra det tidspunkt, hvor kommunen har alle oplysninger. Det har Allerød Kommune ikke endnu. (30. oktober 2017).

 

Det vil ikke blive accepteret at værket afstedkommer væsentlige lugtgener i omgivelserne. Værket skal indrettes og drives, så der ikke sker påvirkning af grundvandet. Grænserne for luftformige stoffer følger de vejledende grænser. Virksomheden skal inden start ved beregninger dokumentere, at de kan overholde disse grænser for luftforurening. Påvirkningen af beboelsesområdet vil ikke være målbar. Grænserne for støj følger de vejledende grænser. Virksomheden skal efter idriftsættelsen dokumentere, at vilkåret om støj i miljøgodkendelsen er overholdt.

Allerød Kommune følger de krav, der er i lovgivningen om dette og ansøgninger fra Pankas A/S behandles ligesom andre tilsvarende sager. I lovgivningen er der krav om offentlighed i forvaltningen dvs. man kan få aktindsigt i sagerne og der er krav om at miljøgodkendelsen skal være offentliggjort i 4 uger. Hvis det ansøgte kræver dispensation fra byggelov (bygningsreglement) eller planlov (lokalplan), er der krav i de pågældende love om, at der skal foretages naboorientering, inden dispensationen eventuelt kan meddeles. Der er intet lovkrav om at en byggetilladelse skal sendes i høring eller naboorientering, eller skal offentliggøres. På byrådsmødet den 10. oktober 2017 besluttede Byrådet, at miljøgodkendelser mv. skal forelægges dem. Derved sikres ligeledes offentlighed om kommende byggetilladelser.

Allerød Kommune har stor interesse i grundvandet og er aktiv i beskyttelsen af grundvandet på mange fronter. I de senere år har kommunen blandt andet vedtaget indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet (2008), en grundvandsstrategi (2013), og den nye kommuneplan 2017 inkluderer retningslinjer til beskyttelsen af grundvandet. I forbindelse med udlægningen af Farremosen til industriområde i kommuneplanen 2013 blev der efter statens udmeldinger udarbejdet en grundvandsredegørelse, der inkluderer omfattende beskrivelser af de geologiske forhold under Farremosen og en vurdering af risiko i forbindelse med udlægningen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 5-7 virksomheder). Grundvandsredegørelsen blev udarbejdet af det rådgivende firma Niras.

I forbindelse med udlægningen i kommuneplanen i 2013 af Farremosen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav af klasse 5-7, blev der efter statens udmeldinger udarbejdet en grundvandsredegørelse af det rådgivende firma Niras. Grundvandsredegørelsen inkluderede en risikovurdering, hvis hovedkonklusion er, at placeringen kan lade sig gøre, hvis der i sagsbehandlingen tages ekstra hensyn til beskyttelsen af grundvandet. Risikovurderingens hovedkonklusioner lyder blandt andet:

Afsnit 5.3.2

”Allerød Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at udlæg til industri (mindre og potentielt grundvandstruende virksomheder) i Ny Vassingerød Nordøst kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området.

 

Allerød Kommune finder, at placering af industri i området vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen og i eventuelle godkendelser til virksomheder.”

Allerød Kommune mener ikke, at OSD i sig selv er grund til, at PANKAS ikke kan ligge i Farremosen. Men kommunen mener, at det faktum, at hele Allerød Kommune er udlagt som område med særlig drikkevandsinteresse, giver kommunen en særlig pligt til at beskytte grundvandet. I forbindelse med udlægningen i kommuneplanen i 2013 af Farremosen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav af klasse 5-7, blev der efter statens udmeldinger udarbejdet en grundvandsredegørelse af det rådgivende firma Niras.

 

Allerød Kommune har haft viden om grundvandsforholdene under Farremose siden udlægningen af området til klasse 5-7 virksomheder i Kommuneplan 2013. I forbindelse med kommuneplanen blev der i overensstemmelse med statens udmeldinger af det rådgivende firma Niras udarbejdet en grundvandsredegørelse med risikovurderinger.

Den vedtagne lokalplan er grundlaget for handlerne mellem tidligere ejere og nuværende ejer. Heraf fremgår de hensyn til grundvandet, som grundvandsredegørelsen peger på kan indføjes i en lokalplan.

Allerød Kommune modtag en henvendelse fra Lynge Overdrev Vandværk den 28. september 2017, vedr. hvilke virksomheder, der efter kommunens viden ønskede at placere sig i Farremosen, da vandværket til deres planlægning ønskede at danne et overblik over behovet for vandværksvand hos de nye virksomheder. Henvendelsen blev besvaret den 29. september 2017. Lynge Overdrev Vandværk har modtaget lokalplanen i høring. Når en miljøgodkendelse meddeles, er der en 4 ugers klagefrist.

Allerød Kommune vurderer ikke, at der er tale om et ”manglende lerlag” ved Farremosen og vurderer således ikke, at et manglende lerlag under Farremosen gør, at området ikke kan bruges til virksomheder i klasse 6-7. Farremosen ligger i et område af Allerød med mellem 10 og 15 meter lag af moræneler mellem terræn og grundvandet med drikkevandsinteresser. Derudover ligger Farremosen i et område, hvor lerlaget er terrænnært og forholdsvis regionalt udbredt og er således vurderet som et af de lokaliteter med relativ bedre beskyttelse af grundvandet. I forbindelse med kommuneplanen blev der i overensstemmelse med statens udmeldinger af det rådgivende firma Niras udarbejdet en grundvandsredegørelse med risikovurderinger af klasse 5-7 virksomheder.

Vejbetjeningen af ”Erhvervsområdet Farremosen” vil følge retningslinjerne i Lokalplan 3-392. Det betyder at vejadgangen til Nymøllevej, ca. 350 m fra Hillerødmotorvejen bliver den primære adgang til området.

Hjørnegrunden ved vejen, ”Farremosen”, som p.t. ejes af Farum Fjernvarme har fået tilsagn om sin egen vejadgang til Nymøllevej.  

For fuldstændighedens skyld kan det oplyses, at Dansk Halentreprise ifbm. byggeri på én af grundene i Erhvervsområdet har fået en midlertidig tilladelse til at benytte en eksisterende vejadgang til vejen, Farremosen over for nr. 4.

Allerød Kommune har ingen aktuelle planer om tiltag for at forhindre lastbilkørsel på Lyngevej, idet vi ikke vurderer risikoen for sivekørsel her som overhængende. Det er forventningen, at virksomhederne fortrinsvis vil benytte den direkte adgang til motorvejen. Trafikudviklingen holdes under observation og  - hvis situationen ændrer sig i negativ retning, - vil der blive  udarbejdet en sag med beskrivelse af problemet samt løsningsforslag hertil.

Hvorvidt er der givet et bindende forhåndstilsagn til etablering af virksomhed er en konkret vurdering ud fra mange oplysninger. Der er ikke givet byggetilladelse eller miljøgodkendelse til nogen klasse 6 eller 7 virksomhed. Men dette vil i sidste instans bero på en domstolsvurdering, såfremt der anlægges erstatningssag mod kommunen.

Såfremt virksomheder bliver etableret skal de overholde gældende lovgivning.

Hvorvidt er der givet et bindende forhåndstilsagn er en konkret vurdering ud fra mange oplysninger. Der er ikke noget generelt krav om hvilket niveau et eventuelt forhåndstilsagn kan gives på.

Hvorvidt er der givet et bindende forhåndstilsagn er en konkret vurdering ud fra mange oplysninger. Der er ikke noget generelt krav om hvilket niveau et eventuelt forhåndstilsagn kan givet på.

Det er korrekt at et forbud efter planlovens § 14 maksimalt er gældende i et år. Hvornår et eventuel § 14-forbud skal nedlægges vil være en konkret vurdering. For yderligere information henvises til spørgsmål nr. 3 her på siden.

Der er kun meddelt tilladelser til Dansk Hal A/S. Dansk Hal A/S har den 17. august 2017 fået grave-støbetilladelse og den 22. september 2017 fået byggetilladelse til 10.962 m² lager og 481 m² administration (logistikcenter) på del af matr. nr. 11f Vassingerød By, Uggeløse.

Bøgevangen 14: Det er Region Hovedstaden, der står for eventuel oprensning og overvågning. Der er ingen arealanvendelseskonflikter i forhold til jordforureningsloven, idet arealet ikke anvendes til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Aktuelt overvåger Region Hovedstaden grundvandet for at følge og dokumentere den naturlige nedbrydning, der foregår i forureningsfanen i grundvandet. Overvågningen pågår via overvågningsprogram.  Region Hovedstaden har ingen aktuelle planer om oprydning.

 

Det er Region Hovedstaden, der står for eventuel oprensning og overvågning. Der er ingen risiko i forhold til nuværende arealanvendelse i forhold til jordforureningsloven, idet arealet ikke anvendes til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Region Hovedstaden har stået for monitering af grundvandet og de har revurderet moniteringen. På baggrund af revurderingen er moniteringen indstillet. Revurderingsnotat er fremsendt til grundejere og kommune 30. maj 2016. Region Hovedstaden har ingen aktuelle planer om oprydning.

Ingen virksomhed kan lokaliseres før, der er en vedtaget lokalplan. Dette skete i juni 2017. Asfaltværker har meget faste krav i deres miljøgodkendelser. Det ligger i lovgivningen. Der er ikke ændret på disse krav siden årsskiftet. De endelige krav i miljøgodkendelsen foreligger ikke endnu.

Allerød Kommune har en virksomhedsgruppe på tre medarbejdere, som alle har mellem 10 og 28 års erfaring med miljøgodkendelse og miljøtilsyn på virksomheder. I tilfælde af, at kommunens virksomhedsgruppe ikke har de nødvendige specialist kompetencer tilkøbes faglig konsulentbistand. Der er i dag omkring 30 listevirksomheder i Allerød Kommune, som kommunen har givet miljøgodkendelser til. Der føres løbende tilsyn med disse – og flere andre tilsynspligtige virksomhedstyper.

 

DN´s lokale afdeling har deltaget i et møde med bygherre for at drøfte nedlæggelsen af vandhullet. DN-lokal har ytret enighed i, at en nedlæggelse af vandhul og flytning til anden placering vil være til gavn for natur og miljø. DN og andre NGOér får endvidere dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og andre afgørelser, herunder vandløbsafgørelser (regulativsager og reguleringssager), så foreningerne har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med vurderingerne.

Allerød Kommunes svar til DN vedr. deres bekymring for grundvandet kan læses her.

Asfaltproduktionsanlæg er omfattet af bygningsreglementet og skal opfylde krav til brandsikkerhed, jf. BR 15, kap. 5. Allerød Kommune foretager sagsbehandlingen i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen. Virksomheden kan være omfattet af beredskabslovgivningen, i så fald er det Nordsjællands Brandvæsen eller Beredskabsstyrelsen, der er myndighed på denne del.

Om der er givet et sådan bindende forhåndstilsagn, som afskærer et efterfølgende forbud efter planlovens § 14, vil bero på en konkret vurdering af bl.a. de tilkendegivelser, som i dialogen med virksomheden om etablering på ejendommen er givet fra kommunens side.

Hvorvidt der er givet en bindende forhåndstilsagn vil i sidste instans være en domstolsafgørelse (såfremt der anlægges sag mod kommunen), hvor samtlige omstændigheder i sagen vil indgå.

Der er stor opmærksomhed omkring forureningsrisiko fra asfaltvirksomhed, selv om moderne teknologi har reduceret risikoen betydeligt.

Hvis de indsendte klager over VVM-screeningen indeholder nye oplysninger, som kommunen mener kan danne grundlag for en anden afgørelse, så kan kommunen vælge at genoptage sagen. Om det er tilfældet, er ikke afgjort endnu, da klagematerialet er meget omfattende.

Hvis kommunen vælger at genoptage sagen uden at der er et tilstrækkeligt fagligt grundlag for det, kan det være ansvarspådragende i forhold til eventuelle tab, som virksomheden måtte kunne påvise, at den forlængede sagsbehandlingstid har påført dem.

Reglerne om offentliggørelse af planforslag findes i planlovens § 24 - § 26;

§ 24. Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af et planforslag offentliggøres dette. Kommunalbestyrelsen skal samtidig offentliggøre den tilhørende redegørelse. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen efter stk. 3. Ved offentliggørelsen af kommuneplanforslag og ændringer hertil skal der oplyses om reglerne i § 12, stk. 2 og 3. Ved offentliggørelse af lokalplanforslag skal der oplyses om reglerne i § 17.

Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført rådets beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Samme ret har et udvalgsmedlem vedrørende planforslag, der vedtages af et stående udvalg eller økonomiudvalget.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget.

§ 25. Samtidig med offentliggørelsen efter § 24 sendes planforslaget til erhvervs- og vækstministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, og til den berørte nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Stk. 2. Forslag til kommuneplaner og lokalplaner, der omfatter områder med kulturmiljøinteresser, skal samtidig med offentliggørelsen sendes til det lokale kulturmiljøråd.

§ 26. Samtidig med offentliggørelsen efter § 24 af et forslag til lokalplan skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til:

1) ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget, og lejerne i og brugerne af disse ejendomme,

2) ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde og lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem, og

3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive underrettet om lokalplanforslag.

Stk. 2. Hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald efter § 15, stk. 2, nr. 17, skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt give underretning herom til de påtaleberettigede efter servitutdokumentet.

Stk. 3. Underretningen skal oplyse om fristen efter § 24, stk. 3, og indeholde eventuelle mindretalsudtalelser efter § 24, stk. 2, samt oplyse om reglerne i § 17.

Det vil sige, at ejere og lejere inden for lokalplanområdet altid skal underrettes.

Ejere og lejere uden for lokalplanområdet skal underrettes i den udstrækning, hvor planforslaget skønnes at have en væsentlig betydning for dem. Det er et skøn i hvert enkelt tilfælde.

I forbindelse med lokalplan 3-392, blev alle ejere og lejere af ejendomme, der helt eller delvist ligger inden for en afstand på 500 meter fra lokalplanområdets ydre grænser underrettet via mail i e-boks. Afgrænsningen er valgt ud fra, at en del af området blev udlagt til virksomheder op til miljøklasse 7, hvor den anbefalede afstand til boliger er 500 meter. 

Underretningen blev sendt til 412 cvr-numre (virksomheder) eller cpr numre (personer over 18 år).

Via PlansystemDK blev der endvidere sendt underretning per mail til godt 90 adressater, der omfatter forskellige myndigheder, råd og foreninger som blandt andet Rådet for bæredygtig udvikling, Danmarks Naturfredningsforening, Ældrerådet, Det Grønne Råd, Friluftsrådet m.fl. samt vandværker, forsyningen, Lokalhistorisk Forening m.fl.

Høringsperioden for lokalplansforslag var i 2016 på 8 uger.

Høringsperioden for forslag til lokalplan 3-392 var 9 uger fra mandag den 19. december 2016 – søndag den 19. februar 2017.  Der blev lagt 1 uge til på grund af juleferien.

Lokalplan 3-392 blev udarbejdet på grundlag af den gældende Kommuneplan 2013 – 2025 for Allerød.

Kommuneplanen
Kommuneplanramme LU.E.04 udlagde Ny Vassingerød Nordøst til ”Erhvervsområde – Industri med særlige beliggenhedskrav”. Området må kun anvendes til transport og distributionserhverv samt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenør- og medicinalvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed. Inden for området kan endvidere etableres fælles biogas anlæg.

Kommuneplanen blev udarbejdet, vedtaget og offentliggjort efter reglerne i Planloven i 2013. Kommuneplanen blev ikke påklaget.

Statens rolle i den kommunale planlægning er beskrevet i Planlovens § 29:

§ 29. Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse mod forslag til lokalplaner for arealer i kystnærhedszonen, hvis planforslaget er i strid med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, § 5 b, § 11 f eller § 16, stk. 3. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. § 1.
Stk. 3. En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager.

Det fremgår heraf, at den daværende Naturstyrelse havde pligt til at fremsætte indsigelse over for kommuneplanen, hvis den ikke var i overensstemmelse med overordnede interesser, som et landsplandirektiv er udtryk for.

En statslig indsigelse har den særlige virkning, at den fungerer som et ”veto”. Det vil sige, at kommunen ikke kan vedtage en kommuneplan, før de forhold, der er gjort indsigelse overfor, er forhandlet på plads mellem staten og kommunen og rettet til i den endelige plan.

Allerød Kommune mener på denne baggrund, at Kommuneplan 2013 er lovlig.

(Ansvaret for at fremsætte indsigelser på statens vegne er siden flyttet fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen, til Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen).

Lokalplanen
Lokalplan 3-392 og kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 blev udarbejdet, vedtaget og offentliggjort efter reglerne i Planloven. Efter Planlovens § 13 må en lokalplan ikke stride mod kommuneplanen.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke stride mod
1) kommuneplanen,
2) regler eller beslutninger efter §§ 3 og 5 j,
3) offentliggjorte forslag til regler efter §§ 3 og 5 j, jf. § 22 a, stk.1,
4) en vandplan eller en Natura 2000-plan, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), en handleplan efter samme lovs §§ 31 a og 46 a eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3,
5) en kommunal risikostyringsplan, jf. kapitel 3 i lov om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet,
6) en Natura 2000-skovplan, jf. kapitel 4 i lov om skove, eller
7) en råstofplan, jf. § 5 a i lov om råstoffer.

Hverken lokalplan 3-392 eller kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 blev påklaget.

I den klagevejledning, som følger offentliggørelsen af de endelig planer den 30. juni 2017 står der:
 
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for modtagelsen af afgørelsen, jf. lovens § 62, stk. 1.

Forbud efter planlovens § 14 er erstatningsfri regulering. Udgangspunktet er derfor, at det ikke udløser erstatning at meddele et forbud, der opfylder betingelserne i planlovens § 14, og et erstatningsansvar vil derfor kræve, at der foreligger en anden ansvarspådragende adfærd fx, at kommunen har givet ansøger en bindende forhåndstilkendegivelse om at kunne bygge noget, som kommunen senere nedlægger forbud imod, eller at den planmæssige begrundelse for nedlæggelse af § 14 forbud ikke er reel eller lovlig.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2013 udarbejdede Niras for Allerød Kommune en grundvandsredegørelse for to nye byudviklingsområder (Møllemoseparken Nord og Ny Blovstrød), et nyt erhvervsområde (Ny Vassingerød Nordøst – senere kaldet Farremosen) og et område til placering af større husdyrbrug. Redegørelsen beskriver blandt andet:

 • Allerød Kommunes grundvandsforhold
 • Planmæssige betragtninger
 • Vurdering af grundvandsforholdene
 • Vurdering af byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og NFI

Et særlig afsnit om Ny Vassingerød Nordøst beskriver:

 • Grundvandsforhold
 • Allerød Kommunes vurdering af risiko ved udlæg af Ny Vassingerød Nordøst
 • Forslag til tiltag

Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2013 blev der endvidere gennemført en miljøvurdering af de nye byudlæg.

Miljøvurderingen beskriver: Miljøstatus, Grundvand, Trafikafvikling, Støj, Lugt og luftforurening samt anbefalinger/afbødende foranstaltninger.

På denne baggrund er de nødvendige hensyn til grundvand og miljø indarbejdet i rammerne for kommuneplanlægningen og senere præciseret i lokalplanen.

Både grundvandsredegørelsen og miljøvurderingen fra 2013 kan ses under Dokumenter vedr. Farremosen.


Lokalplan 3-392
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 3-392 blev der gennemført en miljøscreening og udarbejdet en miljørapport.

På baggrund af ovennævnte samt anbefalingerne i vejledningen til ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” (BEK nr. 1697 af 21/12/2016) og forskellige sektorplaner (spildevandsplan, trafikplan mm.) er der indarbejdet bestemmelser i lokalplanen, som er begrundet i:

 • At det er et OSD område
 • At omgivelserne er ”landlige” / grønne
 • At der ligger et mindre boligområde (i en landzone ramme) umiddelbart nord for erhvervsområdet
 • At der ligger to § 3 søer/mose og et stendige i området
 • At der skal tages hensyn til trafiksikkerheden på Nymøllevej

Følgende bestemmelser er indarbejdet i lokalplanen, i uddrag:

 • Der kan inden for området ikke etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.
 • Virksomheder i miljøklasse 4 – 7 jævnfør ”Håndbog for Miljø- og Planlægning” skal placeres, så de overholder den på kortbilag 2 viste miljøzonering med anbefalede afstande til boliger og anden miljøfølsom anvendelse.
 • Støj og miljøforhold skal administreres efter Miljøministeriets vejledende grænseværdier for støj, lugt og luft i forhold til de omkringliggende områder og ejendomme.
 • Bygningsdele, der påvirkes af regn (tage, tagrender, inddækninger, facader mv.), må ikke opføres af materialer, der indeholde miljøskadelige stoffer, som for eksempel tungmetaller.
 • Parkeringspladser, kørearealer samt alle områder, hvor der transporteres, oplagres eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal etableres med tætte belægninger og med kontrolleret afløb, så overfladevand kan opsamles og renses.
 • Områder til opbevaring og håndtering af stoffer, der kan forurene grundvandet, skal indrettes, så risikoen for ulykker og spild minimeres, og så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak.
 • Der må ikke opføres bebyggelse på arealer, der ligger inden for: 20 meter fra lokalplanområdets ydre grænser, 50 meter fra bebyggelsen mod nord, 5 meter langs lokalplanområdets øvrige skel, 5 meter fra de § 3-beskyttede naturområder.
 • På arealer, der ligger mellem 50 meter og 100 meter fra bebyggelsen mod nord må der kun opføres bygninger til ikke-støjende og ikke-miljøbelastende formål, som eksempelvis administration, depotformål, garager, cykelskure og lignende.
 • I en afstand på mellem 50 meter og 150 meter fra bebyggelsen mod nord må intet punkt af en bebyggelse have en højde på mere end 8,5 meter målt fra niveauplan. I det øvrige område må intet punkt af en bebyggelse have en højde på mere end 20 meter målt fra niveauplan.
 • Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg på de arealer, der er markeret som beskyttede naturområder og stendige på kortbilag 1.
 • Hele området skal visuelt dækkes af grønne jordvolde / beplantningsbælter
 • Når der er skrevet nogle miljøkrav ind i lokalplanen, som også bliver reguleret af miljølovgivningen, så er det for at sikre, at alle virksomheder og aktiviteter bliver pålagt dette. Også dem, der ikke skal have en miljøgodkendelse (transport og distribution)

Høringer mv.
I forbindelse med forslag til kommuneplan 2013 har der været en offentlighedsfase, som blev annonceret i Allerød Nyt og på kommunens hjemmeside. Alle borgere og interessegrupper har dermed haft mulighed for at komme med indsigelser. I offentlighedsfasen er statslige styrelser og lokale interesseorganisationer desuden kontaktet direkte.

I høringsperioden påser Naturstyrelsen, at de statslige interesser blev overholdt, herunder hensyn til miljø og grundvand. 

Forslag til lokalplan 3-392 blev offentliggjort på kommunens hjemmeside og via e-boks sendt i høring blandt ejere og lejere, hvis ejendomme helt eller delvist ligger inden for 500 meter fra lokalplanområdets ydre grænser (412 cvr- og cpr-numre på virksomheder og personer over 18 år). Via PlansystemDK blev der sendt mails til godt 90 myndigheder, foreninger mv., herunder de statslige styrelser, nabokommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Rådet for bæredygtig udvikling, Ældrerådet, vandværker, forsyningen, brandvæsenet, det lokalhistoriske arkiv, Museum Nordsjælland m.fl.

I høringsperioden påser Erhvervsstyrelsen, at de statslige interesser blev overholdt, herunder hensyn til miljø og grundvand.

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, vurderer i 2010 at etableringen af Widex er i strid med Fingerplan 2007, og at der skal ske en retslig lovliggørelse.

Placering af Widex bliver retsligt lovliggjort med vedtagelsen af Fingerplan 2013, idet Vassingerød Nord (Widex’s grund) ikke længere udlægges til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Redegørelsen beskriver kravet om et erstatningsareal (Farremosen) som forudsætning herfor.

Fingerplan 2013, Redegørelse & Baggrundsmateriale, side 39:

”Udpegningen af Vassingerød Nord (Allerød Kommune) ophæves, da området i dag rummer en større kontorlignende domicilejendom med nogen produktion. Ophævelsen forudsætter, at der udpeges et erstatningsareal. Naturstyrelsen og Allerød Kommune har derfor aftalt, at der i Fingerplan 2013 udpeges et ca. 33,5 ha stort område ved Hillerød-motorvejen, som forbeholdes transport- og distributionserhverv og miljøbelastende virksomheder (ny Vassingerød Nordøst). Det ny område vil kunne huse eksisterende virksomhed til affaldshåndtering, som i dag er beliggende i Lynge.”

Det er Forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om inhabilitet.

Borgmesteren er udpeget af byrådet med henblik på at varetage byrådets interesser i Nordfors, der foreligger således ikke en interessekonflikt.

 

Umiddelbart er svaret nej. Underskriftsindsamlinger kan givetvis påvirke lokale politiske beslutninger. Men når en sag kører ved klagenævnet, så er det alene faglige og proceduremæssige forhold, der bliver set på.

For klagenævnet vil det ikke gøre nogen forskel om der er én klage eller 2.300 klager. Det er kun indholdet i klagen eller klagerne, der har betydning, samt om klagerne er klageberettigede, og om klagefrister mm. er overholdt.

Statens rolle i den kommunale planlægning er beskrevet i Planlovens § 29:

I § 29. Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse mod forslag til lokalplaner for arealer i kystnærhedszonen, hvis planforslaget er i strid med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, § 5 b, § 11 f eller § 16, stk. 3. Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. § 1.
Stk. 3. En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager.

Det bemærkes, at ansvaret for at fremsætte indsigelser på statens vegne siden 2013 er flyttet fra Miljøministeriet (Naturstyrelsen) til Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen).
En statslig indsigelse har den særlige virkning, at den fungerer som et ”veto”. Det vil sige, at kommunen ikke endeligt kan vedtage en kommuneplan, før eventuelle statslige indsigelser er frafaldet. Det vil sige, at de forhold, der er gjort indsigelse overfor, er forhandlet på plads mellem staten og kommunen og rettet til i den endelige plan. 
Det adskiller sig fra indsigelser, der kommer fra private borgere, foreninger mv. De skal forelægges byrådet forud for kommuneplanens vedtagelse, men behøver ikke at blive imødekommet i den endelige plan.
Staten nedlagde ikke veto mod Kommuneplan 2013, der udlagde området ved Farremosen til virksomheder med særlige beliggenhedsbehov og transport- og distribution.

Kommunen sikrer, at der er de relevante kompetencer til rådighed, herunder at der købes kompetencer ind til konkrete opgaver, såfremt disse ikke er til stede i Forvaltningen.   I VVM-screeningen inddrages medarbejdere med kvalifikationer og erfaring inden for grundvand og jordforurening, spildevand, natur, trafik, virksomheder og miljøgodkendelser samt fysisk planlægning.

De medarbejdere, der behandler sager om miljøgodkendelser i Allerød Kommune, har mange års erfaring med både godkendelser og tilsyn med virksomheder. Der er i dag omkring 30 liste-virksomheder i kommunen, der er godkendelsespligtige – og et større antal, der er tilsynspligtige. De ligger alle inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser med varierende afstand til beboelser, beskyttet natur, vandboringer mv. I miljøgodkendelserne bliver der taget stilling til de konkrete forhold omkring den enkelte virksomhed.

Den maksimale byggehøjde i lokalplan 3-392 er fastsat til 20 meter i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

I Pankas’ ansøgning om miljøgodkendelse, af 4. maj 2017 står, at skorstenen vil blive 12 meter høj og selve asfaltværket vil blive ca. 30 meter høj.

Allerød Kommune har den 11. august 2017 gjort Pankas opmærksom på, at asfaltværket skal tilpasses lokalplanens krav på en maksimale bygningshøjde på 20 meter.
I VVM-screeningen af 22. juni 2017 2017 har asfaltværket en højde på 20 meter.

I byggeansøgningen af 5. september 2017 er bygningshøjden opgivet til 20 meter.
 

Ifølge Landinspektørfirmaet Hyldegaard, som har forestået udstykningen af matr. nr. 4m Vassingerød By, Uggeløse fra Birkholms ejendom, afventer udstykningen af matr.nr. 11a og 11f Vassingerød By, Uggeløse Geodatastyrelsens godkendelse af matr. nr. 4m Vassingerød By, Uggeløse.

Kommunen har endnu ikke modtaget denne godkendelse og heller ikke udstykningssagen på matr. nr. 11a og 11f Vassingerød By, Uggeløse.

Allerød Kommune har ikke modtaget endelig besked om grunden er udlejet, og der er ikke modtaget nogen former for ansøgninger om tilladelser.

Allerød Kommune har fra SCT modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplanens punkt 9.9 ” Der må ikke uden kommunens godkendelse terrænreguleres nærmere skel end 2 meter, og herudover med mere end
+/- 1,5 meter i forhold til det eksisterende terræn” til terrænregulering på dele af matr. nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse den 18. september 2017, samt supplerende materiale den 18. oktober 2017. Der er ikke modtaget ansøger om VVM-screening, miljøgodkendelse eller byggetilladelse.
 

Ja, hvis der er skattemæssigt overskud i selskabet tilfalder den kommunale andel af aktiviteten Allerød.

Den kommunale del af et selskabs skat udgør 3/25, og tilfalder den eller de kommuner, hvori selskabet driver virksomhed den 1. april i kalenderåret efter indkomståret. Hvis et selskab driver virksomhed i flere kommuner, fordeles indkomstskatten i forhold til nettoindtægten i selskabets forskellige afdelinger. Kan nettoindtægten ikke umiddelbart udledes af regnskabet, sker fordelingen i forhold til lønsummen.

Der er i Forvaltningen pr. den 9. november 2017 ansat 285 personer, heraf bor 80 i Allerød Kommune.

Veridon – DHL har modtaget tilladelse til midlertidig anvendelse af eksisterende overkørsel til Farremosen, den 29. august 2017, gravetilladelse til underboring til el under Farremosen, den 15. september 2017, samt en gravetilladelse til underboring af vandstik under Farremosen, den 12. oktober 2017.

SCT/Dines Jørgensen har fået godkendt en midlertidig overkørsel til Nymøllevej, den 18. august 2017.

Farum Fjernvarme har den 16. juni 2017 fremsendt revideret projektforslag til godkendelse jf. varmeforsyningsloven. Den 19. juni 2017 har Allerød Kommune modtaget en VVM-screening af det reviderer projektforslag. Farum Fjernvarme har den 13. oktober 2017 fremsendt projektforslag til fjernvarmeforsyning af Farremosen erhvervsområde.

I forbindelse med byggeriet skal byggetilladelsen af 22. september 2017 til Dansk Hal A/S overholdes. I byggetilladelsen står ”skal der tages hensyn til omgivelserne, så der bliver generet mindst muligt af støv, støj og vibrationer. Allerød Kommune tager udgangspunkt i følgende grænseværdier for støj:

Mandag – fredag kl. 7.00 – 18.00: max. 70 dB(A)
Lørdag kl. 8.00 – 14.00: max. 70 dB(A)
Uden for de angivende tidsrum: max. 40 dB(A)

Virksomhederne skal, når virksomhederne først er etableret, overholde de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsens støjvejledning ”Ekstern støj fra virksomheder” nr. 5/1984. På side 15 er en tabel med de vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs.
I skellet til et villakvarter (Boligområde for åben og lav boligbebyggelse) må støjbelastningen ikke overstige de i områdetype 5 nævnte værdier.
Værdierne for områdetype 5 er:

Mandag – fredag kl. 7.00 – 18.00 og lørdag kl. 7.00 – 14.00, max. 45 dB(A)
Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00, lørdag kl. 14.00 – 22.00 og søn- og helligdage 7.00 – 22.00, max. 40 dB(A)
Alle dage kl. 22.00 - 7.00, max. 35 dB(A).

Link til vejledningen: https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf

Allerød Kommune fører tilsyn med at grænseværdierne overholdes. Det kan ske ved, at der udføres en akkrediteret støjmåling. Der er ikke opsat permanent måleudstyr.

Der vil ikke blive opsat måleudstyr.


 

Begrænsninger på højden fremgår af både kommuneplanen, som blev vedtaget i 2013, og af lokalplanen fra 2017. For at ændre dette, kræves der dispensation fra Lokalplanen. Man skal i givet fald også vedtage et tillæg til Kommuneplanen. Tidligere har Vassingerød Energipark søgt om en højere skorsten end 20 m, her blev der ikke givet dispensation. Det er naturligvis ikke givet, hvad et kommende fremtidigt byråd vil beslutte.

Allerød Kommune fører dels opsøgende tilsyn med byggepladserne og dels tilsyn på baggrund af henvendelser fra kommunes borgere.

 

Allerød Kommune fører tilsyn med bygningsreglementets regler overholdes, da der her fremgår at en byggeplads skal indrette, således at der ikke opstår gener på bl.a. veje.

Ifølge Forvaltningsloven skal der foretages en partshøring i forbindelse med at der træffes en afgørelse. Derfor blev Pankas bedt om deres bemærkninger, til det udkast til afgørelse, som ville være grundlaget for Allerød Kommunes afgørelse.

 

Lokalplan 3-392 blev sat i gang af Økonomiudvalget i januar 2015 på baggrund af en henvendelse fra Farum Fjernvarme, der ønskede at placere et biomasseanlæg her. Et biomasseanlæg er en klasse 6 virksomhed.

Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af Kommuneplan 2013, hvor rammeområde LU.E.04 blev udlagt til ”et nyt erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv, så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenør- og medicinalvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed. Inden for området kan endvidere etableres fælles biogasanlæg.” Miljøklasserne var i kommuneplanen fastlagt til 5 -7.

Det vil sige, at områdets anvendelse har været kendt siden vedtagelsen af kommuneplanen i december 2013, hvor det også var på tale, at en virksomhed som Norrecco ville kunne etablere sig i området.

I lokalplanen skal alle virksomheder behandles lige, hvis de overholder en række bestemmelser. Disse bestemmelser skal have en planmæssig begrundelse.

I lokalplan 3-392 står blandt andet, at virksomhederne ikke må udgøre en trussel mod grundvandet, at der ikke må bygges højere end 20 meter, og at grænseværdier for støj, luft og lugt skal kunne overholdes mv. En virksomheds etablering forudsætter herefter, at der kan meddeles alle de tilladelser, der er krævet for den pågældende type af virksomhed - miljøgodkendelse, spildevandstilladelse, byggetilladelse mv.

Forvaltningen arbejder generelt med fortrolighed, når konkrete virksomheder, boligudviklere mv. henvender sig for at afklare planforhold/muligheder i et område. Dette skyldes hensynet til at en virksomhed skal kunne sondere deres muligheder uden at skulle informere kunder, medarbejdere og konkurrenter om deres overvejelser.

Omkring erhvervsarealet i Farremosen har der været mange henvendelser fra virksomheder, rådgivere, formidlere og erhvervsejendomsmæglere fra ind- og udland. Erfaringsmæssigt resulterer en mindre del i, at en virksomhed senere køber eller lejer en ejendom og etablerer sig i kommunen.

Nye virksomheder offentliggør således selv, at de flytter til kommunen, hvor de flytter hen, og med hvilken produktion, de etablerer sig.

I denne sag blev der den 24. august - efter samtykke fra de 6 berørte virksomheder – givet byrådet en samlet fortrolig orientering om de virksomheder, der efter administrationens kendskab på det tidspunkt havde købt / lejet, eller havde planer om, at etablere sig i området. Nogle af disse virksomheder har endnu ikke selv offentliggjort oplysninger om en evt. etablering / flytning.

Der skrives ikke referater fra byrådets aftener, som er aftener, hvor byrådets medlemmer har mulighed for uformelle drøftelser med hinanden.

Pankas oplyser om den planlagte virksomhed i Farremosen:

At der ikke smeltes bitumen, men at der anvendes bitumen, som leveres udefra i flydende tilstand. Den flydende bitumen opbevares i et lukket tanksystem placeret i en støbt tankgård. Der medgår ca. 50 kg bitumen til et tons asfaltblanding.

At der anvendes en mindre andel genbrugsasfalt, som hverken knuses/neddeles smeltes eller opvarmes på værket i Allerød. Genbrugsasfalten leveres udefra i knust tilstand. Den knuste asfalt opbevares under tag, med tæt belægning og opkant og tilsættes asfaltblandingen i kold tilstand.

Om genbrugsasfalt: Pankas oplyser, at de bruger en mindre andel genbrugsasfalt, som knuses/neddeles på anlægget i Sorø. På værket i Farremosen vil den knuste genbrugsasfalt blive tilsat uden forudgående opvarmning. Se også ”Oplæg fra Pankas” på kommunens hjemmeside:

https://www.alleroed.dk/Files/Files/Erhverv/Farremosen/Oplæg%20fra%20Pankas.pdf

Om VVM reglerne: Bemærk i øvrigt, at ”Anlæg til smeltning af mineralske stoffer” er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Det er anlæg, der er screenings-pligtige. Det er kun virksomheder, opført på bilag 1, som forudsætter en ”fuld VVM redegørelse”, (der nu kaldes en miljøvurdering).  

I miljøtilladelse fra 2015, for tilsvarende anlæg i Prøvestenen, fremgår kapitel 4. side 17 at virksomheden indgiver en OML beregning af skorstenens emmisioner og lugtenheder, og på denne baggrund fastlægger miljømyndigheden krav til skorstenshøjden. En OML beregning kan foretages på Institut for Miljøvidenskab – Århus Universitet. Vil Allerød Kommune gerne offentliggøre virksomhedens OML beregning og samtidig svare på hvilken minimal skorstenshøjde Allerød Kommune på den baggrund vil kræve aht. den konkrete topografi og bebyggelse mht. koncentrationer af 1) Støv, CO, NOx, PAH og tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb (bly), samt 2) antal lugtenheder ved beboelserne Farremosen, Damgårdshave, Bjergvej, Solbærvej, Engdraget, Sydkæret og Lyngevej ca. 200-220 mfl.

 

Svar:

Anlægget på Prøvestenen anvender fuelolie, hvorimod Pankas anlæg i Erhvervsområde Farremosen anvender naturgas til opvarmning og tørring af sten- og grusmaterialerne. Der skal derfor ikke måles og beregnes på alle de parametre, som der skal på Prøvestenen, men kun på støv, CO og NOx, jf. standard vilkårene for asfaltfabrikker, vilkår 11. Skorstenen på Pankas anlæg i erhvervsområdet ved Farremosen bliver maksimalt 20 meter høj. B-værdien skal være overholdt i alle de nævnte områder. Allerød Kommune har OML-modellen og kompetencer til at anvende den. Resultatet af OML-beregningerne vil blive anvendt i miljøgodkendelsen.

Kommunen skal gennemføre screening af konkrete projekter, der er omfattet af bilag 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Kun projekter, som på baggrund af screeningen vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, vil være omfattet af krav om miljøvurdering.

Det er alene saglige, miljøfaglige vurderinger, der kan lægges til grund for screeningsafgørelsen.

Vurderingen baseres på en beskrivelse af projektet, herunder hvordan væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet undgås eller forebygges.

Kommunen har tidligere vurderet, at det projekt, som Pankas beskrev i en anmeldelse fra juni 2017, ikke var omfattet af krav om miljøvurdering.  Denne afgørelse blev påklaget.

Efterfølgende har Pankas anmodet kommunen om at genoptage VVM screeningssagen, da virksomheden ønsker at levere yderligere materiale, der kan belyse risikoen for grundvandsforurening, luftforurening og risiko for jordforurening ved den planlagte virksomhedsdrift.

Efter en gennemgang af klagerne vurderer Kommunen ligeledes, at der kan være behov for at få en mere fyldestgørende og opdateret beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og dokumentation for de forventede miljøpåvirkninger. På denne baggrund har Allerød Kommune valgt at genoptage sagen med henblik på en fornyet screeningsafgørelse.

Forslag til lokalplan 3-392, blev udsendt til ejere og lejere af ejendomme, der helt eller delvist ligger inden for en afstand på 500 meter fra lokalplanområdets ydre grænser. 

Grænsen er valgt ud fra, at en del af området er udlagt til virksomheder op til miljøklasse 7, hvor den anbefalede afstand til boliger er 500 meter.

Underretningen blev sendt til 412 cvr-numre eller cpr numre (personer over 18 år) via mail i E-boks.

Via PlansystemDK blev der endvidere sendt underretning på mail til godt 90 adressater, der omfatter forskellige myndigheder, råd og foreninger som blandt andet Rådet for bæredygtig udvikling, Danmarks Naturfredningsforening, Ældrerådet, Det Grønne Råd, Friluftsrådet m.fl. samt vandværker, forsyningen, Lokalhistorisk Forening m.fl.

Høringsperioden for forslag til lokalplan 3-392 var 9 uger fra mandag den 19. december 2016 – søndag den 19. februar 2017.  Der blev lagt 1 uge til den normale høringsperiode på grund af juleferien.

Allerød Kommune har fået oplyst at Pankas har købt jorden direkte af Lunatrans A/S.

Nej DN blev ikke kontaktet af Allerød Kommune ifm. køb af grunde i Erhvervsområde Farremosen.

Se endvidere svar på spørgsmål 58 om DN’s inddragelse.

Allerød Kommune har ikke kendskab til lignende tilfælde, hvor der tilfalder erstatning til borgere.

Allerød Kommune modtog 38 klager over VVM screeningsafgørelsen af 5. september 2017. Klagerne handlede overvejende om, at screeningen var ufuldstændig og ikke fyldestgørende belyste, om der kan forekomme væsentlig indvirkning på miljøet. Pankas A/S blev gjort bekendt med klagerne.

Efterfølgende anmodede virksomheden kommunen om at genoptage VVM-screeningen af projektet. Pankas ønsker at levere yderligere materiale, der kan belyse risikoen for grundvandsforurening, luftforurening og risiko for jordforurening ved driften af et nyt asfaltværk i erhvervsområdet ved Farremosen.

Efter en faglig gennemgang af klagerne vurderede kommunen ligeledes, at der kan være behov for at få en mere fyldestgørende og opdateret beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og dokumentation for de forventede miljøpåvirkninger.

På denne baggrund valgte Allerød Kommune at genoptage sagen med henblik på en fornyet screeningsafgørelse.

En ny VVM screeningsafgørelse vil tage udgangspunkt i det opdaterede/uddybende materiale, som Pankas A/S indsender. Så resultatet heraf kendes ikke på forhånd.

I ”Vejledning om VVM i planloven” (VEJ nr 9339 af 12/03/2009)” står der følgende om, hvornår et konkret anlægsprojekt, der er opført på bilag 2, screenes til VVM-pligt:

”Grænsen eller definitionen, der afgør om et anlæg hører til på bilag 1 eller på bilag 2 er fastsat således, at bilag 2 anlægget normalt ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. De screeningspligtige anlæg vil derfor kun undtagelsesvis være VVM-pligtige, og normalt kun hvis de placeres i områder, der er særligt miljøfølsomme eller rummer særlige naturbeskyttelsesværdier, eller medfører konflikt med den aktuelle eller planlagte arealanvendelse. De generelle miljøregler bør i de fleste tilfælde være tilstrækkelige til at sikre miljøet. Naturgrundlaget og en planlægning, der tager højde for dette, vil derfor have stor betydning for om et konkret anlægsprojekt på bilag 2, screenes til VVM-pligt.”

Screeningen skal tage hensyn til de kriterier, der er beskrevet i Miljøvurderingslovens bilag 6. (LBK nr 448 af 10/05/2017).

Det forventes, at en ny VVM screeningsafgørelse vil blive forelagt byrådet, inden den meddeles og offentliggøres.

Interesserede kan endvidere abonnere på kommunens høringer og afgørelser på hjemmesiden: https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser

Det er korrekt, at ”kumulation af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter” kan indgå i VVM-screeningen (miljøvurderingslovens bilag 6). Et konkret projekt skal altså ikke afvente mulige fremtidige, endnu ikke godkendte projekter.

I forbindelse med Kommuneplan 2013, der udlagde erhvervsområdet i Farremosen til transport- og distributionserhverv samt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, blev der udarbejdet en grundvandsredegørelse og en miljøvurdering. I forbindelse med Lokalplan 3-392 blev der udarbejdet en miljøvurdering. Disse redegørelser/vurderinger er baseret på, at hele erhvervsområdet vil komme til at rumme denne typer af virksomheder.

I Erhvervsministeriets bekendtgørelse om planlægning for risikovirksomheder står der, at planmyndigheden skal tage hensyn til risikoen for uheld i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større sikkerhedsafstand fra en virksomhed, som er defineret i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse.

Det gælder f.eks. afstanden fra risikovirksomheden til offentlige arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, større veje og andre transportanlæg, boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der samles mange mennesker mm.

I Kommuneplan 2013 og Kommuneplan 2017 for Allerød Kommune står der, at:

”Der er i Allerød Kommune ikke virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14/12/2006), og der er derfor ikke retningslinjer for denne type virksomhed i kommuneplanen”.

Der er således hverken i kommuneplanen eller i lokalplan 3-392 planlagt for etablering af risikovirksomheder i Farremosen.

Det vurderes heller ikke, at det fremover vil være muligt at planlægge for risikovirksomheder i Farremosen, som forudsætter, at der kan udlægges en sikkerzone omkring dem. Erhvervsområdet er afgrænset af store veje, Hillerødmotorvejen og Nymøllevej, mod øst og syd, og af et boligområdet mod nord (Kommuneplanramme RA.B.07 – Boligbebyggelse ved Farremosen). Internt i området kan virksomhederne bygge indtil 5 meter fra naboskel.

 

For kommunalt ejet jord er det altid byrådet, der beslutter, hvem jorden sælges til. Ved køb eller salg af privatejet jord, som det er tilfældet med Farremosen, sker dette uden involvering af kommunen. Virksomheder, boligudviklere, investorer, ejendomsmæglere, rådgivere mv. har ofte behov for at kunne afklare planforhold/muligheder i et område - uden at skulle informere kunder, medarbejdere og konkurrenter om deres overvejelser. Praksis indebærer, at forvaltningen ikke påvirker igangværende ejendomshandler mellem private. Se også svar på spørgsmål 12. Forvaltningen har oplysningspligt i forhold til hvad der gælder for et givent område f.eks. i lokalplaner. Der tages ikke referat af henvendelserne, da der alene oplyses om gældende planlægning og øvrige forhold i kommunen (som ved henvendelser om hvad er rådhusets åbningstid mv.). Byrådet eller borgmesteren oplyses ikke om disse generelle henvendelser om gældende planlægning og øvrige gældende forhold i kommunen.

Såfremt en udvikler eller en investor ønsker at ændre gældende planlægning for at realisere et projekt, vælger de ofte at henvende sig direkte til enten borgmester eller byrådsmedlemmer for at fremme planlægning for deres sag. Disse sager forelægges typisk for Økonomiudvalget.

Al konkret sagsbehandling i Forvaltningen sker på anmodning af en konkret ejer af et areal / en ejendom - eller med dennes bemyndigelse i form af en ejerfuldmagt og ikke på grundlag af en generel henvendelse fra investorer, ejendomsudviklere, ejendomsmæglere eller landinspektører. Sager vedr. miljøgodkendelser sagsbehandles efter gældende lovgivning. I udgangspunktet behandles disse sager administrativ, der har dog været eksempler på at det relevante politiske udvalg orienteres om godkendelse, f.eks. hvis der har været politisk interesse for sagen.

Det er Forvaltningens ansvar at sikre, at byrådet har et tilstrækkeligt og oplyst beslutningsgrundlag til de beslutninger, som byrådet skal træffe. Der sker en løbende kompetence udvikling af Forvaltningens personale.

Der er ikke tale om et modsætningsforhold, idet det er Forvaltningens opgave at sikre at byrådet har et oplyst beslutningsgrundlag.  I forhold til både virksomheder og borgere er kommunen /Forvaltningen underlagt legalitetsprincippet. Dette medfører et krav om lovgrundlag i forhold til de dispositioner kommunen foretager i forhold til både virksomheder og borgere.

Der var ikke tale om en fejring, men et velkomstarrangement. Formålet var at informere kommunen om virksomhedernes planlagte byggeproces, herunder at præsentere de 6 virksomheder for hinanden således at koordinationen mellem dem i forhold til den samlede udvikling af området ville forløbe lettere (vejprojekter, volde omkring området mv.).

Endelig blev virksomhederne informeret om kommunens rolle som myndighed.

Spørgsmålet kan evt. rettes til resort ministeriet, som i dag er Erhvervsministeriet.

For så vidt angår historikken henvises til notatet: Tidslinjer- Vassingerød Nord og Farremosen, som også kan findes under Dokumenter vedr. Farremosen.

(Spørgsmål fortsat: Ifm. med udarbejdelsen af lokalplan 3-392 er der udarbejdet en indledende screening for at afklare, om der skulle gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 3-392 for erhvervsområdet Farremosen. Med baggrund i screeningen blev det vurderet at der skulle laves en miljøvurdering. Miljøvurderingen har kun taget udgangspunkt i den oprindelige udgave af lokalplan 3-392, dvs. at det er i miljøvurderingen forudsat at virksomheder som Pankas, SCT og DHL-bygningen ikke kan opføres)

Kommunens advokat er blevet bedt om (på baggrund af borgergruppens spørgsmål) at vurdere om, der er er sket fejl mht. lokalplans- og kommuneplanstillægsgodkendelsen. Her svares at lokalplanen er vedtaget på helt sædvanlig og lovlig vis. Som følge af at der ligger en stævning mod kommunen, er svaret fra advokaten fortroligt og kan evt. indgå i retssagen.

Konkret handler spørgsmålene om, at lokalplan 3-392 skulle have ændret ordlyd for arealanvendelsen. Lokalplanens retningslinjer for arealanvendelsen fremgår af afsnit: § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE.

Alle paragrafferne om arealanvendelsen § 3.1 - § 3.7 er fuldstændig uændret fra forlaget til lokalplan vedtaget i december 2016 til den endelige udgave af lokalplan 3-392, offentliggjort i juni 2017.

Den forskel borgergruppen henviser til, findes i lokalplanens redegørelse, hvor der er et afsnit, som handler om forhold til anden planlægning og lovgivning. Her refereres i forslag til lokalplan 3-392 side 24 til kommuneplanramme LU.E.04 Ny Vassingerød Nordøst i Kommuneplan 2013, som var gældende, da lokalplanarbejdet blev igangsat. Umiddelbart herefter står der på side 25:

”Nyt kommuneplantillæg
Kommuneplanens anvendelsesbestemmelser er ikke helt konsistente, og formuleringerne er ikke opdateret i forhold til de seneste vejledninger mv., så der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 i forbindelse med lokalplanens vedtagelse”

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 9: LU.E.04 blev udsendt i høring og vedtaget sammen med lokalplanen i maj 2017.

Ved offentliggørelsen af lokalplan 3-392 i juni 2017 er afsnittet om forhold til anden planlægning og lovgivning derfor opdateret med den nu gældende kommuneplanramme LU.E.04. Erhvervsområde ved Farremosen.

I afsnittet er et det præciseret, at ”Kommuneplanrammen er fastlagt i Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget har været i høring og er vedtaget samtidig med denne lokalplan”.

Der kom ingen indsigelser til kommuneplantillægget i høringsperioden, og det blev ikke påklaget til Plannævnet efter offentliggørelsen.

 

Miljørapport

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 3-392 blev der udarbejdet en miljøscreening og en miljørapport. Miljørapporten var i offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan 3-392 og kommuneplantillæg nr. 9. Der kom ingen indsigelser til rapporten i høringsperioden.

Sammen med den vedtagne lokalplan offentliggøres en sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen.

Miljørapporten tager udgangspunkt i den konkrete lokalplan, særligt anvendelsesbestemmelserne, og i kommuneplantillæg 9, som lå til beslutning i samme punkt på dagsorden. Lokalplanen udlægger området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv, som det er beskrevet i bestemmelserne § 3.1 - § 3.7 om arealanvendelse. Som nævnt er anvendelsesbestemmelserne enslydende i forslaget til lokalplan og i den endelige udgave.

(Borgergruppen har anlagt en retssag om netop dette spørgsmål)

Kommunens advokat foretog i november 2017 en konkret vurdering af lokalplanens lovlighed. Notatet er vedlagt som bilag til byrådets møde den 17. november 2017 og kan findes under Politisk behandlede sager om Farremosen. Det er Hortens vurdering, at hverken kommuneplanen eller lokalplanen strider mod fingerplanen, og at lokalplanen er lovlig.

Se spørgsmål/svar nr. 71.

Det er Forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om inhabilitet.

Borgmesteren er udpeget af byrådet med henblik på at varetage byrådets interesser i Norfors, der foreligger således ikke en interessekonflikt.

Forureningen fra disse virksomheder vil blive reguleret af miljølovgivningen. Denne har til formål at ”medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag .. ”. Myndighedsarbejdet skal sikre beskyttelse mod forurening i overensstemmelse med miljøreguleringen.

 

Allerød Kommune har indtil videre modtaget ansøgning om miljøgodkendelse fra Remco Ressourcecenter og Pankas. Allerød Kommune har ikke modtaget ansøgninger fra de øvrige virksomheder, der nævnes. Øvrige virksomheder som Unicon og Farum Fjernvarme vil ligeledes skulle søge om miljøgodkendelse. Endelig skal SCT transport og et olieselskab anmelde deres aktiviteter, inden de må starte deres aktiviteter. DHL Supply Chain vil ikke skulle miljøgodkendes.

Sikring af grundvand, luft og støj vil blive sikret igennem miljøgodkendelser, anmeldelser og tilsyn i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Unicon vil skulle miljøgodkendes efter miljølovgivningen. De stillede vilkår i en sådan tilladelse vil regulere støjen fra virksomheden. Fastsættelsen af disse vilkår vil følge de generelle regler fra Miljøstyrelsens støjvejledning ”Ekstern støj fra virksomheder”. Der vil ikke blive givet dispensationer, som det er oplyst i pressen, at anlægget har fået i Hillerød Kommune.

Der er i forbindelse med godkendelse af vejprojektet lavet en VVM screening af vejprojektet for at vurdere den trafikale belastning fra Erhvervsområdet på omgivelserne. Screeningen og godkendelsen vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Af screeningen fremgår det, at det forventes, at langt den overvejende del af trafikken til og fra området vil anvende Hillerødmotorvejen og dermed kun en ganske kort strækning af Nymøllevej. Der bliver lavet nye trafiktællinger på Nymøllevej i 2018. Trafiktælling vil ligeledes blive gennemført, når området er udbygget.

Afgørelse vedrørende vejudlæg og vejprojekt

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Der er også i dag kørsel med tunge køretøjer i byområder i kommunen. Det er en klar målsætning i kommunen, at den gennemkørende trafik skal holdes på det overordnede vejnet og ikke ind i boligområderne. I kommunens Trafikplan 2017 arbejdes der derfor med løbende at forbedre forholdene for de svage trafikanter i byområder. Bl.a. vil der i 2018 blive etableret cykelstier langs Nymøllevej fra Bregnerødskovvej til Sortemosevej. På Lyngevej fra Bygrænsen til Røglevej bliver der arbejdet med at sænke hastigheden og øge sikkerheden. En sidegevinst ved dette er, at der bliver mindre attraktivt for tunge køretøjer at køre via Lyngevej uden et egentligt ærinde. Der findes mere info i følgende links:

Trafikplan

Udmøntning Trafikplan 2018

Cykelsti Nymøllevej

Der er i forbindelse med kommuneplan 2013 udarbejdet både en miljøvurdering og en grundvandsredegørelse, som dækker det samlede område. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøscreening og en miljøvurdering. VVM-reglerne dækker kun konkrete projekter og anlæg, der er omfattet af bilag 1 og 2 i VVM-bekendtgørelsen, nr. 448 af 10. maj 2017.

Grundvandsredegørelsen til Kommuneplan 2013

Miljøvurdering af Kommuneplan 2013

Lokalplan 3-392 af juni 2017, Sammenfattende miljøredegørelse af 24. april 2017, samt Miljørapport af december 2016

 

Den sag byrådet behandlede i efteråret 2017 handlede om at nedlægge et § 14 forbud mod Pankas. Der var en del oplysninger, som indgik i behandlingen af sagen. De konkrete købsaftaler for Pankas eller for SCT var ikke en del af sagen. Der forelå en rådgivning fra kommunens advokat i forhold til om der var givet et bindende forhåndstilsagn til Pankas.