TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 10. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 19 og 20 meddelt dispensation vedrørende terrænregulering i forbindelse med etablering af en ny sø på matr. nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet indtil den 7. februar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen, bilag og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Terrænregulering ved etablering af ny sø

Terrænregulering ved etablering af ny sø