Foto

Pasningsgaranti betyder, at Allerød Kommune garanterer, at du modtager et tilbud om dagtilbudsplads til dit barn. Du kan forvente at modtage et tilbud senest 3 måneder efter opskrivning på ventelisten eller på din behovsdato, hvis den ligger mere end tre måneder efter, at du skriver dig op.

Pasningsgarantien gælder fra dit barn er 26 uger indtil skolestart.

Vi tilstræber at dit barn får tilbudt en plads i jeres nærområde, Allerød Kommune kan dog aldrig garantere at der er plads i den ønskede institution.

Når du foretager ændringer i dine opskrivninger, for eksempel ændringer af datoer eller institutionsønsker, sættes din ancienitetsdato automatisk om, til den dato du har foretaget ændringen på.

Du skal skrive dit barn op via den digitale pladsanvisning.

Der gives anciennitet fra ansøgningsdatoen, dog gives der anciennitet fra fødselsdagen, såfremt ansøgningen sendes inden for den første måned efter fødslen.

Du kan vælge at skrive dit barn op på venteliste til to foretrukne institutioner.

Hvis du vil være sikker på at få tilbudt en plads på din behovsdato, skal du vælge pasningsgaranti. Ved pasningsgaranti kan vi ikke garantere, at dit barn får plads på én af de to fortrukne institutioner.

Hvis du foretrækker at vente på plads i dine to fortrukne institutioner, kan der forventes længere ventetid og vi har ikke mulighed for, at oplyse en præcis startdato for dit barn.

I perioder med overskydende pladser tilbyder vi pladserne til familier, som kun har ønsket plads i ét bestemt dagtilbud.

Når vi fordeler pladser tager vi hensyn til:

1. Børn med særlige pædagogiske behov (efter forvaltningens faglige vurdering)

2. Børn med søskende i samme institution

3. Børn med højst placering på ventelisten

Når du foretager ændringer i dine opskrivninger, for eksempel ændringer af datoer eller institutionsønsker, sættes din ancienitetsdato automatisk om, til den dato du har foretaget ændringen på.

Når du har fået tilbudt en plads, skal du inden for syv dage, acceptere pladsen i vores digitale pladsanvisning.

Hvis du ikke accepterer eller afslår, kan du risikere tre måneder yderligere på ventelisten, før du igen modtager et tilbud, og din nye pasningsgaranti beregnes fra den dag, du afslår.

Hvis du ønsker dit barn overflyttet til et andet tilbud, skal barnet skrives på ventelisten igen. Du kan tidligst få tilbud om en ny plads tre måneder efter, at dit barn er startet i det nuværende dagtilbud.

Alle ønsker om overflytning drøftes med dit barns nuværende dagplejer eller daginstitution.

Madordning i Allerød kommunes daginstitutioner

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

I Allerød kommunes daginstitutioner tilbydes en madordning, som omfatter alle måltider i den tid, barnet er i daginstitution.

I de fleste af kommunens daginstitutioner produceres al maden dagligt af uddannet køkkenpersonale i et af køkkenerne i klyngeinstitutionen. Der er afdelinger i nogle af klyngerne, som ikke har et køkken, der kan producere alle måltider. I disse afdelinger bliver maden leveret maden fra et andet køkken i klyngen, hvorefter maden anrettes i afdelingens eget køkken.

Undtaget herfra er madordningen i Lynge, som leveres af en ekstern leverandør. I øjeblikket er det Fru Hansens kælder, som leverer madordning til Lynge.
Det kan man læse mere om her.

I 2019-21 er der madordning i følgende afdelinger:

 • Blovstrød børnehus
 • Ørnevang Børnehus
 • Skovvang Børnehus
 • Børnehuset Blommehavens vuggestueafdelinger
 • Lillerød Børnehus
 • Børnehuset Kirsebærgården
 • Børnehuset Firkløveret
 • Ravnsholtklyngen
 • Børnehuset Molevitten, afd. Elmedalens vuggestue

Skovbørnehaveafdelingerne i Ravnsholtklyngen, Firkløveret og Skovhuset har – efter ansøgning – fået dispensation og indgår ikke i en madordning. Skovbørnene medbringer deres egen mad og drikke hjemmefra på en måde, så den er nem at transportere med i skoven.

I Allerød Kommune er madordningerne 100% forældrefinansierede.

Madordningen koster 873 kroner om måneden i 11 måneder om året. Juli måned er betalingsfri. Betalingen for madordningen er integreret i den øvrige forældrebetalingen.

Hvert andet år har alle forældre til børn i daginstitutioner mulighed for at fravælge den obligatoriske madordning. Det er besluttet, at valget gennemføres med størst mulig valgfrihed. Det betyder, at hver aldersgruppe (0-2 år og 3-6 år) i hver afdeling i klyngeinstitutionerne træffer valg om madordningen for deres egen afdeling.

Frokostordningen vælges hvert andet år af forældrene i den enkelte institution. Den valgte frokostordning gælder for alle børnene i hele perioden.

Du skal betale for dit barns frokostordning og følge ordningen i institutionen.

Hvis dit barn har allergi eller en anden sygdom, som din læge kan dokumentere, kan dit barn fritages for frokostordningen i institutionen. I dette tilfælde skal du selv medbringe maden til dit barn.

Læs mere i Dagtilbudsloven § 16 a.

Daginstitution

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret 0-6 års-institution betyder det, at dit barn helt automatisk bliver børnehavebarn, uden at du skal foretage dig noget.

Du skal betale vuggestuetakst indtil den 1. i måneden, hvor dit barn fylder tre år. Herefter overgår du automatisk til at betale børnehavetakst.

Dagpleje

Hvis dit barn går i dagpleje, skal du aktivt skrive dit barn op til en børnehave i den digitale pladsanvisning.

Skovbørnehave

Hvis du vil have dit barn i skovbørnehaven Skovsneppen, skal du altid tilvælge dette aktivt. Du skal vælge skovbørnehaven Skovsneppen særskilt i den digitale pladsanvisning. Anciennitetsdatoen tæller fortsat først fra den dag, du skriver dit barn på ventelisten. Allerød Kommunes skovbørnehave optager først børnene, når de er fyldt tre år.

Hvis du vil skifte institution eller dagpleje, skal du skrive dit barn op på venteliste via den digitale pladsanvisning igen.

For at sikre en høj grad af forældretilfredshed tager vi ønsker om overflytning op med dit barns dagplejer eller daginstitution.

Institutionerne i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i forbindelse med helligdage:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 5. juni

Du kan søge tilskud til en privat pasningsordning eller til en privat børnepasser, som er godkendt af Allerød kommune. Læs mere om godkendelseskrav til privat pasning.

Er barnet i alderen ½ - 2 år kan der maks. ydes                                     6.417 kr. månedligt

Er barnet i alderen 3 år til skolestart kan der maks. ydes                       3.359 kr. månedligt

Som forældre kan du indgå en skriftlig aftale med:

 • En enkelt person (fx pasning af/hos bedsteforældre)
 • En privat pasningsordning (fx en selvstændig børnepasser)

Allerød Kommune skal både godkende passerens egnethed som børnepasser og de fysiske rammer. Det betyder, at pasningsstedet skal sikkerhedsgodkendes – både ude og inde. Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Læs mere om tilsyn ved privat pasning.

Du skal ansøge senest 3 måneder før den første i den måned, hvor du ønsker, at dit barn skal begynde i en privat pasningsordning. Du kan kun søge tilskud via den digitale pladsansvisning, og din ansøgning skal indeholde:

 • Hvem indgås aftalen mellem (forældrenes navn og adresse) og (navn, adresse og CPR-nummer eller CVR-nummer på børnepasseren)
 • Pasningsadresse og telefonnummer
 • Aftalen vedrører pasning af: (børnenes navne og CPR-numre)
 • Forventet pasningsperiode
 • Konkret opgørelse af børnenes pasningsbehov/børnepasserens arbejdstid – normal daglig og ugentlig arbejdstid, fordelt på ugedage og tidspunkt på døgnet
 • Fridage og ferie – herunder omfang og vilkår for brug af vikar
 • Betalingen for pasningen pr. måned (hvilke udgifter søges dækket)
 • Hvilke opsigelsesvarsler gælder fra forældrenes side og fra børnepasserens side

Du kan hente ansøgningsskema her, som returneres udfyldt til Allerød Kommune via www.borger.dk

Du kan læse mere om de private pasningsordninger i Dagtilbudsloven.

Du kan søge fripladstilskud via den digitale pladsanvisning.

Fra 1. januar 2020 ydes der tilskud til økonomisk friplads efter følgende regler:
 

Aktuel beregnet indkomstgrundlag
(Husstandsindkomst)

Tilskud i procent af driftsudgifterne pr. plads

Under  181.501 kr.

Tilskuddet udgør 100% (hel friplads)

181.501 – 563.800 kr.

 

Inden for dette interval gradueres tilskuddet ved indtægtsstigning

563.800  kr. eller derover

Intet fripladstilskud

Friplads skalaens indtægtsgrænser nedsættes med -7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første, samt med -63.506 kr. når ansøger er enlig forsørger.

Forældre med mere end et barn indmeldt i pasningstilbud, som er godkendt efter lovgivningen, betaler fuld pris for den dyreste plads og 50% for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til klub og børn, som er indmeldt i sfo på frie grundskoler.

Du behøver ikke at udmelde dit barn, hvis du får plads i et andet kommunalt dagtilbud inden for Allerød Kommune.

Du skal udmelde dit barn i forbindelse med flytning, eller hvis du finder et dagtilbud udenfor det kommunale tilbud i Allerød Kommune, skal du gøre det via den digitale pladsanvisning, ellers risikerer du en dobbeltbetaling.

Der er én måneds opsigelsesvarsel til den 15. eller 30./31. i måneden.

Fra 1. juli 2018 skal Allerød Kommune tilbyde en fleksibel pasningsordning.

Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Kombinationspladser er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 40 timer om ugen i kombination

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid.

Åbningstiden er i 2018 50 timer om ugen i daginstitution og 48 timer om ugen i dagplejen.

Læs mere om Allerød Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud –LINK se vedhæftede.

Takster og tilskud beregnes individuelt. Retningslinjer for takstberegning for kombinationstilbud vil blive offentliggjort snarest muligt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pladsanvisningen telefon 48 100 100, eller skoleogdagtilbud@alleroed.dk