TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven givet tilladelse til udledning af renset og forsinket vejvand fra Bøgeholm Alle til ny sø, der forventes placeret i den nordlige ende af matr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.

Inden udledning til søen renses og forsinkes vejvandet i et åbent vådt bassin, der er placeret på ejendommen. Rense- og forsinkelsesbassiner til regnvand er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven, og det skal derfor vurderes, hvorvidt projektet kan antages at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Udledningstilladelsen indeholder samtidig kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Klagefristen for udledningstilladelsen samt afgørelsen efter miljøvurderingsloven er d. 1. november 2018.

Tilladelsen og tilhørende bilag kan ses herunder.