Billede

Skoler

Indskrivning til skole sker ved henvendelse på dit barns distrikt skole.  

Du kan finde hvilket skoledistrikt du tilhører under Vores skoledistrikter. Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på en anden skole end den distriksskole, du ud fra din adresse hører til, skal du rette henvendelse til den pågældende skole.

Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for frit at vælge skole både i og uden for kommunen, hvis der er plads på skolen.

Udskrivning af skole sker ved henvendelse på dit barns distriktsskole.

SFO og Klub

Indskrivning og udskrivning til SFO og Klub sker via den digitale pladsanvisning.

Indskrivning til børnehaveklasse - åben fra 9. oktober 2019

Det er obligatorisk at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.
Det betyder at følgende børn, skal indskrives til børnehaveklasse:

 • Børn der er født i 2014
 • Børn der er født i 2013 og endnu ikke går i børnehaveklasse
 • Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2020, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

Fra den 9.oktober 2019 skal du skrive dit barn op til børnehaveklasse via: https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning (hav dit NEM-ID klar).

I Allerød Kommune skal alle børn overgå til mini-SFO i foråret, samme år hvor barnet skal starte i børnehaveklasse. Læs mere om beslutningen herom her.

Hvornår dit barn skal rykke tilrettelægges af daginstitutions- og SFO-lederne. Du får besked i slutningen af januar 2020 om, hvornår dit barn skal starte i mini-SFO.

Udmeldelse af børnehave

Børn, der skal starte i børnehaveklasse udmeldes automatisk af børnehaven, senest den 30. april 2020.

Dispensation til forlængelse i børnehaven, skal søges hvis:

 • Dit barn skal gå i privatskole uden Mini-SFO. Søg om dispensation til, at dit barn kan blive i børnehave indtil 31. juli 2020.
 • Børn, der ikke skal starte i almen skoletilbud kan forblive i børnehaven indtil 31. juli 2020, efter særlig aftale. 

Ansøgning sendes til Skole og Dagtilbud, skoleogdagtilbud@alleroed.dk
Hvis du ansøger om udsat skolestart, er her link til informationsfolder, hvor du kan du læse om ansøgningsproceduren:  Udsat Skolestart

Informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og Mini-SFO

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og Mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2020/21  - se i afsnittet længere nede herom.

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/20 på følgende dage:

Kratbjergskolen - mandag den 11. november 2019 kl. 17.00 – 19.00.
www.kratbjergskolen.dk. Mødet starter på afdelingen Engholm og slutter af på afdelingen Ravnsholt.

Blovstrød Skole - onsdag den 6. november 2019 kl. 17.00 - 19.00.
www.blovstroedskole.dk

Lillevang Skole - torsdag den 7. november 2018 kl. 17.00 – 19.00
www.lillevangskole.dk

Mødet afholdes på afdelingen Skovvang.

Lynge Skole - tirsdag den 7. november 2019 kl. 17.00 – 19.00
www.lyngeskole.dk

Se mere om skolernes informationsmøder på skolernes hjemmesider.

Folkeskoleloven giver Allerød Byråd mulighed for at godkende forældres ønske om at udsætte barnets skolestart, hvis det vurderes at barnets udvikling er væsentlig forsinket.

Udsættelse af skolestart bliver vurderet i samråd med barnets daginstitution og skoleleder. Der skal foreligge en konkret handlingsplan udarbejdet af daginstitution med ansøgning. 

Du ansøger ved hjælp af skemaet Ansøgning om udsat skolestart.

Du skal sende din ansøgning om udsat skolestart til skoleogdagtilbud@alleroed.dk, ansøgningsfristen er 27. november 2019.

I folderen "Udsat skolestart" kan du læse mere om, hvordan en ansøgning behandles.

SFO

Du kan tilmelde dit barn en SFO (skolefritidsordning), når barnet bliver tilmeldt skolen. Tilmelding foregår på den enkelte skole, og skolen giver besked, når dit barn kan blive optaget.

Børn, der er optaget i skolefritidsordningen overgår til fritidsklub 1. marts, det år de går i 3. klasse. 

Klub

Du skriver dit barn op ved at kontakte den klub, dit barn gerne vil gå i, klubben giver dig besked, når der er en ledig plads.

 • Fritidsklubber er for børn fra ultimo 3. klasse. 
 • Ungdomsklubber er for unge fra 7. klasse til 18 år.

Udmeldelse af SFO og Klub sker via Den digitale pladsanvisning.

NB! Der er én måneds opsigelsesvarsel til den 15. eller 30./31. i måneden.

Allerød og Hillerød samarbejder om et 10. klasses-tilbud som ligger på Nordre Jernbanevej 6 i Hillerød. Du kan læse mere om skolen og finde kontaktoplysninger på skolens egen hjemmeside.

Reglerne om frit skolevalg betyder at du selv må vælge, hvor du eller dit barn vil gå i 10. klasse, ret til befordring gælder dog ikke, hvis du vælger et andet 10. klasses-tilbud.

Ansøgning om skolebuskort
Der er lavet aftale om at skolen skal bestille skolebuskort til elever fra Allerød Kommune, som er optaget på 10. klasse på Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød for skoleåret 2018/19, derfor sker ansøgningen direkte på skolen.

I henhold til Folkeskoleloven har forældre mulighed for at lade børn i den undervisningspligtige alder hjemmeundervise.

Skriftlig anmeldelse til kommunen

Hvis I som forældre selv vil sørge for undervisningen af jeres børn, skal I anmelde det skriftligt til Allerød Kommune (Skole- og dagtilbud) før undervisningen begynder. (jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler kp. 8. § 34).

Anmeldelsen skal indeholde information om:

 • hvilke børn der skal deltage i undervisningen
 • hvor undervisningen foregår
 • hvem der skal undervise børnene.

Du finder link til anmeldelsesblanketten til sidst i dette afsnit.

Processen

Når Skole- og dagtilbud har modtaget anmeldelsesblanketten bliver hjemmet kontaktet af distriktsskolen indenfor 14 dage for at aftale et møde.

På det første møde drøftes krav til hjemmeundervisning, hvad tilsynet indeholder og forældrenes overvejelser om hjemmeundervisningens tilrettelæggelse og faglige indhold.

Tilsyn

Hjemmeundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der føres tilsyn af hjemmeundervisningen efter gældende lov (jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler kp. 8. § 35 og § 36).

Tilsynet føres af distriktsskolen.

Der aftales et tilsynsbesøg pr. barn og efter hvert besøg skriver synsførende en tilsynsrapport, som sendes til forældrene via digital post.

For nærmere information om tilsynet henvises til: Bekendtgørelse af lov om friskoler og privat grundskoler, LBK nr. 785 af 21/06/2017 kp. 8. § 35 og § 36.

Anmeldelsesblanket og yderligere information

Du er også velkommen til at kontakte Allerød Kommune, Skole- og dagtilbud for spørgsmål og vejledning. Se kontaktinfo nederst på siden.

Hvem kan få modersmålsundervisning?

Allerød Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra 0. til 9. klasse. Tilbuddet er til alle børn fra:

 • Medlemslande i Den Europæiske Union
 • Lande, der er omfattet af aftalen om det Europæisk økonomiske Samarbejde: Island, Norge og Liechtenstein
 • Færøerne og Grønland

Her finder du bekendtgørelse om modersmålundervsining (klik her for at downloade)

Modersmålsundervisning er et tilbud. Når forældre først har tilmeldt et barn forventes det, at undervisningen følges hele året.

Man kan kun tilmeldes til undervisning i ét sprog – som aktivt bruges i hjemmet.

Sådan ansøger du om modersmålundervisning

Ansøgningsfrist for tilmeldinger til undervisning d. 6. marts 2020. Tilmeldingsfristen skal være overholdt.

Du kan søge om undervisning til dit barn ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til skoleogdagtilbud@alleroed.dk

Her finder du ansøgningsskema til modermålsundervisning (klik her - åbner i nyt vindue)

Der skal være mindst 12 tilmeldte elever, for at et hold kan oprettes i Allerød Kommune. Hvis holdet ikke kan oprettes i kommunen, kan kommunen henvise til modersmålsundervisning i andre kommuner.

Sådan ansøger du om befordringsgodtgørelse

Der ydes befordring til elever, der bor i Allerød Kommune, men modtager modersmålsundervisning i en anden kommune.

Her finder du ansøgningsskemaet til befordringsgodtgørelse (klik her - åbner i nyt vindue)

Alle adresser i kommunen hører til et særligt skoledistrikt. Hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole, end den I hører til, kan du ikke søge om at få betalt transport, det såkaldte fri befordring.

Du kan søge om fri befordring, hvis barnet:

 • Går i børnehaveklasse -3. klasse og har længere end 2,5 km til skole.
 • Går i 4.-6 klasse og har længere end 6 km til skole.
 • Går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km til skole.
 • Går i 10. klasse og har længere end 9 km til skole.

Børn med kortere vej til skole, men hvor der skal tages hensyn til barnets sikkerhed i trafikken, kan også søge fri befordring.

Hvis du ønsker at få undersøgt mulighederne for at opnå befordring på grundlag af reglerne om farlig skolevej, skal du skrive til Skole & Dagtilbud for at få den konkrete sag vurderet.

SFO i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i 2020:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 5. juni
 • Uge 29

Allerød kommune har oprettet et nyt lærings- og trivselstilbud, kaldet ’Skole-hjem kursus’, som henvender sig til familier, lærere/skolepædagoger og elever 6-15 år, der ønsker at indgå i et udvidet skole-hjem-samarbejde. På et kursus deltager forældre og barn 12 formiddage, hvor der arbejdes aktivt ind i de ønskede forandringer for barnets skoletrivsel – efter mål opstillet i fællesskab mellem skole og hjem. Læs mere i denne pjece