Her kan du finde generelle informationer om valg.

Du  må opsætte valgplakater på højst 0.8 m2 fra kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen uden tilladelse fra kommunen. Ved folketingsvalg dog fra statsministerens annoncering af valget.

Opsætning af plakaterne skal følge de retningslinjer, der er udstukket fra staten. Her er link, hvor du kan kan hente og læse de praktiske regler: "Valgplakater på vejareal - vejledning i opsætning" og i "Illustration af regler" . Læs yderligere i "Valgplakater på vejareal" 
 

Klager over valgplakater

Plakater opsat i strid med gældende regler kan anmeldelse til teknikogdrift@alleroed.dk eller via tlf. 48 10 01 00.

Er plakaterne til fare for trafikanter, skal du, uden for Allerød Kommunes åbningstid, kontakte Nordsjællands politi.

I forbindelse med det seneste Kommunal- og Regionsrådsvalg blev der indleveret 10 tons brugte valgplakater på Norfors’ genbrugspladser, og succesen med at indsamle brugte valgplakater gentages derfor i forbindelse med de kommende valg.

I forbindelse med valg til Europa-Parlamentet og Folketinget vil Norfors opstille opsamlingsmateriel på genbrugspladserne:

 

 • Allerød Genbrugsplads                         Nordkranvej 10, 3540 Lynge
 • Bakkegårdsvej Genbrugsplads           Bakkegårdsvej 404B, 3050 Humlebæk
 • Blokken Genbrugsplads                       Blokken 48-60, 3460 Birkerød
 • Containerhaven Genbrugsplads       Rundforbivej 174, 2850 Nærum
 • Vandtårnsvej Genbrugsplads             Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal

 

For at sikre, at plakaterne kan genbruges, skal de ansvarlige for nedtagningen af valgplakater være opmærksom på følgende:

 • Plakaterne skal være lavet af PP plast. Kan kendes ved, at plakaten er opbygget som en hvid plade med lameller.
 • Plakaterne skal være renset for strips/snore eller andet materiale fra ophængningen.

 

Det er vigtigt, at disse to punkter følges, da Norfors i værste fald kan risikere, at valgplakaterne ikke kan genbruges men kun nyttiggøres, hvilket økonomisk og ikke mindst miljømæssigt er uhensigtsmæssigt.

Personalet ude på pladserne står naturligvis til rådighed ved spørgsmål.

Der er følgende 5 valgsteder i Allerød Kommune:

 • Blovstrød - Blovstrød Skole, Kærvej 10, 3450 Allerød (Den stor hal)
 • Skovvang - Lillevang Skole, afd. Skovvang, Poppelvej 1A, 3450 Allerød (Teatersalen)
 • Lillerød - Lillevang Skole, afd. Lillerød, Frederiksborgvej 65, 3450 Allerød (Boldhallen)
 • Lynge - Lynge Idrætsanlæg, Hal 2, Idrætsvej 14, 3540 Lynge
 • Ravnsholt - Ravnsholthallen, Søparken 1, 3450 Allerød

Hvis du er stemmeberettiget til folketingsvalget, vil du senest 5 dage inden valgdagen modtage et valgkort med posten. Af valgkortet fremgår det, hvilket valgsted, du skal benytte.

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgdagen, kan du søge om at stemme i eget hjem. Hvis du har mulighed for at brevstemme på f.eks. sygehuset eller ved dagophold på plejehjem, kan du ikke brevstemme i hjemmet.

Du kan søge om dette ind til 12 dage før valgdagen kl. 12 hos Borgerservice,

Du kan give besked til din hjemmeplejen eller din hjemmehjælper, der kan hjælpe dig med at udfylde og aflevere ansøgningsskemaet eller du kan få det tilsendt ved at ringe til Borgerservice på tlf. 48 10 01 00.

Du kan også få udleveret ansøgningsskemaet, hvis du modtager jævnligt besøg af kommunens hjemmepleje.

Er du ikke i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du få en anden person til at skrive under i dit sted.

Hvis du er berettiget til stemme hjemmefra, vil du modtage besøg af 2 valgtilforordnede – der vil hjælpe dig med afgivelse af brevstemmen. Besøget vil foregå på en bestemt dag før valget. 1 – 2 dage før vil Borgerservice ringe til dig og oplyse et forventet tidspunkt.

Hvis det passer dig bedst at stemme inden valgdagen, kan du brevstemme i enhver kommune i Danmark fra tre uger før valgdagen.

Se hvad der gælder for Europa Parlamentsvalget under Stem før valgdagen

Du kan brevstemme på rådhuset inden for normal åbningstid til og med tredje sidste hverdag før valgdagen, kl. 16.00, hvor brevsafstemningen stopper.

Åbningstiden er mandag og tirsdag kl. 10 – 14 samt torsdag kl. 10 – 18.

Der afholdes ekstra åbent kun for brevstemmer på rådhuset ml. kl. 10.00-14.00 de sidste to lørdage før valgdagen.

Du kan også stemme på bibliotekerne i Allerød og Lynge i den bemandede åbningstid til og med tredje sidste hverdag før valgdagen kl. 16.00, hvor brevafstemningen som nævnt stopper.

Husk at medbringe legitimation, som f.eks. pas, sundhedskort, kørekort eller valgkort.

Når du brevstemmer, får du en blank stemmeseddel, hvor du selv skal skrive partiets navn eller bogstavbetegnelse samt evt. navnet på en bestemt kandidat.

Det er altid den senest afgivne brevstemme, der er gyldig.

Du kan kun fortryde din brevstemme ved at brevstemme igen – og i den periode, hvor man kan brevstemme.

Hvis du har brevstemt, kan du ikke senere vælge at stemme på valgstedet på selve valgdagen.

Selvom du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort i ugen op til valget. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du skal i så fald venligst se bort fra valgkortet - du må gerne rive det i stykker og smide det ud.

På rådhuset er der mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord. Det kan være en fordel, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Der er også opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Det forudsættes, at du som vælger, selv er i stand til at regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Du kan få hjælp til at brevstemme. Hjælpen får du på stedet af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen. På biblioteket eller på rådhuset er stemmemodtagerne det personale, der er ansat i kommunen.

Er du beboer på et plejehjem, en beskyttet bolig eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende, er det to tilforordnede vælgere, der fungerer som stemmemodtagere og blandt andet kan hjælpe med brevstemmeafgivningen (den ene kan dog eventuel være udpeget af kommunen blandt personalet).

Du kan i stedet for den ene stemmemodtager udpege en personlig hjælper, således at hjælpen ydes både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen.

Tavshedspligt 

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysningen, om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må en personlig hjælper selvfølgelig heller ikke.

Ældre og svagelige vælgere i kommunen kan gratis blive kørt til valgsteder.
For bestilling af kørsel kan du inden kl. 11.00 på valgdagen kontakte Borgerservice på tlf. 48 12 61 24.

Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed ikke mindst for vælgere med et handicap eller nedsat førlighed. Det er opstillet handicapbokse på alle valgsteder, ligesom der vil være lup og mulighed for at bruge forskellige skriveredskaber.

Vælgere, der ikke kan komme ind i valglokalet, har desuden mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for valglokalet, f.eks. i en parkeret bil. 

På valgstedet Ravnsholthallen, Søparken 1, 3450 Allerød er mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord. Det kan være en fordel, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Der er også på valgstedet opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Det forudsættes, at du som vælger, selv er i stand til at regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Du har mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget.

For det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. For det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan kun få hjælp til at sætte dit kryds på stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for den eller dem, der yder hjælp, utvetydigt kan fortælle, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysningen, om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må en personlig hjælper selvfølgelig heller ikke.

På alle valgsteder vil mindst et stemmerum være forsynet med særlig belysning i form af en LED-lampe. Endvidere kan du få stillet en lup til rådighed, som kan forstørre stemmesedlen og gøre den nemmere at læse, hvis du har nedsat syn. Det vil også være muligt at bruge en sort pen, når du skal stemme, så du tydeligt kan se, hvor du har sat dit kryds på stemmesedlen.

På valgstedet Ravnsholthallen, Søparken 1, 3450 Allerød er mulighed for at benytte et hæve-/sænkebord. Det kan være en fordel, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Der er også på valgstedet opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Det forudsættes, at du som vælger, selv er i stand til at regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Vælgere, der ønsker at gøre brug af bordet og/elle forstørrelsesapparat, kan ansøge om at få lov at stemme på det valgsted. Er du ikke tilknyttet valgstedet Ravnsholthallen skal du derfor søge om, at blive overført til dette valgsted som tidligere beskrevet.

Hjælpemidlerne vil desuden på samme måde blive stillet til rådighed i Borgerportalen på rådhuset, hvor man kan brevstemme i den normale åbningstid i perioden 10. oktober – 16. november 2017.

På bibliotekerne vil mindst et stemmerum forsynet med særlig belysning i form af en LED-lampe. Endvidere kan du få stillet en lup og sort pen til rådighed.

Valgstederne er indrettet, så de har bedst muligt tilgængelighed ikke mindst for vælgere med et handicap eller nedsat førlighed.

Alle vælgere hører som udgangspunkt til et bestemt valgsted i nærheden af, hvor man bor. Har du et handicap eller nedsat førlighed, der gør det svært for dig, at komme ind på eller benytte dit almindelige valgsted, kan du søge om at stemme på valgdagen på et andet, mere tilgængeligt valgsted i kommunen.

Ansøgningsskemaet til ændre valgsted kan hentes digitalt her eller ved henvendelse til Borgerservice på telefon 48 10 01 00 eller mail kommunen@alleroed.dk . Borgerservice, Bjarkesvej 2, 3450 skal have den udfyldte blanket senest kl. 12 otte dage før valgdagen.

På valgstedet Ravnsholthallen, Søparken 1, 3450 Allerød er der mulighed for, at benytte et hæve-/sænkebord, når du skal stemme. Der er også opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Det forudsættes at du som vælger, selv er i stand til at regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Vælgere, der ønsker at gøre brug af bordet, kan ansøge deres om at få lov at stemme på det valgsted. Er du ikke tilknyttet valgstedet Ravnsholthallen skal du søge om, at blive overført til dette valgsted. Se afsnit om at stemme på et andet valgsted.

På alle valgsteder kan vælgerne få stillet en lup til rådighed. Det vil også være muligt at bruge en sort filtpen, når man skal stemme, så man tydeligt kan se, hvor man har sat sit kryds på stemmesedlen.

Du kan klage over et afholdt valg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Klagen skal være skriftlig.

Hvis du ønsker at klage over valget, skal dette ske til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en uge efter valget.

Til kommunalvalget skal der klages til byrådet, senest en uge efter valget.