Billede

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden.

Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet.

De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Kommunen anbefaler, at vandet fra private brønde og boringer bliver kontrolleret hvert femte år af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

Modtager du vand fra naboens brønd eller boring og er i tvivl om, hvilken kontrol dit drikkevand er omfattet af, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Nogle små private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I tilfælde, hvor vandet er sundhedsskadeligt, kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene.

Læs mere

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand: 

Der er begrænsede mængder af rent drikkevand.  Derfor forsøger det offentlige at begrænse vandforbruget ved hjælp af vandafgifter og oplysningskampagner.

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Dermed afregner du vandforbruget direkte med vandværket. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet.

 

Åbn kortet via linket i den grønne boks nedenfor (åbner i ny fane).

I menubjælken til venstre i kortet, skal du åbne mappen ’Drikkevand og grundvand’ (åbn på den lille hvide trekant) og sæt flueben i ’Vandforsyningsdistrikter’.

Tryk derefter på det cirkelomkransede ’i’-symbol og derefter på et område i kortet, så kommer der et vindue med oplysning om, hvilket vandværk, der har forsyningsområde her samt et link til vandværkets hjemmeside.

Du kan også zoome i kortet ved hjælp af ’+’ knappen eller søge en adresse frem ved at klikke på kikkertsymbolet øverst på siden og derefter benytte rullepanelet til at finde vejnavn og husnummer.