Indhold

God økonomistyring understøtter en målrettet og effektiv anvendelse af de kommunale ressourcer.

God økonomistyring kan give Allerød Kommune øget indsigt i, hvad pengene bruges på, og sikre at politikere og ledere har et bedre grundlag for at foretage prioriteringer og træffe beslutninger om den fremadrettede indsats.

Allerød Kommunens økonomistyringsprincipper er beskrevet i "Principper for økonomisk styring", og er besluttet af byrådet januar 2011. Hovedformålet i økonomistyringsprincipperne er blandt andet at skabe rammer for god økonomistyring i kommunen gennem klare og veltilrettelagte værktøjer og processer.

Økonomistyringsprincipperne er opbygget med udgangspunkt i nedenstående økonomistyringstrekant, og fastlægger roller og ansvar såvel politisk som administrativt.

 

Byrådet vedtager januar 2018 budgetstrategien, som fastlægger budgetlægningsprocessen.

Budgettet vedtages endeligt i oktober måned.

Budgettet for 2019 skal endelig vedtages af byrådet den 9. oktober 2018. Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, hvor borgmesterens budgetoplæg og budgetseminaret ultimo august markerer overgangen til fase 3.

Fagudvalgene har i fase 2 udarbejdet følgende forslag og input til budgettet:

  • Politiske ønsker til budgettet
  • Effektiviseringskatalog

Omprioriteringskatalog med servicereduktioner

Omprioriteringskataloget består af bilag A med en oversigt over 101 forslag til servicereduktioner, hvoraf 12 forslag er oversendt fra effektiviseringskataloget, mens bilag indeholder en beskrivelse af de enkelte forslag.

Økonomiudvalget er herudover orienteret om status på budgettets grundvilkår gennem 4 budgetnotater:

1. Rammevilkår og budgetrammer

2. Befolkningsprognose

3. Nøgletalsnotat

4. Det administrative budgetgrundlag (med opdateret rammevilkår

Borgermøde om borgmesterens budgetoplæg

Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget offentliggøres den 27. august 2018, og sendes i høring frem til den 6. september 2018.

Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 29. august 2018. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2019-26.

I tredje fase afholdes også budgetseminar for byrådet. På budgetseminaret den 31. august – 1. september er opgaven for byrådet således, som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.

Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag

Budgetnotat 4: ”Administrativt budgetgrundlag” udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2019-26 og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces. Der fremlægges i budgetnotatet fem forskellige modeller for, hvordan budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage.

Bilagene 1-10 til statusnotatet indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet.

Se budgetnotat 4 og bilag her

Budgettet er det væsentligste element i kommunens samlede økonomiske styring, og de givne bevillinger skal i videst muligt omfang overholdes og anvendes ud fra bevillingen.

Budgettet bygger på en række forudsætninger, som kan ændre sig i løbet af året. Budgetopfølgningen sikrer løbende information omkring kommunens økonomi med særlig fokus på økonomiske risikoområder.

Budgetstrategi 2019-2022

Effektiviseringsstrategi 2017-2020

Budgetnotat 4 og bilag