TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. december 2019

Allerød Kommune har i henhold til §§ 33 og 72 i miljøbeskyttelsesloven meddelt tillæg til miljøgodkendelse af Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynge, matr.nr. 24 Uggeløse By, Uggeløse og 3a Lynge By, Lynge.

Tillægget ændrer Norrecco A/S’ frist for fremsendelse af redegørelse til Allerød Kommune om foranstaltninger truffet for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand i forbindelse med nedlukning af anlægget, når dette bliver aktuelt.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet  via Klageportalen, som findes via https://naevneneshus.dk/. Der er desuden mulighed for aktindsigt i sagen.

Klagefrist: Den 17. januar 2020.

Du kan se tillægget til miljøgodkendelse ved at klikke på linket herunder.

Clipart Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse