TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 17. april 2019

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at reguleringsprojekt omfattende rørlægning af vandløb på matr.nr. 70 Lillerød by, Lillerød ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at rørlægning af vandløb ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Projektet omfatter en rørlægning af ca. en ca. 80 meter lang delstrækning af en banegrøft.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 15. maj 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Clipart VVM screeningsafgørelse

VVM screeningsafgørelse

Clipart VVM Screeningsskema

VVM Screeningsskema

Clipart Ansøgning

Ansøgning