Indhold

Det er en fælles opgave for Allerød Kommune og grundejerne at rydde sne, salte eller gruse. Trafikken skal sikres, og der skal være sikker adgang til ejendommene for postbude, avisbude, renovationsarbejdere, gæster mv.

Her kan du læse om, hvem der har ansvaret for hvad og hvordan du kontakter kommunen, hvis der er problemer.

5 gode vinterråd

  • Orienter dig om glatføreforholdene på vejene inden du kører hjemmefra.
  • Tag hjemmefra i god tid så du kan køre roligt og forsigtigt, hvis vejen er glat .
  • Pas særligt på ved udsatte steder hvor der er større risiko for glatføre. Det gælder specielt ved skovstrækninger, på og under broer og ved lavtliggende områder .
  • Bemærk at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.
  • Hav altid et tæppe med i bilen i tilfælde af at du ender i en grøft eller lignende.

Allerød Kommune har ansvaret for de kommunale veje, kommunens cykelstier og kommunale parkeringspladser.

Hvor kommunen er grundejer, dvs. hvor kommunen ejer en grund ud til fortov eller vej, har kommunen naturligvis samme forpligtelser som andre grundejere.

Mindre boligveje og private veje ryddes eller saltes ikke af Allerød Kommune. Ud til private fællesvej har grundejeren ansvaret for vintervedligeholdelsen ud til midten af vejen.

Kommunen har lavet en detaljeret planlægning og opstillet et beredskab bestående af kommunens egne medarbejdere og eksterne entreprenører, som kan sættes ind efter behov.

På vores digitale kort kan du se hvordan der bliver sneryddet og saltet ud for din ejendom.

www.vintertrafik.dk kan du se hvornår vi har saltet og eller sneryddet.

Herunder kan du se opdelingen af vejenes og stiernes klasser. Klasserne vedligeholdes i prioriteret rækkefølge.

Klasse 1 veje: Indfaldsveje, stamveje samt veje ved skoler og institutioner

Saltes og sneryddes hele døgnet

Klasse 2 veje: Særligt udsatte veje i landzonen

Sneryddes hele døgnet

Motortrafikvej

Staten har ansvaret for motortrafikvejen.

Klasse 1 stier: Hovedstier samt stier ved skoler og institutioner

Saltes og sneryddes hele døgnet

Arealer ved busstopskure og fodgængerovergange ryddes efter kapacitet og inden for normal arbejdstid.

Parkeringspladser forsøges saltet og sneryddet hele døgnet.

Snevolde

Kommunen har gode sneplove og erfarne chauffører, men sneploven vil alligevel efterlade en snevold foran din indkørsel eller indgang. Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under snerydningen kastes ind på arealer, hvor snerydningen påhviler grundejer. Skulle dette alligevel ske, er det dig som grundejer, der skal fjerne sneen.

Har du snevolde foran din indkørsel eller indgang kan skraldemanden, postbuddet, hjemmehjælperen og andre ikke udføre deres arbejde, og de risikerer at falde. Ryd derfor et hul på minimum 1 meter i snevolden, så alle kan komme sikkert frem.

Vi opfordrer trafikanter til, så vidt muligt, at undgå parkering på veje- og stier da dette vanskeliggøre vintervedligeholdelsen.

Park & Vej opsætter kun snehegn der, hvor det af Park & Vej vurderes nødvendigt.

Grundejerne har pligt til at rydde sne og salte eller gruse hurtigst muligt efter at det dårlige føre er opstået.

Grundejerne har også ansvar for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbude, avisbude, renovationsarbejdere og andre med ærinde til ejendommen. Ud til privat fællesvej skal grundejerne desuden rydde ud til midten af vejen.

For alle grundejere gælder det, at pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering altid skal ryddes for sne. Generelt gælder det, at der skal ryddes for sne alle steder, hvor der færdes mennesker omkring ejendommen. Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Grundejere med ejendomme eller matrikler mod gågadeområder har pligt til at rydde for sne og salt eller gruse i en zone på 2 m langs ejendommene. Kommunen snerydder og glatførebekæmper resten af arealet.

Ved snefald eller glatføre om natten skal snerydning og glatførebekæmpelse foretages inden morgenens færdsel, typisk inden kl. 07.00.

Allerød Kommune fører tilsyn med vintervedligeholdelsen af fortovene.