TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har i henholdt til § 22 i indvindingsbekendtgørelsen givet Hillerød Ejendomsselskab A/S tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin.

Tilladelsen omfatter oppumpning af op til 2.540 m3 grundvand over en 4 ugers periode. Vandet nedsives på egen matrikel i minimum 50 meters afstand af søer/moser på matriklen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 30. januar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se den fulde afgørelse og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Tilladelse til grundvandssænkning

Tilladelse til grundvandssænkning