TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har d. 27. juni 2018 meddelt tilladelse til indvinding af op til 10.000 m3 overfladevand pr. år fra Put and Take sø til støvbekæmpelse ved Norreccos aktiviteter på Stensøvej 2, 3540 Lynge.

Tilladelsen er givet i medfør af Vandforsyningslovens § 20 og § 21 til Drive In Put and Take, matrikel nr. 1e Hestetangs Mølle, Uggeløse. CVR nr. 34920648.

Indvindingens formål er støvbekæmpelse til Norreccos aktiviteter på Stensøvej 2, 3540 Lynge.

Allerød Kommune har ligeledes truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Den samlede afgørelse inkl. bilag kan ses herunder.

 

Tilladelsen samt afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages af Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, Vassingerød Vandværk samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du klage via Klageportalen på www.borger.dk (klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet) eller www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID. Når du klager skal du betale et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Hvem der kan klage samt vejledning om gebyrordningen og størrelse af gebyr kan findes på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Klagefristen er 4 uger efter annoncering, dvs. torsdag den 26. juli 2018.

Clipart Tilladelse til indvinding af overfladevand, Nymøllevej 9, 3540 Lynge

Tilladelse til indvinding af overfladevand, Nymøllevej 9, 3540 Lynge