TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har modtaget en ansøgning om at rørlægge en åben grøft, der er 68 meter lang, langs Højrisvej 11 og 15 i Lynge. Grøften er beliggende syd for Slangerupvej og rørlagt både op- og nedstrøms projektområdet.

Tilladelse til regulering af vandløbet meddeles efter reguleringsbekendtgørelsens § 3 jf. vandløbslovens §§ 16 og 17. Rørlægning af grøften berører matr. nr. 14p, 14dz og 62, Uggeløse By, Uggeløse.

Kommunen har vurderet og godkendt anlægsprojektet om regulering af vandløbet.

Kommunen offentliggør hermed afgørelsen efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers klagefrist.

Eventuelle klager skal således være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den 26. marts 2019.

En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen inkl. bilag ses herunder.

Clipart Afgørelse - Godkendelse af rørlægning af åben grøft langs Højrisvej 11 og 15 3540 Lynge.

Afgørelse - Godkendelse af rørlægning af åben grøft langs Højrisvej 11 og 15 3540 Lynge.