TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har d. 22. november 2018 meddelt tilladelse til Kærhøjgårdsvej 46, 3540 Lynge til indvinding af op til 3.000 m3 grundvand pr. år til husholdning og blandet erhverv.

Allerød Kommune har samtidig truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af indvindingen.

Tilladelsen er givet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og § 21 til Brønnum Group Aps,Kærhøjgårdsvej 46, 3540 Lynge, på matrikel nr.. 26l, 26u, 26x, og 26v, Lynge By, Lynge, CVR nummer 29687978.

Allerød Kommune har ligeledes truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Tilladelsen samt afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklage af Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, Vassingerød Vandværk samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger efter annoncering.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du klage via Klageportalen på www.borger.dk (klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet) eller www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID. Når du klager skal du betale et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Se mere på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelserne inkl. bilag kan ses nedenfor

Clipart Afgørelser inkl bilag

Afgørelser inkl bilag