HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 9. juli 2019

Allerød Byråd har den 27. juni 2019 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2-318 for Boliger i Rådhusparken samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1. Planforslagene er i offentligt fremlagt i 8 uger fra den 8. juli til den 2. september 2019.

Tryk her for at se forslag til lokalplan 2-318 for Boliger i Rådhusparken

Bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 2. september 2019 og kan sendes som e-mail til planogbyg@alleroed.dk eller som brev til

Allerød Kommune
att. plan og byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Benyt venligst sags nr. vist til højre ved hendvendelse

Der kan også skrives høringssvar direkte på hjemmesiden for lokalplan forslaget ved at benytte ”Vær med” – knappen øverst i højre hjørne på.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 48 stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018). Jævnfør planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 kan kun retlige spørgsmål påklages.

OBS! Klagefristen udløber den 5. august, 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagevejeledning findes nederst på siden

 

Clipart Forslag til lokalplan 2-318 for Boliger i Rådhusparken

Forslag til lokalplan 2-318 for Boliger i Rådhusparken

Clipart Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Boliger i Rådhusparken

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Boliger i Rådhusparken

Clipart Klagevejledning

Klagevejledning