TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. december 2019

 Allerød Kommune har truffet afgørelse om opklassificering af et privat vandløb beliggende opstrøms Kedelsø Å (Græse Å, st. 0). Opklassificeringen sker i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt herunder en planlagt udledning af renset overfladevand fra et nyt boligområde i Lynge.

Allerød Kommune har i forbindelse med planlægningen af klimaprojektet i Kedelsø-Langsø Ådal, Synergiprojektet ”Den levende Ådal”, besluttet at overtage vedligeholdelsesforpligtigelsen fra bredejerne af et privat rørlagt vandløb mellem Højrisvej og ådalen. Vandløbet krydser Ganløsevej og ligger desuden i skel mellem mark og private ejendomme

Afgørelserne kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Det betyder at klagefristen udløber den 20. januar 2020.

En klage sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes via Klageportalen, som der finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Se link til afgørelsen samt bilag herunder.

Clipart Afgørelse - opklassificering af privat vandløb opstrøms Kedelsø Å, station 0

Afgørelse - opklassificering af privat vandløb opstrøms Kedelsø Å, station 0

Clipart Regulativ for Græse Å (Kedelsø-Langsø Å)

Regulativ for Græse Å (Kedelsø-Langsø Å)